В очакване на пенсията

От държавното обществено осигуряване ти можеш да получаваш пенсия.

Важно е да знаеш!

Пенсиите са няколко вида и за всяка от тях Кодексът за социално осигуряване е определил строги правила за отпускането им!

Внимание! От 2011 г. действат нови правила за пенсиониране на работещите в масовата трета категория труд с нови изисквания за възраст и осигурителен стаж! Какви са те:

• Пенсия за осигурителен стаж и възраст

За да придобиеш право на пенсия за осигурителен стаж и възраст е необходимо да отговаряш едновременно на две условия: навършена възраст и брой години осигурителен стаж.

Важно!

От 2012 година изискването за осигурителен стаж започва да нараства с по 4 месеца на година до достигане на 37 г. за жените, съответно 40 г. за мъжете. От 2021 година ще започне да нараства и пенсионната възраст с по шест месеца на година до достигане на 63 г. за жените и 65 г. за мъжете.

таблица

Размерът на пенсията зависи от осигурителния ти стаж и размера на осигурителния ти доход. Колкото по-дълго време си се осигурявал/а/ в ДОО и колкото по-високо е било възнаграждението, върху което са внасяни осигурителни вноски, толкова по-голяма ще е и пенсията ти. За това не се съгласявай да ти плащат суми, върху които не се плащат осигурителни вноски!

Ако не отговаряш на изискванията на закона за минимум години осигурителен стаж?

През 2011 г. при навършването на 65 години (за жени и мъже) всеки може да получи пенсия (тя няма да е голяма!), ако е “заработил” поне 15 години действителен осигурителен стаж /действително полаган труд с внесени осигуровки/. От 2021 г. възрастта и в този случай ще започне да нараства с по 6 м. на година до достигане на 67 г. за двата пола през 2024 г.

таблица

Правото на пенсия не се погасява по давност. Лицата, които в предходна година са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще могат да се пенсионират и през следващите години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране.

• Пенсия за инвалидност

Можеш да я получиш, когато си загубил част или напълно своята работоспособност завинаги, или за по-продължително време. Това се удостоверява от специализирани медицински комисии /ТЕЛК, НЕЛК/.

Отпуска се при поне 50 процента загубена работоспособност, независимо от причината – трудова злополука, професионална болест, обикновено заболяване. 

Размерът на пенсията зависи от твоя осигурителен стаж и осигурителен доход. При тази пенсия за осигурителен стаж се признават и годините, които представляват разликата между фактическата възраст на инвалидизирания и изискващата се по закон пенсионна възраст.

И нещо важно – колкото по-висока е степента на загубената работоспособност (документирана и доказана по съответния ред), толкова по-голям минимален размер на пенсията гарантира законът!

• Пенсии за наследници

Те се дават, когато починалият в семейството е бил осигурен в ДОО.

Право на такава наследствена пенсия имат децата и съпругата (съпругът). Родителите също могат да получат такава пенсия, ако не получават лична пенсия.

Наследствената пенсия се определя в процент от полагащата се пенсия на починалия и не може да бъде по-малка от 90 процента от социалната пенсия. Съпругът (съпругата) има право на тази пенсия 5 години преди възрастта, на която се изисква той (тя) да получи пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Право на срочна (професионална) пенсия

Такава пенсия ще може да получаваш (от 2015 г.), ако работиш в първа и втора категория труд, което ти дава право да се пенсионираш на възраст, по-ниска от изискващата се.

От началото на 2015 г. възрастта за мъжете и жените ще започне плавно да нараства с по 6 м. на година до достигане на 8 години по-ниска при първа категория труд и 3 години – при втора категория. Задължително е най-малко 10, съответно 15 години да си работил/а/ при условията на първа или втора категория труд.

Тази пенсия специалистите наричат срочна или професионална. Защото се отпуска само за срок не по-дълъг от посочения в закона или за времето от твоето по-ранно пенсиониране до деня, в който ще придобиеш право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общите условия.

Осигурителните вноски за ранно пенсиониране се правят в т. нар. професионален пенсионен фонд и са изцяло за сметка на работодателя!

Важно!

До края на 2014 г. ранното пенсиониране на работещите в първа и втора категория труд се реализира директно от ДОО (чрез НОИ). Ако си жена работила в условията на първа категория труд най – малко 10 г. ще се пенсионираш на 47 г., а ако си мъж – на 52 г.

При работа най – малко 15 години в условията на втора категория труд жените се пенсионират на 52 г., а мъжете – на 57 г. Освен тези две изисквания е необходимо сборът от осигурителен стаж и възраст да е равен на 94 за жените и 100 за мъжете.

• Лична допълнителна пенсия

Право на нея ще имат родените след 31 декември 1959 г. Вноските за тази пенсия започнаха да се правят през 2002 г.. Тези вноски не увеличават размера на общата осигурителна вноска, защото са за сметка на част от нея.

Тази пенсия ще можеш да получиш като допълнителна, когато придобиеш право на пенсията за осигурителен стаж и възраст