Колективно трудово договаряне

КТДБезспорен е фактът, че колективните трудови преговори и колективното трудово договаряне са основна присъща дейност на синдикалните структури на КНСБ, каквато е и Федерация на независимите строителни синдикати.

Сключването на КТД е функционална цел на организираните в синдикати работници и служители, около която се обединяват почти всички задачи и дейности на синдикалните структури. КТД е може би най-важният инструмент, наред с ефективната стачка, за защита правата и интересите на синдикалните членове. Усилията на всички структури на ФНСС през изминалите години са насочени към повишаване ефективността на колективното трудово договаряне в строителния сектор, към разширяване на въпросите, които се договарят в хода на колективните трудови преговори, към постигане на по-добри и по-качествени КТД-та.

Същевременно, Федерацията винаги се е стремяла да създава условия за по-добри правила, по-добри условия и възможности за своите структури да участват в процеса на колективно трудово договаряне.

Договорености в колективния трудов договор за отрасъл Строителство

Отраслови колектовен трудов договор за отрасъл Строителство и Кодекс на труда – съпоставка

Подписани Отраслови колективни трудови договори в отрасъл Строителство:

OКТД 2020
ОКТД 2018
OKTД 2015
ОКТД 2013
ОКТД 2011
ОКТД 2008
ОКТД 2006
ОКТД 2004 (анекс)
ОКТД 2004
OKTД 2002
OKTД 1997

Договорени Минимални осигурителни доходи в отрасъл Строителство:

MOД 2016
MOД 2015
МОД 2014
МОД 2013
МОД 2012
МОД 2011
МОД 2010
МОД 2009
МОД 2008
МОД 2007
МОД 2006

Връзка със сайтовете на КНСБ по:

Колективно трудово договаряне и информиране и консултиране
http://ktrd.knsb-bg.org/

Трудови, социални и синдикални права
http://labour-bg.net/