Апел за солидарност!

ДО
Председателите на
Синдикална организация,
основни членове на ФНСС

Уважаеми колеги,

Преди около два месеца  буря и невиждана градушка, се изсипаха над София. Нанесени бяха редица щети на сгради, съоръжения и  автомобили  за нещастие и нашата сграда се оказа една от засегнатите, като най – засегнат е покрива.
Сградата на Федерация на независимите строителни синдикати е построена през 1909-1910 г. по проект на архитект Наум Торбов, а впечатляващата барелефна композиция на тимпана е дело на скулптора Александър Андреев и на майстора каменоделец Георги Киселинчев. Обявена е за паметник на културата с категория – „ местно значение”.

С настоящето писмо се обръщаме към всички Вас с молба за помощ и съдействие, свързано с пораженията от градушката, които тя нанесе върху сградата на Федерация на независимите строителни синдикати.
В момента сме започнали цялостен ремонт на покрива с налични средства на Федерацията, но те няма да бъдат достатъчни. По предварителна оценка на наетата строителна фирма, стойността на ремонтните дейности възлиза на сумата от 25 000 /двадесет и пет/ хиляди лева.

ремонт

Във тази връзка се обръщаме с молба към синдикалната Ви организация за съдействие, като в името на добрия социален диалог, който е изграден се обърнете за помощ и финансова подкрепа към ръководството на фирмата Ви според възможността им. Издръжката на сградата се покрива от приходите получени при отдаването  под наем на помещения, намиращи се в сградата, се покриват текущите й разходи.
Нека заедно с общи усилия да успеем да запазим сградата на строителните синдикати, обявена за паметник на културата. Предварително благодарим на всички за съдействието!!!

Средствата за доброволни дарения за основен ремонт на покрива на  ФНСС  се набират по следната банкова сметка:
IBAN: BG64STSA930000002426557
BIC:STSABGSF
Банка ДСК – клон 3

С уважение:
/Й. Никленов/

Коментари са забранени.