Какво ти дава трудовото правоотношение

И така, ти си в трудово правоотношение с твоя работодател. Това означава, че си започнал работа, след като:

>     си сключил трудов договор;
>     назначен си с конкурс;
>     заел си изборна длъжност (след избор).

Какви са твоите права, свързани пряко с възникването, изпълнението и прекратяването на трудовото правоотношение?

  • Трудовият ти договор трябва да е писмен и да съдържа задължително следните данни:

>     за работодателя:

–     ако е юридическо лице или едноличен търговец – наименованието, седалището и адреса на управление на юридическото лице или едноличния търговец, БУЛСТАТ, данъчен номер, името/имената на лицето/лицата, което (които) го представляват, единния граждански номер (личния номер за чужденец);
–     ако е физическо лице – името на лицето, постоянния адрес, единния граждански номер (личния номер за чужденец);

>     за работника или служителя /твоите данни/

–     името на лицето, постоянния адрес, единния граждански номер (личния номер за чужденец), вида и степента на притежаването образование, както и данни за притежаваната научна степен, ако е свързана с изпълняваната от него работа.

  • Освен тези данни за страните в трудовия ти договор, трябва да е определено:

1.    мястото на работа;
2.   наименованието на длъжността и характера на работата;
3.   датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;
4.   времетраенето на трудовия договор;
5.   размерът на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;
6.   еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
7.   основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;
8.   продължителността на работния ден или седмица.

  • При сключване на трудовия ти договор работодателят трябва да ти предостави:

>     екземпляр от трудовия договор;
>     екземпляр от длъжностната характеристика на длъжността ти;
>     копие от уведомлението до съответната тери-ториална дирекция на Националната агенция за приходите.

  • Ти имаш право:

>     да участваш в Общото събрание на работниците и служителите в предприятието.

Когато организацията на труда или други причини не позволяват да функционира Общо събрание на работниците и служителите, може да се създаде Събрание на пълномощниците – ти имаш право да участваш в техния избор и да бъдеш избиран за пълномощник.

  • Важно е да знаеш:

>     Общото събрание на работниците и служителите само определя реда за своята работа;
>     на Общо събрание работниците и служителите (пълномощниците) могат да избират свои представители, които да представят техните общи интереси по въпросите на трудовите и осигурителните отношения пред работодателя (в тази дейност законът предоставя повече права и възможности на синдикатите).

Функциите на Общото събрание на работниците и служителите са:

>     да защитава общите интереси на работниците и служителите, в областта на трудовите и осигурителните отношения, пред работодателя или държавни органи;
>     да приема проект за колективен трудов договор, когато синдикалните организации не могат да представят общ проект;
>     да определя начина на използване на сред-ствата за социално-битово и културно обслужване;
>     да разрешава ползването на социалните фондове и формите на социално обслужване от семействата на работниците и служителите и от пенсионери, работили при същия работодател.

Когато трудовият ти договор е за неопределено време, твое право е да не се съгласиш с превръщането му в договор за определен срок (срочен) – това може да стане само с твое желание, изразено писмено!

Можеш да сключваш трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното работно време по основното ти правоотношение. За това не е необходимо съгласието на работодателя ти по основното трудово правоотношение, освен ако не е уговорено да се изисква такова съгласие в трудовия ти договор.

Ако работното ти време се изчислява подневно, то сборът на работното време по основното и по допълнителното трудово правоотношение не може да надвишава 48 часа на седмица, освен ако не си дал писменото си съгласие за това.

  • Твоето трудово правоотношение не се прекратява при:

>     сливане на предприятия;
>     вливане на едно предприятие в друго;
>     разпределяне на дейността на едно предприятие между няколко предприятия;
>     преминаване на обособена част от едно предприятие към друго;
>     смяна на собственика на предприятието;
>     отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или концесия.

  • За да изпълняваш работата си по трудовото правоотношение, твое право е да изискваш от работодателя да ти осигури:

>     работата, която е определена при договарянето ви;
>     работно място и условия в съответствие с характера на работата;
>     здравословни и безопасни условия на труд;
>     указания за реда и начина на изпълнение на задачите, включително запознаване:

–     с работата (чрез връчване, при подписване на трудовия договор, на екземпляр от длъжностната характеристика за длъжността ти)
–     с правилата за вътрешен трудов ред;
–     с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.