Знанието е защита! Какво трябва да знаете, за да работите успешно в Германия?

На 5 декември 2013 година се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Федерация на независимите строителни синдикати.

На заседанието присъстваха тринадесет от общо петнадесет от членовете на Управителния съвет, както и Председателя на КРК на ФНСС, инж. Райна Славова.

В дневния ред бе обърнато внимание на организационното и финансово състояние на федерацията. Участниците бяха запознати с Отчета по изпълнение на бюджета, събирането и отчитането на членския внос за периода м. Януари – м. Септември 2013 г. и с Отчетния доклад на Контролно-ревизионната комисия по изпълнение на бюджета за 2013 г.

В т. Разни членовете на Управителния съвет на ФНСС взеха решение да се направи Приемна в сградата на федерацията, където да се провеждат приемни консултативни дни по въпросите на достъпа до пазара на труда и координация на ситемите за социална сигурност в Германия. За целта трябва да се създаде система за информиране, приемане на жалби и оказване на съдействие на българските граждани по трудови и социални въпроси, както и да бъдат обучени консултанти чрез създадените вече модулни пакети за допълнителна квалификация.

Това решение бе взето на база проучване, изготвено по проект „Справедлива мобилност”, реализиран от двата национално представителни синдиката в България КНСБ и КТ „Подкрепа” и Обединението на германските профсъюзи (DGB) и публикуваните от тях брошури „Знанието е защита!”.

znanieto

Брошурата „Знанието е защита!“

Брошурата е пътеводител за българи, които искат временно или дълготрайно да работят и живеят в Германия. Тя съдържа информации, които ще Ви помогнат да намерите в Германия легална работа при справедливи условия, бе да се експлоатира Вашия труд, като с електронния и вариант може да се запознаете тук.

От изданието на бългаски език са отпечатани 15000 броя, които ще се раздадат на участващите в изготвянето й, както и на други организации в България и Германия. Брошурата „Знанието е защита!” е разработена взаимно от националния съвет на съюза на синдикатите в Германия, конфедерацията на независимите синдикати в България, конфедерацията на труда подкрепа както и от българското посолство в Берлин – отдел трудови и социални въпроси.

Българските и румънските граждани, работещи в Германия, допринасят с труда си за развитието на нейната икономика. Факт е, че работещите мигранти внасят с около 34% повече средства от данъци, отколкото получават като помощи от социалните системи на приемащите страни.

Българи и румънци стимулират западните икономики с труда си, те много често са поставени при неравни условия на труд и заплащане спрямо останалите. Поради тази причина от 2011 г. стартира и този проект, целящ по-висока информираност на българските граждани по отношение техните права. Според направеното изследване нивото на безработица на българските и румънските граждани в края на 2012 г. е било 9,6%, т.е. малко над средното ниво на безработица в Германия (7,4%), но значително по-ниско от общото ниво на безработица на всички чуждестранни граждани в страната (16, 4%).

Йордан Никленов, Председател на ФНСС изказа притеснение, че след падането на ограниченията за пазара на труда в рамките на Европейския съюз от 1 януари 2014 г., ще се появят проблеми с изтичане на квалифицирани работници, особено в най-проспериращите сектори, какъвто е секторът на информационните технологии, поради голямата разлика в заплащането.

Според него през 2014 г. се очаква покачване на нетната имиграция на български и румънски граждани в Германия от 100 000 до 180 000 души. Като процент, обаче, българите ще бъдат далеч по-малко, което едва ли ще има значимо отражение на пазара на труда на многомилионна Германия.

Драматично ниските доходи на българите, които упражняват труд в България, обаче, продължава да бъде основен проблем за синдикатите, а и за държавата, която е поставена пред заплаха от изтичане на много квалифицирани кадри.

 

Изготвил: инж. Цветелина Славчева, Експерт КТД и права

Коментари са забранени.