Кой следи за правата на работещите? Къде и как да ги намеря?

Най-пряко ангажирани да следят да не се накърняват трудовите права на работниците и служителите са:

1. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Тази агенция има множество териториални структури, които следят за спазването на трудовото законодателство.

Инспекторите по труда имат право:

 • на достъп до всички работни помещения в предприятието, фирмата или учреждението;
 • да изискват всички необходими сведения и информация за осъществяване на контрола;
 • да се осведомяват от самите работници и служители за реалното прилагане на трудовото законодателство на работното място;
 • да вземат проби и мостри за изследване;
 • да установяват причините и обстоятелствата за трудовите злополуки.

Ако считаш, че са нарушени трудовите ти права, от какъвто и да е било характер, винаги можеш да се обърнеш към териториалното поделение на Инспекцията по труда.

Начините за това са следните:

 • подаваш писмена жалба в съответното териториално поделение на Инспекцията по труда;
 • подаваш сигнал или жалба на горещите телефони  на:
 • „Главна инспекция по труда” (0700 17 670)
 • Министерство на труда и социалната политика (0900 32 111 за цялата страна и 987 16 22 за София)

2. Синдикалните организации

Синдикатът представлява професионална организация за защита на интересите на работниците и служителите пред работодателя.

За да може синдикатът да те защити, е необходимо да членуваш в синдикалната организация в предприятието, в което работиш.

Ако работодателят нарушава трудовите ти права,  винаги можеш да потърсиш защита от:

 • синдикалната организация в предприятието, в което работиш;
 • съответния регионален съвет или общински координатор на синдикатите за твоя град.

Синдикалните организации имат право:

 • да посещават по всяко време предприятията;
 • да сигнализират контролните органи за нарушения;
 • да изискват от работодателя обяснения и представяне на сведения и документи;
 • да искат от Инспекцията по труд административно наказание за виновните лица.

Синдикатът в твоето предприятие, фирма или учреждение, в редица случаи има възможността да ти окаже по-ефективна защита, отколкото Инспекцията по труда или съда, защото:

 • ти дава възможността да преговаряш с работодателя си на равностойни начала;
 • е единствената организация, която може да сключи с работодателят ти колективен трудов договор /КТД/. А това означава за синдикалните членове по-добри условия на труд, по-високо възнаграждение, по-големи  отпуски и др.;
 • отношенията между работодателя и синдиката са отношения на равнопоставеност, а не на подчиненост;
 • синдикатът е независима организация.

3. Съдилищата в РБългария

В случай, че работодателят нарушава трудовите ти права, имаш право да потърсиш и съдебна защита.

Производството по трудови дела е безплатно за работниците и служителите, те не плащат такси и разноски. При възникване на съдебен спор, свързан с твоето трудово правоотношение, можеш да поискаш от синдикалната организация, в която членуваш, да те представлява като пълномощник в съда.

При незаконно уволнение можеш да се обърнеш към съда в 2-месечен срок от връчването на заповедта с искане:

 • да признае уволнението за незаконно и да го отмени;
 • да бъдеш възстановен на предишната работа;
 • да получиш обезщетение за времето, през което си останал без работа, поради уволнението;