Всеки труд се заплаща

Ти изпълняваш добросъвестно трудовите си задължения. Законът ти дава права, които гарантират редовно получаване на уговореното с работодателя възнаграждение (заплата), както и на други възнаграждения, предвидени в Кодекса на труда.

  • Ти имаш право на:

>     месечно възнаграждение в пари – за отработено време или за произведена продукция и услуги;
>     допълнително или увеличено трудово възнаграждение за:
–     трудов стаж и професионален опит(клас);
–     нощен труд;
–     работа при вредни или специфични (с по-голямо физическо или психическо напрежение) условия на труд;
–     извънреден труд;
–     работа през дните на междуседмичната почивка;
–     работа по време на официални празници;
–     оставане на разположение на работодателя извън територията на предприятието и за други някакви допълнителни условия и изисквания.

>     същото възнаграждение за времето на престой по вина на работодателя или при изпълнение на друга работа, поради производствена необходимост;
>     допълнително трудово възнаграждение за из-пълнение и на работа на отсъстващ работник или служител;
>     изплащане на полагащото се трудово възнаграждение в уговорените периоди и срок;
>     възнаграждение за ползваните дни на платен годишен отпуск;

  • Важно е да знаеш:

>     Когато твоят работодател има финансови и други затруднения, той е длъжен да ти изплаща ежемесечно част от трудовото ти възнаграждение в размер 60 на сто от брутното ти трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата, установена за страната. Разликата до пълния размер на трудовото ти възнаграждение остава дължима и се изплаща допълнително, заедно със законната лихва – основният лихвен процент на БНБ за съответния период, плюс 10 пункта!

  • Важно е да знаеш още:

>     В случай, че твоят работодател има финансови затруднения и спрямо него е открито производство по несъстоятелност, твоите заработени и неизплатени трудови възнаграждения са гарантирани в определен размер по реда на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите в случаите на несъстоятелност на работодателя:

–     работодателят ти е длъжен да внася във Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” ежемесечно опреде-лената вноска;
–     след вписване на решението на съда в търговския регистър на Агенцията по вписванията за откриване на производство по несъстоятелност спрямо твоя работодател ти трябва да се обърнеш в 30-дневен срок към териториалното поделение на Националния осигурителен институт-РУСО, за да можеш да получиш гарантираните ти от Закона заработени, но неизплатени трудови възнаграждения.

> Твоите гарантирани вземания са:

1.    трудови възнаграждения, дължими по индивидуални и колективни трудови договори;
2.   парични обезщетения, дължими от работодателя по силата на нормативен акт:

–     обезщетенията по глава X от Кодекса на труда. Те са няколко групи – такива обезщетения, които се дължат във връзка с прекратяване на трудовото правоотношение; такива, които се дължат при нарушаване на трудовите права на работника или служителя (при недопускане на работа, при временно отстраняване от работа и др.); такива, които произтичат от изпълнението на задълженията по трудовото правоотношение /при командироване, при преместване, при трудоустрояване и при природни и обществени бедствия/; обезщетенията за вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, инвалидност или смърт на работника или служителя.
–     паричното обезщетение за първия работен ден от временната неработоспособност, но за не повече от 15 работни дни през една календарна година.

Нещо важно! Свързано е с интересите на работещите жени:

> В Кодекса на труда изрично е посочено, че жените и мъжете имат право на равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд и че това изискване се прилага при всички плащания по трудовото правоотношение! Освен работна заплата, ти имаш право да получаваш и обезщетения, произтичащи от:

>     неизпълнение на предписание за трудоустрояване (заболяване или друга причина);
>     командировка;
>     преместване от работодателя на работа в друго населено място;
>     природни и обществени бедствия;
>     неспазен срок на предизвестие от работодателя;
>     прекратяване на трудовото правоотношение по вина работодателя без предизвестие;
>     недопускане или отстраняване от работа;
>     уволнение на други основания.