Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието

Фирмената политика по безопасност и здраве при работа е поетият и деклариран ангажимент от ръководството на предприятието за реализиране на глобални и конкретни цели в тази област. Тя трябва да бъде конкретно формулирана и на тази основа да бъде създаден механизъм за нейното реализиране и управление. Целесъобразно е да бъдат предвидени форми за следене и периодично отчитане на изпълнението, както и да бъдат анализирани причините за пропуски и недостатъци в работата, като се прилагат ефективни мерки за защита и постигане на определените цели: високо качество на труда и организация на работа; високо качество на управление на човешките ресурси; висока надеждност на мерките, осигуряващи здравето и живота на работещите.

Политиката на предприятието по безопасност и здраве при работа е философия за управление на една дейност и включва ангажиментите на ръководството относно:

 • интегриране на дейността по осигуряване на безопасност и здраве във всички дейности на фирмата;
 • поставяне, обявяване и постигане на високи цели за безопасност и здраве при работа в съответствие с изискванията на нормативните актове и принципа за превенция, съчетани с процес на по-нататъшно подобрение, отчитайки ефикасността на разходите;
 • осигуряване на адекватни ресурси за осъществяване на целите на политиката;
 • поставяне управлението на безопасносгга и здравето при работа като първостепенна отговорност на всички ръководители отгоре до долу;
 • осигуряване необходимо и достатъчно популяризиране на политиката, за да бъде разбрана, прилагана и поддържана на всички нива, чрез нагледни материали, обучение на персонала, личен пример;
 • изграждане на ефективна, съответстваща на спецификата и големината на предприятието Система за управление на дейността по безопасност и здраве при работа като инструмент за осъществяване на политиката;
 • осигуряване активното участие на работещите;
 • периодичен мениджърски преглед на политиката и системата за управление на безопасността и здраве при работа с оглед по-нататъшно подобряване.
 • При разработването на фирмената политика за безопасност и здраве при работа съществено внимание заслужава оценката на всяко работно място още при проектирането, начините на избор на приоритетни действия и прилагане на мерки, на базата на превенция на риска.

Приоритетното подреждане на целите на политиката се основава на преценката за баланса между изискванията на нормативните актове, големината на риска и ресурсите, с които разполага предприятието. Целите на политиката трябва да са насочени към:

 • развитие на фирмената политика по безопасност и здраве при работа, процедурите и правилата за непрекъснато подобряване на безопасността и здравето при работа с тенденция към устойчиво намаляване на трудовите злополуки, професионалните болести, инцидентите, авариите и др.;
 • наблюдение на цялостната работа на предприятието по безопасността;
 • проверка на оценката на риска, обсъждане/оценяване на всички необходими допълнителни мерки за контрол и как това ще се отрази на прилаганите мерки и процедури;
 • преглед на инцидентите, включително препоръките и оздравителните мерки, за да се предотвратят нови такива;
 • повишаване на културата за превенция на професионалните рискове. Преглед и намиране на нови допълнителни форми за обучение по здраве и безопасност;
 • намаляване на загубите и разходите от аварии, трудови злополуки, професионални болести и др., свързани с труда заболявания с временна неработоспособност;
 • осигуряване на доставка на суровини и материали, отговарящи на изискванията за безопасност;
 • запазване на устойчива работоспособност на работниците, профилактика на умората и стреса при работа и увеличение на производителността на труда;
 • повишаване престижа на професията и работата, привлекателността и удовлетвореността от труда в полза на работещите и обществото;
 • спазване изискванията за безопасност на произвежданата продукция и съдействие за повишаване безопасността на потребителя от продукта;
 • осигуряване безопасност на лицата, посещаващи предприятието;
 • осигуряване безопасност на населението в зоната от възможни вредни въздействия на производството;
 • осигуряване безопасността на съседни предприятия от възможни аварийни ситуации;
 • Обявяването на фирмената политика, запознаването и възприемането й от целия персонал е важен момент за ефективно управление на безопасността и здравето при работа. На тази основа се постига мотивираност на персонала и се изработват механизмите за осъществяването й. Обявяването може да се извършва чрез фирмен документ „Декларация за фирмената политика по безопасността и здравето при работа“.

Системата за управление на дейността по безопасност и здраве при работа /СУБЗУТ/ може да се определи като стратегически документ, тъй като с нея се определя мястото и ролята на политиката по БЗР сред другите политики в предприятието. Ето защо тя се разработва от висшето ръководство и следва да бъде неразделна част от общата система за управление на предприятието. Ако СУБЗУТ е разработена добре, това е равносилно на саморегулираща се система за управление, която гарантира развитие на фирмата по спирала нагоре. В тази насока са и указанията и препоръките на МОТ – всяко предприятие, независимо от своя размер и вида на производствената дейност, трябва да създаде своя собствена система за управление на дейностите по безопасност и здраве.

Организационната структура на СУБЗУТ се базира на съществуващата управленска система в предприятието, като се допълва от някои специфични органи, съгласно изискванията на ЗЗБУТ. Тя осигурява конкретното участие на ръководството и неговите отговорности за изпълнението на политиката по безопасност и здраве. Следователно организационната структура на СУБЗУТ е неразделна част от общата организационна структура на предприятието.

За осигуряването на по-висока ефективност на управлението на предприятието и осигуряването на ЗБУТ, организационно-управленската структура трябва да отговаря на следните основни изисквания:

 • осигуряване на управлението на предприятието и ЗБУТ като система от взаимосвързани дейности;
 • обхващане в едно структурно звено на функционално свързани дейности и процеси;
 • избягване на дублирането в дейността на звената и информационните потоци;
 • осигуряване на условия за взаимодействие между отделните структурни звена за формиране на общи работни групи по ЗБУТ;
 • издигане ролята и отговорността на отделното структурно звено;
 • осигуряване на висока степен на ангажираност на всеки ръководител, работник или служител в процесите на управление на БЗУТ;
 • работа в екип и взаимозаменяемост;
 • определяне и изпълнение на отговорностите на всеки работещ чрез мотивация, оценка, възнаграждение н др.

Тъй като работодателят има най-голямата отговорност за безопасността и здравето при работа, той определя и фирмената политика за безопасност на труда и публично подкрепя всички, които работят за нейното изпълнение. Съвместно с административното ръководство, той осигурява и назначава компетентни работници и служители на всички нива, които да отговарят, съветват и консултират по всички въпроси, касаещи БЗР. Той осигурява оценката на риска да бъде цялостна и с необходимото качество, системите за защита – в изправност за действие, оборудването за извънредни ситуации – в наличност и на определените за целта места, и др. Той организира и контролира годишния отчет на изпълнението на фирмената политика за БЗР.

Примери от практиката на предприятия с висока производителност на труда и конкурентоспособност на пазарите показват колко важно е работодателите да бъдат мотивирани за действията по осигуряване на БЗР. Особена роля за изпълнението на законовите задължения по БЗУТ имат специалистите от звената по БЗР, Службите по трудова медицина, Комитетите по условия на труд, както и всички работещи.

Примерна организационно-управленска структура е показана на фигурата, като за по-малки предприятия функциите на някои звена могат да се изпълняват от изпълнителния директор, от други специалисти и да няма борд на директорите.

схема

Звената в представената структура са стационарни и имат постоянен състав. За реализирането на задачите и основните функции на СУБЗУТ, като и за осигуряването на гъвкавост и адекватна реакция на външни промени е възможно формирането на допълнителни временни звена (групи) от представители на звената с постоянен състав. По своя характер тези групи са с точно определени цели и задачи. Те са особено подходящи например при планиране, внедряване и експлоатация на нови технологии.