Правилата, които трябва да знаеш

Ти си работник или служител, човек на физическия или на умствения труд, за който получаваш възнаграждение от своя работодател.

Но, преди всичко, ти си гражданин на Република Бълга¬рия – държава, която с основния си закон-Конституцията, ти гарантира правото на труд и се грижи за създаване на условия за осъществяване на това изконно човешко право.

•     Като човек на наемния труд не забравяй и другите си права, посочени в българската Конституция, които ти осигуряват:

>     свободно да избираш своята професия и място на работа;
>     здравословни и безопасни условия на труд;
>     заплащане, съответстващо на извършената ра-бота, което не може да е по-малко от опреде-леното за страната минимално месечно трудово възнаграждение;
>     почивка и отпуск при условия и ред, опреде-лени със закон.

•     И още една конституционна повеля:

>     никой не може да бъде заставян да извършва принудителен труд!

Понякога сигурно се питаш:

– Какъв е смисълът, който влагаме в думите:

“Кодекс на труда?” … За труда е ясно, а кодекс? … Сборник от закони, съвкупност от правила – това е значени¬ето, смисълът на кодекса. Законовите норми, правилата, кои¬то определят отношенията между всички, които участват в трудовата дейност. А това сте вие – ти и твоите колеги-работ- ници и служители, работодателите и държавата. Може ли да има между всички разбирателство, разумен разговор или както казват, социален диалог, ако за трудовите отношения не съ- Съществуват обществено приемливи за всички и задължителни изисквания и норми. Затова със сложната задача да се спазва редът в тези отношения, да се съчетават различните интереси и права по най- добрия за държавата и нейните граждани начин, се занимават множество закони и разпоредби, държавни и обществени органи, институции, организации.

Освен законите, в това число Кодексът на труда, твоите трудови права се гарантират и от редица международни актове. Съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България “международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат”.

>     Всеобщата декларация на ООН за човешките права от 1948 г.
>     Международен пакт за икономическите, со-циалните и културните права
>     Международен пак за гражданските и поли-тическите права
>    Факултативният протокол към Международния пакт за граждански и политически права, приет от ООН на 16 декември 1966 г.

Всички тези документи образуват Международната харта за правата на човека на ООН и в тях ясно са прогласени правото на труд, правото на справедливо и еднакво възнаграждение, на почивка, отдих и разумно разпределение на работното време, на платен годишен отпуск и други.

На практика посочените документи са само част от международните документи, регламентиращи трудовите права като неотменна част от правата на човека.