Отраслови Колективен трудов договор за отрасъл Строителство и Кодекс на труда – съпоставка

Отрасловият колетивен трудов договор (ОКТД) е основата на колективния трудов договор (КТД). С Колективния трудов договор се уреждат въпроси на трудовите и осигурителни отношения за работниците и служителите, които не са уредени повелително в Кодекса на труда (КТ) и останалите нормативни актове, касаещи тази тематика.

Работодателят признава парвото на синдикатите да представляват и защитават интересите на работниците и служителите в предприятието.

ПРЕДМЕТ НА ОКТД

ОКТД урежда въпросите на трудовите отношения, доходите, трудовата заетост, социал-ното обслужване, работното време, осигурителните отношения, социалното партньорство и условията на труд за работещите в отрасъла, членове на синдикатите, съгласно чл. 50 КТ.

Договореностите в ОКТД са минимални и задължителни за предприятията от отрасъла.

С ОКТД се цели страните взаимно да си съдействат за създаване на възможно по-висо-ко ефективна производствено-стопанска дейност в предприятията.

 

ОБХВАТ, ДЕЙСТВИЯ И СРОЧНОСТ НА ОКТД

ОКТД е валиден за предприятията от отрасъла. Разпоредби и договорености, включени в КТД на предприятията от отрасъла, които са по-неблагоприятни за работниците и служителите в  тях, от посочените в настоящия ОКТД са недействителни.

 

ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ОСНОВНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

В ОКТД минималното месечно основно трудово възнаграждение за отрасъла се определя на база минималната работна заплата за страната, завишена с коефициент К=1.25

Не могат да се договарят по-ниски трудови възнаграждения по категории персонал от определените в Приложение № 1 към ОКТД към отрасъл „Строителство”.

В КТД на предприятията могат да се договарят по-високи стойности на минималното месечно трудово възнаграждения, както и по-високи коефициенти, различни от посочените в Приложение № 1 към ОКТД към отрасъл „Строителство”.

Работодателят и синдикатите, договарят ежегодно минимална цена за един час труд при извършване на строително-монтажни работи.

Работодателят е длъжен да осигури работа и всички други условия на работниците и служителите за заработване на трудовото възнаграждение по индивидуален трудов договор, както и неговото изплащане.

На ниво предприятие работодателят организира с участието на синдикатите изработва-нето на всички правилници и наредби, отнасящи се до трудовите правоотношения, като Правилникът за вътрешния трудов ред, Вътрешните правила за работна заплата и други, които са неразделна част от КТД на предприятието и се утвърждават от работодателя.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

За всеки отработен нощен час или част от него работодателят заплаща допълнително трудово възнаграждение на работника или служителя в размер не по-малък от 50 % (петдесет процента) от минималната часова работна заплата за отрасъла, съгласно чл. 261 КТ.

За придобит трудов стаж и професионален опит, на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно трудово възнаграждение в процент върху основната работна заплата определена с индивидуален трудов договор.

Минималният размер на допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит е по 1 % (един процент) за всяка година трудов стаж и професионален опит. Размерът му се изменя за период от 1 (една) година.

Безплатната храна и/или добавките към нея за работниците и служителите, които работят в производства със специфичен характер и организация на труд, съгласно чл.285 КТ.

Стойността на безплатната храна и/или добавките към нея, които се получават от работниците и служителите, са в размер не по-малък от 4.00 лв (четири лева) за всеки отработен ден.

Стойността на тонизиращите и ободряващи напитки, които се получават от работниците и служителите, са в размер на 1.00 лв (един лев) на смяна.

Работодателят е длъжен да заплати трудово възнаграждение на работника или служителя, ползващ отпуск съгласно чл. 54 ОКТД в размер по чл.177 КТ.

 

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Работникът или служителят, член на синдикатите,  уволнен при условията на чл. 328, ал. 1, т.т. 1, 2 и 3 КТ получава допълнително обезщетение в размер на 75 %  от минималното месечно основно трудово възнаграждение за съответната категория персонал  за лица с тру-дов стаж до 10 години и на 150 % от минималното месечно трудово възнаграждение за съответната категория персонал  за лицата с трудов стаж над 10 години.

При прекратяване на трудовия договор на работници и служители, членове на синдика-тите, на основание чл. 331 КТ, работодателят дължи обезщетение в размер на не по-малко от петкратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, а в КТ размера е четирикратен.

Когато работодателят е взел със своите работници или служители участие в спасителни работи при природни или обществени бедствия, финансирани от фонд “Стихийни бедствия”, работниците и служителите получават за това време брутното си трудово възнаграждение, в съответствие с чл. 218, ал. 2 КТ, със 30%  увеличение.

При прекратяване на трудовото правоотношение поради болест (чл.325, т.9, и чл.327, т.1 от КТ) работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното си трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, увеличено с 50% , когато има над 5  години трудов стаж и през последните 5 години не е получавал обезщетение на същото осно-вание, съгласно чл.222, ал.2 КТ.

