Сполети ли те злополука, в бедата няма да си сам!

Осигуряването за трудова злополука и професионална болест е абсолютно задължително за всички.

Осигурителните вноски са изцяло за сметка на работодателя, при когото работиш.

Твоята осигуровка ти дава право на:

>     парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест;
>     належащ медицински преглед, изследване и лечение, санаторно-курортно лечение;
>     парични помощи за рехабилитация и профилактика, както и за помощно-технически средства, свързани с увреждането;
>     пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест;
>     трудоустрояване при временно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука или професионална болест.

Съпругът (съпругата), децата и родителите имат право на еднократна помощ в размер на две минимални заплати (както и на наследствена пенсия), когато починал в семейството е бил осигурен и смъртта е свързана причинно с трудова злополука или с професионална болест.

Когато се случи беда задължително започва и установяване, разследване и регистриране на трудовата злополука!!!

Ако си пострадал/а/ имаш законното право:
>     да присъстваш при разследването на обстоятелствата и причините, да поставиш подписа си в протокола за заключенията на комисията;
>     да получиш екземпляр от този протокол;
>     да дадеш свои писмени възражения (в тридневен срок!), които задължително се прилагат към протокола за разследването, когато имаш несъгласия с посоченото в протокола и заключенията в него. (Ако не можеш да се възползваш от това право – предостави го на свой пълномощник!);

Aко нямаш физическата възможност да присъстваш при разследването на злополуката – упълномощи свой представител (пълномощник). Той може да бъде:
–     член на семейството, сродник;
–     работник или служител от същата (твоята) професия, който е представител на синди- калната организация, в която членуваш;
–     представител на работниците и служителите в комитета (групата) по условия на труд във вашето предприятие (фирмата).

 >     сам да декларираш (лично) или чрез наследниците си (с утвърден от Националния осигурителен институт образец-декларация) злополуката в районното управление “Социално осигуряване”. Срокът е 1 година! (Това е твое право, ако работодателят откаже да го направи, макар по закон той да е задължен да декларира всяка трудова злополука);

>     да обжалваш в 14-дневен срок разпореждането на служебното лице в районното управление “Социално осигуряване”, с което злополуката не се признава за трудова. Ако такова е решението и на началника на районното управление “Социално осигуряване” – можеш да го обжалваш в административния съд (срокът също е 14 дни!).

Трудовата злополука винаги е изненада, тя създава много болка, грижи и сложни отношения с работодателя, осигурителните служби, съда и т.н.