Договорености в Колективния трудов договор 2013 за отрасъл Строителство

– Отрасловият колективен трудов договор (ОКТД) е сключен между КСБ и ФНСС към КНСБ, за търговските дружества, фирми и предприятия в дейностите на: строителството, строителната индустрия, благоустройството, проектирането и инвестирането.

– ОКТД е юридически акт, гарантиращ съблюдаването на соц.икономическите права и интереси на членовете на организациите, страни по него.

– Действието и постигнатите договорености на ОКТД се простират върху работодателите от отрасъла, върху синдикални членове на ФНСС към КНСБ, и спрямо тези, които са се присъединили, съгласно чл.57, ал.2 от КТ.

– ОКТД урежда въпросите на трудовите отношения, доходите, трудовата заетост, социалното обслужване, работното време, осигурителните отношения, социалното парт-ньорство и условията на труд за работещите в отрасъла, синдикалните членове.

– Присъединяването към КТД става, чрез депозиране на заявления до страните по договора и внесянена еднократна възмездна годишна вноска за СБКО в размер на не по-малко от 80 лв.

– ОКТД е със срок от 2 години,  т.е. до 19.12.2014 г.

– Отрасловата минимална работна заплата се определя на база МРЗ за страната, завишена с коефициент К=1.25.

– Ежегодно договаряне на минимална цена за един час труд при извършване на строително-монтажни работи (СМР).

– Допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит е в размер на 1 % от основното трудово възнграждение, като работодателят признава пълния размер на стажа и професионалния опит при зачитане на следните условия за  сходен характер на работата, възнаграждение за всяка година трудов стаж и длъжността или професията:

1. сходен характер на работата: режим на работа; рискови фактори и вид на работното място; използвани инструменти, машини и съоръжения; използване на средства за колективна защита и специално работно облекло.

2. сходен характер на длъжността или професията: съвпадение на кодове по квалификационни групи  професии от НКИД; образование – степен и вид; квалификация; придобити знания и умения; материална и финансова отговорност.

– Допълнителното трудово възнаграждение на работници и служители за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени е в размер не по-малко от 5 % от трудовото възнаграждение (чл. 28 ОКТД).

– Допълнителното обезщетение за синдикални членове при прекратяване на трудово правоотношение по чл. 328 ал. 1 т. 1, 2, 3 КТ, е 75 % от минималното месечно трудово възнаграждение за съответната категория персонал  за лица с трудов стаж до 10 години и  150 %  от същото за лицата с тру-дов стаж над 10 години.

– Ако работник или служител при трудоустрояване за определен срок с трайно намалена работоспособност до 50 на сто, на новата длъжност получава получава по-ниско трудово възнаграждение, му се изплаща ежемесечно обезщетение за разликата след изтичане срока на обезщетението, но за не повече от 6 месеца.

– Обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест за срок от 2 месеца, увеличено с 50 %, когато има над 5 години трудов стаж.

– Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение от 10 % (чл. 46 ОКТД)

– Основният платен годишен отпуск на членове на синдикатите се определя на 23 работни дни.

– Допълнителният платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето е не по-малко от 9 работни дни.

–  Допълнителният платен годишен отпуск за работа при условията на ненормирано работно време е не по-малко от 6 работни дни.

– Допълнителен платен отпуск, за жените-майки, за баща – вдовец и несемеен баща с присъдени родителски права (чл. 49 ОКТД).

– При встъпване в брак, при раждане на дете и при смърт на роднини по права линия се дава право на допълнителен платен отпуск съответно по 3, 1 и 3 дни (чл. 53 ОКТД).

– Платен отпуск за нещатните синдикални ръководства не по – малко от 60 часа годишно.

– Задължително застраховане за риска “Трудова злополука“, като застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител  (чл. 56 ОКТД).

– Защита на длъжностните лица, съхраняващи или превозващи парични средства (чл. 67 ОКТД)

– Периодични профилактични прегледи на  всички работещи, в зависимост от оценката на риска на работното място. (чл. 68 ОКТД)

– Задължително договаряне на критерии за оценка и създаване на процедура за реда и начина за прекратяване на индивидуални трудови договори на работници и служители при масово уволнение.

– Осигуряване на материали, технически и финансови условия за професионална квалификация и преквалификация, както и условия за подготовка на новопостъпили и пренасочени работници и служители. – Учредяване на специализиран фонд за професионално обучение и квалификация.

– Професионалният празник на работещите в отрасъла е на 26 октомври.

– Задължително включване в КТД на предприятието раздел, регламентиращ трудово-правното положение, социалното осигуряване, заплащането на труда и др., за работещите в чужбина. (чл. 87 ОКТД)

– За провеждане на семинари и обучение по трудово-правните и осигурителни отношения и по БЗУТ,  работодателят е длъжен да командирова определените лица и да заплати съответните разходи за участието им (чл. 95 ОКТД)

– Възможност за осигуряване на щат и трудово възнаграждение не по-малко от средното такова в предприятието за пред-седателя на СО, при наличие на над 150 синдикални членове (чл. 96 ОКТД).

– Нарушения по договореностите в ОКТД се уреждат чрез Отрасловия доброволен трудов арбитраж, чрез процедурата на ЗУКТС или по съдебен ред.

– След предварително писмено съгласие на ръководството на ФНСС, работодателя може да прекрати трудовото правоотношение на членовете на синдикалното ръководство, както и да прекрати трудовото правоотношение на член на синдиката, при съкращение в щата и намаляване обема на работа (чл. 77 и чл. 98 ОКТД)

– Работодателят предлага подходяща длъжност на щатен синдикален деец, при прекратяване на трудовото му правоотношение поради невъзможност за възстановяване на заемана от него преди това длъжност (чл. 105 ОКТД)