Работодателят подсигурява еднократна финансова помощ на семейството на всеки починал свой работник или служител в размер на не по-малко от последното брутно трудово възнаграждение на починалия работник.

Работодателят подсигурява еднократна финансова помощ на децата, до 18-годишна възраст, на всеки свой починал работник или служител в размер на не по-малко от последното брутно трудово възнаграждение на починалия родител.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ

На ниво предприятие работодателят може след предварително съгласуване със синдикатите да въведе непълно работно време за определен срок в цялото предприятие или отделни звена, в съответствие  с  чл.138, ал.2 КТ.

 

ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

Извънредният труд, положен от работник или служител, съгласно закона, се оформя с разпореждане на работодателя за всеки отделен случай.

Синдикатите в предприятието имат право на информация по отчетността и причините за полагане на извънреден труд.

Съгласно чл. 262 КТ, положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, договоре-но с КТД на предприятието, но не по-малко от:

–     60 %  за работа през работни дни;
–     85 %  за работа през почивни дни;
–     110 %  за работа през официални празници;
–     60 %  за извънредна работа при сумарно изчисляване на работното време в месечен разрез.

 

ОТПУСКИ.  ВИДОВЕ ОТПУСКИ. ОСНОВЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

Размерът на основния платен годишен отпуск на работниците и служителите, членове на синдикатите в КТД се определя на не по-малко от 23 работни дни, а в КТ на 20 такива.

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

Работодателят и синдикатите се споразумяха в ОКТД размера на допълнителния платен годишен отпуск при условията на чл.156, т.1 и т.2 КТ да бъде както следва:

1.    За работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, получават допълнителен платен годишен отпуск не по-малко от 9 дни. Конкретният размер на този отпуск се договаря с КТД на предприятието. За сравнение в КТ допълнителния платен годишен отпуск е в размер на 5 дни.

2.   В КТ за работа при условията на ненормирано работно време се определя допъл-нителен платен годишен отпуск в размер на 5 дни, а в ОКТД този размер е не по-малко от 6 работни дни.

Работодателят изготвя списък на длъжностите и професиите, които имат право на допълнителен платен годишен отпуск по размери,  договорени със съответните КТД в предприятията, след консултации със синдикатите.

При представяне на оправдателен документ работниците и служителите имат право на допълнителен платен отпуск в следните случаи и размери:

1. В ОКТД при встъпване в брак – 3 дни, за разлика от КТ, където съгласно чл.157, 2 дни.

2. В договора при раждане на дете се полага1 ден;

3. При смърт на родители, съпруг, съпруга или дете, баба, дядо, сестра, брат, родител на съпруг/а или други роднини по права линия, ОКТД дава 3 дни, а КТ, съгласно чл.157, 2 дни.

 

БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Работодателят осигурява безопасни и здравословни условия на труд на всички догово-рирани обекти, така че опасностите за живота и здравето на работниците и служителите да бъдат отстранени, ограничени или намалени, като предприемат мерки, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, в зависимост от спецификата на провежданата дейност и изискванията на техническото и технологично оборудване.

Работодателят е длъжен да се консултира с представителите на синдикатите, като създава възможност те да участват при:

1. Oбсъждане и приемане на всички мерки, които се отнасят до здравето и безопасността;

2. Oпределяне на работещите, които извършват дейности по осигуряване на първа помощ, борба с пожари и евакуация на работещите;

3. Планиране и организация на обучения, касаещи здравето и безопасността.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “Трудова злополука“, работодателят след консултации със службата по трудова медицина, със синдикатите в предприятието и комитета по условия на труд  определя с писмена заповед работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска “Трудова злополука“.

Застрахователната сума по застраховката “Трудова злополука“ не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител за 12-те месеца предхождащи момента на сключване на застрахователния договор.

Работодателят сключва застрахователния договор за риска “Трудова злополука“ за срок от 3 до 12 месеца, като конкретния срок се договаря в КТД на предприятието.

Работодателят сключва за всички работни места и друг вид застраховки, като застраховка “Живот” и “Здравна застраховка”, като размера, реда и начина са определени в КТД на предприятието.

Въз основа на съответните медицински прегледи и болничните листове работодателят ежегодно възлага на службата за трудова медицина изготвянето на анализи за здравословното състояние на работещите в зависимост от рисковите или специфични условия на работните места.

Работодателят осигурява периодични профилактични прегледи на всички работещи в предприятието, в зависимост от оценката на риска на работното място.

При заболяване на работник или служител вследствие на трудова злополука или профе-сионално заболяване, при добросъвестно изпълнение на служебните задължения,  работодате-лят осигурява безплатно медицинските и лекарствените средства, от които се нуждае постра-далия за срок до 1 година, след установяване на заболяването.

