Държавна политика по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

Безопасността и здравето при работа е един от основните акценти в съвременната социална политика на Република България.

Осигурените здравословни и безопасни условия на труд създават необходимите предпоставки за ефективно използване на работната сила и успешното постигане на производствените и икономически цели на предприятието.

За това политиката на всяко ръководство трябва да бъде ориентирана към непрекъснато подобряване на организацията за управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и да бъде неразделна част от контрола за намаляване на разходите и повишаване ефективността на работата.

Създаването на добри условия на труд и оптимална безопасност трябва да бъдат една от първостепенните грижи на ръководството на предприятието, тъй като безопасността и здравето са основен аспект от неговите отговорности.

Кои са предизвикателства в областта на здравословните и безопасни условия на труд?

На 13 юли 2010 беше приета стратегията „Европа 2020”, която е наследник на Лисабонската стратегия от 2000 г. Чрез нея Европейската комисия определя пътя, по който ще се развива икономиката на страните членки на Европейския съюз. Икономическата стратегия на съюза е за следващите 10 години и акцентира върху новите технологии и „зеления растеж“.

Новият документ определя три приоритета: заетост, изследователска дейност и иновации, и „зелен“ растеж. В него са заложени 4 цели:

  • Заетост за 75% от населението на възраст между 20 и 64 години;
  • Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност (НРД) в размер на 3% от БВП на ЕС;
  • Постигане на „20-20-20” (намаляване на вредните газове с 20%, увеличаване с 20% на енергийната ефективност и увеличаване на енергията от възобновяеми източници до 20%);
  • Намаляване на напускащите преждевременно училище с 10% и увеличаване на дела на младото поколение със завършено висше образование от най-малко 40%.

В изпълнение на Стратегия „Европа 2020” в страната е разработената Национална програма за развитие България 2020.

Визия на програмата:

Към 2020 година България е държава с конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж.

В националната програма са включени осем приоритета:

1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и качествените характеристики на работната сила;

2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване;

3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал;

4. Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси;

5. Подкрепа за развитие на високопроизводителна индустриална база и модерна иновативна инфраструктура, стимулиране на иновативната активност и научните изследвания;

6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса;

7. Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, подкрепа за повишаване на ресурсната ефективност и намаляване на енергийната зависимост;

8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.

Към всеки от приоритетите има по няколко подприоритети.

Ключовото изискване за постигане на подприоритет 1.2 „Подобряване на качествените характеристики на работната сила” е доброто физическо състояние на работната сила, осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд в предприятията и ефективното управление на човешките ресурси.

Част от Областите на въздействие, както и съответстващите им мерки, свързани с реализацията на подприоритета и с подобряване качеството и условията на труд в предприятията са: повишаване информираността на заетите за рисковете на работното място; подкрепа за мерки за превенция на професионалните рискове; развитие на националната политика за безопасна и здравословна работна среда; разработване на интегрирани системи за управление и контрол на рисковете за здраве и безопасност на работното място.

Националната политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се формира и осъществява на основата на тристранно сътрудничество на национално, секторно и регионално ниво.

Във всички административни области са създадени регионални съвети за тристранно сътрудничество по безопасни и здравословни условия на труд. Създадени са комитети по условия на труд в предприятията, посредством които се осъществява диалога между работодателя и работниците и служителите.