Възможност за повишаване на квалификацията по заявка на работодател

ДО
Председатели на СО,
основни членове на ФНСС КНСБ

Уважаеми Председатели на синдикални организации,

Утвърдена е Рамката с основните приоритети на „Националния план за действие по заетостта” през 2016 година. Нейното мото по предложение на КНСБ е „За по-висока и по-качествена заетост”. В нея са определени като основни проблеми и предизвикателства на Пазара на труда 2016 г. следните тенденции:

 1. Бавно нарастване на броя на новоразкритите работни места
 2. Ограничено търсене на работна сила в слабо развитите райони
 3. Запазване на висок брой на безработните
 4. Ограничени възможности за излизане от „капана на бедността” на някои групи от населението – продължително безработни, безработни над 50 годишна възраст, безработни от ромски произход без квалификация и с ниско образование
 5. Запазване на високия брой на неактивните лица
 6. Бавно стабилизиране на пазара на труда в някои европейски страни, в които работят много българи – в т.ч. Гърция, Испания

Същевременно има проблемни места на пазара на труда:

 • Разминаване на предлаганите и търсените от работодателите умения на работната сила;
 • Недостиг на квалифицирана работна сила по професии и браншове, където усвояването на знания и умения изисква по-продължителен период;
 • Повишаване на безработицата през зимния период поради сезонния характер на икономическите дейности (строителство, селско стопанство, туризъм);
 • Ниска икономическа активност на лица в нездравословно състояние;
 • Ниски доходи, които се отразяват в посока ограничаване на гъвкавите форми на заетост, в т.ч. на непълно работно време;
 • Висока безработица и ниско квалифицирани и с ниско образование безработни;

Затова приоритетните направления на действие на Пазара на труда през 2016 г. са свързани с увеличаване на заетостта на качествените работни места в реалната икономика след повишаване на знанията и уменията н атърсещите работа лица, включително и от неравнопоставените групи на пазара на труда.

Мотото на рамката е „За по-висока и по-качествена заетост”, като с втората част на което основната насоченост на НПДЗ-2016 г. е към повишаване на уменията, компетенциите и квалификациите по заявка на работодател.

Това ни дава възможност да се включим в процеса на обучения заедно с фирмите, в които имаме изградени синдикални структури и с които работим добре, като използваме Центъра за професионално обучение ,,Кольо Фичето” към Федерация на независимите строителни синдикати, който преди месец получи своя Лиценз от Националната агенция по професионално образование и обучение (НАПОО).

Център за професионално обучение ,,Кольо Фичето” е специализиран в сферата на строителството. Той е самостоятелно структурно звено към сдружение ,,Федерация на независимите строителни синдикати”. Центъра разполага с отлично разработена, действаща методология за предлаганите от него услуги, което води до налагането на негов собствен, ефективен стил на работа, който го отличава от конкурентите му на пазара. Центърът разполага с висококвалифициран преподавателски екип от университетски преподаватели и практици от строителния бизнес с опит в страната и чужбина.

При желание от страна на вашият работодател да повиши професионалната квалификация на заетия персонал във строителната му фирма, ЦПО ,,Кольо Фичето” предлага целогодишно обучение по актуални за нашето съвремие професии и специалности.

С уважение,
Йордан Никленов

 

Коментари са забранени.