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

При преструктуриране на предприятието, работодателят се задължава да информират ръководството на синдикатите в предприятието, за своите намерения и действия, свързани с трудовите и осигурителни отношения.

Работодателят може да прекрати трудовото правоотношение с работник или служител, член на синдикатите при съкращение в щата и намаляване обема на работа, след предвари-телно писмено съгласие на ръководството на съответния синдикат в предприятието. Синди-калното ръководство в срок до 10 дни от писменото поискване, получено от председателя на синдикалното ръководство или упълномощени от него лица, взема решение за даване на съгласие или отказ.

Работодателят следва да предлага друга съответстваща на квалификацията им работа на членовете на синдикалното ръководство, при налагащи се прекратявания на индивидуалните трудови договори по смисъла на чл.328, ал.1, т.6 от КТ.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

За изпълнение ангажиментите по предходния член, работодателят учредява специализиран фонд за професионално обучение и квалификация.

Работодателят и синдикатите, се задължават да изработят Правилник за набиране и разходване средствата в този фонд най – късно 30 дни след подписване на КТД.

 

СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ (СБКО)

Работодателят осигурява средства, предназначени за задоволяване на потребностите от социален характер на работещите в отрасъла.

Начинът на използване на тези средства се определя в КТД на предприятието на база решение на общото събрание на колектива съгласно чл. 293 КТ.

Работодателят осигурява здравно обслужване по договор чрез здравни заведения или с отделни медицински работници.

 

ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

Работодателят може да подпомага работниците и служителите, членове на синдикатите в доброволното им пенсионно и здравно осигуряване. Конкретният размер на вноските се договаря в КТД на предприятието.

 

ВЗАИМООТНОЩЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ

Работодателят и синдикатите, създават Отраслов доброволен трудов арбитраж, чий-то функции са разглеждане на възникнали спорове при изпълнение на колективни трудови договори между страни ангажирани с ОКТД. Отрасловия доброволен трудов арбитраж действа съгласно статут.

Работодателят осигурява на синдикатите, безвъзмездно съоръжения и помещения за ползване и съдейства за осъществяване на тяхната дейност – осигуряване на транспорт или покриване на транспортните разходи на ръководствата на синдикалните секции и оранизации при осъществяване на синдикална дейност, участие в обучение по трудово-правни и осигурителни въпроси, провеждане на синдикални събрания. На синдикалните ръководства се осигурява необходимата информация по въпросите на трудовите и осигурителни отношения и други, необходими при водене на преговорите за сключване на КТД в предприятието.

Работодателят е длъжен да командирова работника или служителя, определен да учас-тва в национални съвещания, конференции и конгреси, организирани от синдикатите, след представяне на писмен документ подписан от представител на  съответното синдикалното ръководство в предприятието.

Работодателят осигурява безвъзмездно събирането на синдикалния членски внос по ведомост при отправено искане до него от всеки работник или служител член на един от синдикатите, съгласно чл. 272 КТ и на основание решение на Общото  събрание на синди-калната секция или организация и същият ежемесечно се предоставя на синдикалната секция или организация  в предприятието по банков път или по начин, определен с КТД на предприятието.

Работодателят НЯМА право да уволнява членовете на синдикалното ръководство в предприятията без съгласието на националното ръководство съответния синдикат, съгласно чл.333, ал.3 КТ. Последното няма право да откаже разглеждането на това мотивирано искане, като в едномесечен срок се задължава да се произнесе писмено.

Синдикатите участват в обсъждането на проектите и разработките за вътрешни нор-мативни актове на предприятието, засягащи трудовите и осигурителните отношения.

За организиране и провеждане на синдикални събрания работодателят осигурява най-малко 12 часа за 1 календарна година за членовете на синдикатите.

Работник или служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, който за определен период от време е бил платен синдикален деец, има право на обезщетенията съгласно чл.222, ал.3 КТ.

По въпросите на трудовите и осигурителните отношения, съгласно чл.52 КТ във връзка с колективното трудово договаряне на ниво предприятие, синдикатите имат право на пълна и обективна информация в писмена форма за икономическото състояние на работодателя, която съдържа: баланс, отчет на приходите и разходите, структура, щатно разписание на длъжностите, длъжностните характеристики и средно трудово възнаграждение по категории персонал.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Работници и служители, необхванати от КТД на предприятията имат право съгласно чл.57, ал.2 КТ, да се присъединят към КТД, като депозират заявления до страните по договора и да внесат в касата или по сметка на предприятието еднократна възмездна годишна вноска за ”Социално – битово и културно обслужване” в размер на не по-малко от 80 лева за целия период на действие на КТД на предприятието. Конкретния размер се договаря с КТД на предприятието. При подписване на анекс към КТД на предприятието, отново следва да се подаде заявление за присъединяване без да се внася допълнителна възмездна вноска.