Веднъж постъпил/а на работа мога ли нещо да променя? А, ако не ми харесва, как да напусна?

1. Мога ли по своя инициатива да променя условията по сключен вече трудов договор – в кои случаи, какво и как?

Това може да стане в следните случаи:

 • ако искаш да преминеш от една работа на друга. Тази промяна задължително се осъществява чрез сключване на допълнително писмено споразумение;
 • със сключване на писмено споразумение към трудовия договор може да се промени мястото на работа, уговорено в трудовия договор. Не може работникът да бъде изпратен на работа в гр. Перник, без негово писмено съгласие за това, ако в трудовия му договор е посочено, че работното му място е в гр. София;
 • размерът на веднъж договорената в трудовия договор заплата, не може да бъде намален.

Без писмено съгласие на работника не може да се извърши промяна в условията на трудовия му договор, освен, когато му се увеличава заплата

2. Работодателят може да промени условията на трудовият договор:

 • при производствена необходимост;
 • или при престой в предприятието без работникът да е дал писмено съгласие за това.

3. Как се прекратява трудовия договор, от кого? Трябва ли ми документ за това?

Трудовият договор е писмен документ и винаги се прекратява писмено.Той може да се прекрати както от работодателя, така и от работника или служителя, но задължително с писмен акт.

4. Може ли да ме уволнят, без да имам желание и инициатива за това?

МОЖЕ! С предварително писмено предизвестие, ако е налице някоя от следните причини:

 • закриване на предприятието или част от него;
 • съкращаване на щата или намаляване на обема на работата;
 • липса на качества за ефективно изпълнение на работата;
 • когато работникът/ служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа;
 • ако откажеш да последваш предприятието, в което работиш, когато то се премества в друго населено място или местност;
 • когато заеманата от теб длъжност трябва да бъде освободена, за да се възстанови на нея незаконно уволнен, заемал преди това същата длъжност и др.;

Възможно е да те уволнят дисциплинарно, когато не си спазвал правилата за трудова дисциплина в предприятието.

5. Как да се защитя при незаконно уволнение?

Ако смяташ, че си незаконно уволнен имаш две възможности:

 • да се обърнеш към работодателя с молба той сам да отмени заповедта си. В молбата е добре да посочиш защо смяташ заповедта за незаконна;

ако не се възползваш от първата възможност, имаш право в срок до два месеца от получаване на заповедта, с която си уволнен, да подадеш иск пред съответния районен съд, където се намира предприятието и да потърсиш от него съдебна защита срещу работодателя.