Помощ за изпадналите в нужда

Държавата и обществото не могат да са безучастни към хората, които (по една или друга причина) не работят или не могат да работят, доходите им са много ниски или пък нямат никакви доходи и поради това са изпаднали в материална нужда.

Има хора, семейства и домакинства които сами и дори с помощта на близките си не могат да се справят с житейските си проблеми.

Поради това има система, която предоставя гарантирани по закон права на социално подпомагане, на семейно подпомагане, на социална защита на групи и лица със специфични възможности.

Законът за социално подпомагане дава право на защита, чрез изплащане на месечна парична помощ на български граждани, семейства и домакинства, чийто доход в предходния месец е по-нисък от определен гарантиран минимален доход. Този минимален доход освен това е и диференциран, защото се изчислява поотделно, индивидуално за всеки нуждаещ се, според неговото семейно, здравно и финансово състояние.

Социалното подпомагане се осъществява и правата на гражданите се реализират чрез системата на Агенцията за социално подпомагане, която има областни и териториални звена.

Как се определят величините на минималния доход, с помощта на който се изчислява и отпуска месечната социална помощ?

Основата (базата) за неговото изчисляване е т.н. гарантиран минимален доход, който се определя от Правителството. В съответствие с това, величините на диференцирания минимален доход, с който се определя размерът на месечната социална помощ за отделен нуждаещ се или за нуждаещо се семейство, са различни съгласно закона.

Какъв е редът за получаване на месечна социална помощ?

Необходимо е да попълниш молба-декларация по образец и да я подадеш до дирекция „Социално подпомагане”.

Данните в молбата -декларация ще бъдат проверени от служебно лице, то ще установи и дали са спазени и други условия за отпускане на помощта, предвидени в закона.

Как ще се определи размерът на месечната социална помощ за теб (ако си сам) или за твоето семейство?

Той се определя като разлика между получавания от теб или от твоето семейство доход и определения от закона диференциран минимален доход за теб или за твоето семейство (общо).

Социалното подпомагане може да ти предостави и право на

•     месечна целева помощ за заплащане на наем за общински жилища. Тя се полага на:
>     сираци до навършване на 25-годишна възраст, които са завършили социално учебно-професионално заведение;
>     самотни стари хора на възраст над 70 години;
>     самотни родители.

Условието за получаване на тази помощ е доходът на нуждаещите се за предходния месец да е по-нисък от увеличения със 150 процента определен за тях диференциран минимален доход.

•     други целеви социални помощи:
>     еднократна помощ (веднъж годишно) за задоволяване на възникнала потребност от средства за лечение, за образование, битови нужди и др.. Oтпуска се след подаване на молба до директора на дирекция „Социално подпомагане” и с негово решение;
> еднократна помощ за издаване на лична карта,като конкретния размерът се определя от директора на дирекция “Социално подпомагане” в зависимост от разходите, необходими за закупуване на формуляри и заплащане на таксата за издаване на лична карта, за снимки и транспортни разходи.

Важно е да знаеш – право на социално подпомагане има всеки гражданин, който отговаря на предвидените в закона условия! За него не се изисква задължително социално осигуряване чрез изплащане (удържане от дохода) на осигурителни вноски от нуждаещия се и неговия работодател.