Защо да членуваш в синдикат?

Важно е да знаеш!

Твоето синдикално право е индивидуално, но то може да се реализира, само ако членуваш в синдикална организация.

Независимо от това дали си членувал досега в синдикат или не, може би си задаваш въпроса „Защо да членувам в синдикат?”. Този въпрос може да намери своя лесен отговор, ако познаваш историческите корени на синдикализма.

Още в зората на индустриалната революция наемните работници осъзнават, че са поставени в неравностойни условия, че работодателят е по-силен, от който и да е било от тях поотделно и че само с общи усилия могат да се противопоставят на диктуваните от него условия при продажбата на своята работна сила.

Така в трудни и мъчителни битки през XVIII в. се създават синдикатите като професионални обединения на хората на наемния труд. Тяхното основно предназначение от възникването им до наши дни си остава непреходно: представителство и защита интересите на работниците във връзка със сигурността на работното място, работната заплата и условията на труд пред работодателите, техните съюзи и държавата.

Непреходни остават и принципите на синдикализма:

–         солидарност – силата на наемните работници е в тяхното единство, сам работникът не може да постигне много. Колкото по-многобройна е синдикалната организация, толкова по-успешно, с общите усилия на своите членове, може да извоюва по-висока цена и по-добри условия на труд за всички.
–         независимост и организационна самостоятелност – цялостната дейност, организация и управление на синдикатите не е подвластна нито на политически, нито на държавни или работодателски структури или органи. Те се подчиняват единствено на избора и волята на своите членове и на основната цел и предназначение на организацията – защита и представителство на непосредствените трудови права и интереси на членовете си.
–         демократичност – синдикатите са една от най-демо- кратичните организации на гражданското общество, поради доброволността на членството и демократичните принципи на управление и функциониране в зависимост от интересите и по волята на своите членове, предполагащи пълно и равноправно участие на всички в процеса на вземане на решения.
–         вътрешна демокрация – основава се на доброволността на сдружаване, на недопускане на дискриминация и на демократичния механизъм на управление и функциониране в зависимост от интересите и по волята на своите членове.

Хората обикновено създават организации или се присъединяват към вече съществуващите, водени от своите лични интереси и за да задоволят някои свои материални или социални потребности. Главното, което отвежда хората в синдикатите е вярата, че техните интереси ще бъдат защитени, че ще имат не само по-високи и справедливи доходи, но и сигурност за работното място, че ще работят при безопасни и здравословни условия на труд.

Един от силните мотиви за присъединяване към синдикатите е, че те ти осигуряват възможност за общуване с работодателя – те са посредникът, който изразява твоята неудовлетвореност или несъгласие с определени условия, при които осъществяваш труда си. Не на последно място е възможността чрез синдикалната си организация да удовлетворяваш потребността от общуване и подкрепа от страна на колегите си.

Важно е да знаеш!

Работодателят може да те затрудни, но не може да ти забрани да членуваш в синдикат!

Най-често нежеланието на работещите да станат синдикални членове е свързано с недоверието в синдикатите, с непознаване на онова, което те правят на национално и отраслово равнище и най-вече, със страха от загубата на работното място, ако работодателят е против синдикатите. И този страх е напълно разбираем в условията на висока безработица. Но заедно с това има работодатели, които нарушават твоите трудови и социални права. Изходът е един – да се обединим за да се защитаваме заедно.

Макар и прав, ти не си в състояние да се защитиш сам, защото си юридически подчинен и икономически зависим от работодателя, чийто непосредствен интерес е противоположен на твоя. Ти се нуждаеш от солидарността на другите, за да отстоявате заедно своите позиции, да бъдат признати и спазвани вашите права, да подобрите условията и заплащането на труда си, да осигурите признаване на вашето достойнство.

С други думи, ти имаш нужда от синдикална организация, която реално да защитава правата ти. Защото при договарянето и решаването на трудови спорове синдикалната организация и работодателят действат от равностойни позиции. От юридическа гледна точка отношенията между тях са отношения на съгласуване, а не на съподчиненост. Това дава възможност трудовите и професионални проблеми да се поставят и решават в рамките не на субективните отношения между две личности, едната в позиция на властимаща, а другата – в позиция на протест и молба, а в рамките на отношения между юридически равнопоставени страни в предприятието.