Какво ти дава членството във ФНСС?

Като член на синдикалната организация, ти придобиваш синдикални права.

Кои са по-важните от тях? Кой и как ги гарантира и защитава?

Федерация на независимите стрителни синдикати (ФНСС) е основен член на най-голямата и национално отговорна обществена организация в България, която има авторитет и влияние пред държавните институции и останалите обществени организации – Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ)  и откакто съществува, води борба за защита и отстояване на твоите интереси в строителния сектор. Всички нови закони и правила в трудовоправните отношения бяха обсъдени, предложени и приети с реалния принос на Конферацията. С усилията на Конфедерацията бе търсена (и продължава да се търси!) поносимата цена на реформата в социалната област.

Особено значим е приносът на КНСБ и нейните структури, на цялата синдикална общност в обсъждането, формулирането и приемането на най- новите изменения и допълнения на Кодекса на труда, на приемането на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и много др.

Като част от КНСБ, ФНСС участва в защитата на исканията на своите членове за такива промени в Кодекса на труда, които да гарантират по-широко участие на работниците и служителите в колективното трудово договаряне, ограничаване на порочната практика на срочните трудови договори, запазване на някои отпуски за майките, и др.

Благодарение на извоюваните от нас промени в Кодекса на труда се ускори съдебното решаване на трудовите спорове, не бе допуснато въвеждане на безпричинно прекъсване на трудовите договори, запази се размера на обезщетението при уволнение с придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, по-справедливо се решиха въпросите, свързани с неизползваните платени отпуски, удълженото работно време, закрилата при безработица, режима на стачките и тяхната допустимост, тристранното сътрудничество между синдикатите, работодателите и държавата.

Във всичките си действия ФНСС се ръководи от основните си цели за представителство и защита на трудовите, социални и синдикални права и интереси на своите членове, а именно:

1.    право на свободен труд, свободен избор на място на работа, професионално ориентиране, обучение квалификация и преквалификация;
2.   право на справедливи условия на труд, като продължителност на работния ден, платен годишен отпуск, ежеседмични почивки и др.;
3.   право на безопасни и здравословни условия на труд, които не застрашават живота, здравето и работоспособността;
4.   право на справедливо възнаграждение и поддържане на нормално жизнено равнище;
5.   право на социално осигуряване, социално подпомагане, закрила срещу бедност и социална изолация;
6.   право на зачитане на достойнството на работното място;
7.   право на информация и допитване за решения, които засягат интересите на работниците и служителите;
8.   право на работниците и служителите на защита на вземанията им в случаите на неплатежоспособност на техните работодатели;
9.   право на свободно и доброволно сдружаване в синдикални организации и упражняване на синдикални права;
10.  право на колективно договаряне, вкл. и на държавните служители, по всички условия за наемане на работа;
11.  право на трудовоправни консултации и закрила;
12.  право на равни възможности и недопускане на дискриминация;
13.  специфични права на жените, безработните, инвалидите, децата, студентите, непълнолетните, пенсионерите и временно пребиваващите в чужбина работници и служители – български граждани.

Важно е да знаеш, че:

чрез силата на организацията и колективното действие ФНСС се бори и отстоява твоите синдикални права, правото ти да защитаваш интересите си пред работодателя, да изразяваш своето отношение към икономическата и социалната политика на правителството и да въздействаш върху нея, да участваш в усъвършенстването на трудовото и осигурителното законодателства, да контролираш спазването на законите, свързани с трудовите и осигурителните отношения и др.

За постигането на тези общи цели ФНСС съвместно с КНСБ, използва различни и многообразни форми на натиск и влияние чрез:

  • сътрудничество с органи и институции, които имат право на законодателна инициатива; разработване на свои проекти, програми и синдикални искания към законодателната власт;
  • участие в преговори и сключване на споразумения с централната и местните власти и организациите на работодателите;
  • упражняване на предоставените й от закона правомощия по прилагането и спазването на трудовото и социалното законодателство;
  • организиране и провеждане на протестни и стачни действия;
  • предприемане на инициативи за ратифициране и прилагане на международни конвенции, спогодби и препоръки, свързани с трудовите, осигурителните и синдикални права;
  • поддържане на информационен обмен и взаимодействие с международните синдикални организации, както и контакти с други синдикални организации в страната;
  • утвърждаване на ценностите и механизмите на европейския социален модел;
  • прилагане на съгласувани политики по кадровото осигуряване, мотивирани и привличане на нови членове и изграждане на позитивен медиен образ на синдиката;
  • разширяване на влиянието на синдиката в гражданското общество чрез сътрудничество с неправителствения сектор и т.н.

Индивидуалните права и интереси на синдикалните членове в строителния сектор намират реализация посредством предоставената им възможност да ползват безплатни консултации по трудово право, социално осигуряване и подпомагане, решаване на индивидуални и колективни трудови спорове, ползване на придобивките по колективните трудови договори, участие в програмите на ФНСС за обучение, квалификация и преквалификация, ползване услугите на взаимоспомагателните каси и др.

Обединени помежду си, ФНСС  и останалите синдикалните структури на КНСБ си поставяме за цел извеждане представителството на интереси на отраслово и национално равнище на онези проблеми, чието решаване зависи от действията на законодателната и изпълнителна власти. Именно поради тази причина националните синдикални обединения се ангажират с корекции на икономическата и социална политика на управляващите и нейното отражение върху пазара на труда, професионалното обучение, данъците, разходите по бюджета, пенсиите, социалните плащания и т.н. Тази значима функция и роля, особено в съвременния глобализиращ се свят, не е по силите на обикновения човек и освен синдикалните ти интереси включва в себе си ефективното упражняване на част от гражданските ти права.

Важно е да знаеш!

В случай на накърнени синдикални права и възникнали трудови спорове ФНСС може да ти осигури консултации и защита пред съда чрез доверената си синдикална адвокатура.