Конструктивни стъпки за подобряване на условията на труд: Среща на кранови оператори в град Пловдив отбелязва нова ера в сектора

На 13 май 2024 година в град Пловдив се състоя значима среща между представители на кранови оператори и областния координатор на КНСБ, Боян Бойкински. Събитието беше насочено към разглеждането на предизвикателства в сектора и търсенето на конструктивни решения за подобряване на работните условия и защитата на правата на работниците.

Заплащане и условия на труд: Основна тема на дискусията беше необходимостта от по-справедливи условия за заплащане, които да отразяват реалната стойност на труда на крановите оператори. Беше поставен акцент върху налагането на единни минимални стандарти, които да бъдат прилагани във всички региони и компании.

Работно време и почивки: Също така бяха обсъдени нарушенията на нормите за работно време, почивките и отпуските. Разгледана беше необходимостта от по-добро регулиране, за да се гарантира здравословен и устойчив трудов процес.

Сивата икономика: Сериозно внимание беше отделено на мерките за борба с нелегалната заетост и укрепване на законните права на работниците. Обсъждането включи и проблематиката около работа без трудов договор и изплащане на заплати „в плик“.

Безопасност на труда: Отделено беше внимание и на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, включително осигуряване на подходящо работно облекло и оборудване.

Синдикална дейност: Беше подчертана важността от синдикално сдружаване и спазване на синдикални права, като беше обсъдена и възможността за сключване на колективни трудови договори за по-добра защита на интересите на работниците.

5TR33f8RСрещата завърши с освещаването на новия синдикат, символизиращ новата ера на обединение и сътрудничество в стремежа за подобряване на условията на труд в строителния сектор. Този диалог маркира крачка напред в усилията за подобряване на работните условия и защитата на правата на работниците, като постави основите за бъдещо партньорство с Камарата на строителите в България.

Коментари са забранени.