ЕКП: ЕС разширява действията срещу рака на работното място

Действията, необходими за предотвратяване на свързаните с работата ракови заболявания, ще продължат поне до 2028 г. съгласно споразумение, подписано днес от синдикатите, бизнеса и държавите членки, съобщиха от Европейската конфедерация на профсъюзите.

Ракът е водещата причина за свързаните с работата смъртни случаи в ЕС, като всяка година от него умират над 100 000 души. Пътната карта за канцерогените беше стартирана през 2016 г. в опит да се справи с този скандал, което доведе до въвеждането на по-безопасни гранични стойности на експозиция на десетки опасни вещества, често срещани на работните места.

Днес, 13 юни, беше постигнато съгласие, че схемата ще бъде подновена за трети път, което означава, че действията ще продължат поне до 31 декември 2027 г. Ангажиментът беше включен в пакт, подписан от ЕКП, Business Europe, Комисията на ЕС и 11 държави членки по време на събитие на високо равнище, организирано от белгийското председателство.

Пътната карта е незаконодателна инициатива, която има за цел да гарантира, че защитата, залегнала в законодателството, се прилага на работното място. Натискът от страна на синдикатите е основен фактор за стимулиране на превантивните мерки и гарантиране, че работодателите изпълняват задължението си да гарантират здравето и безопасността на своите служители, независимо от мястото, където работят.

По време на днешното събитие конфедералният секретар на ЕКП Джулио Романи заяви: “От 2019 г. насам станахме свидетели на пет последователни преразглеждания на Директивата за канцерогените, разширяване на нейния обхват и приемане или актуализиране на задължителни гранични стойности за професионална експозиция на 29 канцерогенни вещества и 12 репротоксични вещества. В момента се подготвя шесто преразглеждане, като консултациите със социалните партньори вече са приключили. То ще включва задължителни гранични стойности на професионална експозиция за заваръчни изпарения, полициклични ароматни въглеводороди, изопрен, 1,4-диоксан и кобалт и неорганични кобалтови съединения. Освен това беше преразгледана Директивата за азбеста на работното място, като наред с други подобрения беше въведена по-защитна обвързваща гранична стойност на професионална експозиция, нова методика за измерване на азбеста на работното място. Основното изискване за следващия законодателен мандат на европейските институции е да продължат да развиват законодателството и да гарантират прилагането му на работното място, за да защитят работниците от опасни вещества. Европейското синдикално движение е единно в отхвърлянето на завръщането към политики, които наказват работещите хора. Подобни мерки ще се отразят негативно на правата на работниците, на защитата на безопасността и здравето, на икономиките на държавите – членки на ЕС, и на готовността им да се справят с двойните предизвикателства на цифровия и екологичния преход. Вече сме свидетели на някои от тези практики на дерегулация и строги икономии – с приемането на новите правила за финансово управление и с решението на Европейската комисия да оттегли законодателната инициатива за скрининг на азбест в сградите от дневния ред на Колегиума на комисарите. Също така ще бъде необходимо да се обмисли как да се ускори процедурата за приемане на законодателство за защита на работниците от опасни вещества, което включва укрепване на Европейската агенция по химикали и по-добро разпределение на нейните ресурси.”

Коментари са забранени.