Колективно трудово договаряне

КТДБезспорен е фактът, че колективните трудови преговори и колективното трудово договаряне са основна присъща дейност на синдикалните структури на КНСБ, каквато е и Федерация на независимите строителни синдикати.

Сключването на КТД е функционална цел на организираните в синдикати работници и служители, около която се обединяват почти всички задачи и дейности на синдикалните структури. КТД е може би най-важният инструмент, наред с ефективната стачка, за защита правата и интересите на синдикалните членове. Усилията на всички структури на ФНСС през изминалите години са насочени към повишаване ефективността на колективното трудово договаряне в строителния сектор, към разширяване на въпросите, които се договарят в хода на колективните трудови преговори, към постигане на по-добри и по-качествени КТД-та.

Същевременно, Федерацията винаги се е стремяла да създава условия за по-добри правила, по-добри условия и възможности за своите структури да участват в процеса на колективно трудово договаряне.

Договорености в колективния трудов договор за отрасъл Строителство

Отраслови колектовен трудов договор за отрасъл Строителство и Кодекс на труда – съпоставка

Подписани Отраслови колективни трудови договори в отрасъл Строителство:

OKTД 2015
ОКТД 2013
ОКТД 2011
ОКТД 2008
ОКТД 2006
ОКТД 2004 (анекс)
ОКТД 2004
OKTД 2002
OKTД 1997

Договорени Минимални осигурителни доходи в отрасъл Строителство:

МОД 2016 Синдикат „Пътно дело“
MOД 2016
MOД 2015
МОД 2014
МОД 2013
МОД 2012
МОД 2011
МОД 2010
МОД 2009
МОД 2008
МОД 2007
МОД 2006

Връзка със сайтовете на КНСБ по:

Колективно трудово договаряне и информиране и консултиране
http://ktrd.knsb-bg.org/

Трудови, социални и синдикални права
http://labour-bg.net/