Прекратяване на трудовото правоотношение

>     Трудовото правоотношение може да бъде прекратено по взаимно съгласие между теб и твоя работодател.
>     Ти винаги можеш да прекратиш едностранно трудовото си правоотношение, като отправиш за това писмено предизвестие до работодателя си.

Срокът на предизвестието е следният:

–     при безсрочен трудов договор – 30 дни /1 месец/, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но той не може да надвишава 3 месеца;
–     при срочен трудов договор – 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

>     Има случаи, когато ти можеш да прекратиш трудовия си договор и без предизвестие:

–     когато работодателят ти забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по Кодекса на труда или по общественото осигуряване;
–     когато работиш като заместник на отсъствуващ работник или служител и преминеш на друга работа за неопределено време;
–     когато не можеш да изпълняваш възложената ти работа поради заболяване и работодателят не ти осигури друга подходяща работа, съобразно предписанието на здравните органи и други.;
–     когато работодателят преустанови дейността си за повече от 15 работни дни без да е обявен престой или спиране на работата поради технологични причини или производствена необходимост;
–     когато работодателят Ви е предоставител неплатен отпуск без ваше съгласие.

>     Работодателят може да прекрати трудовото ти правоотношение едностранно само при наличие на изрично предвидени в Кодекса на труда основания.

>     Има случаи, когато работодателят ти може да прекрати трудовото ти правоотношение едностранно, без да отправя предизвестие за това:

–     работникът или служителят бъде лишен с присъда или по административен ред от право да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен;
–     работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване и други подобни обективни основания;

>     Основанията, на които работодателят ти може да прекрати трудовия ти договор с предизвестие, също са предвидени изрично в Кодекса на труда:

–     при закриване на предприятието;
–     при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
–     при намаляване на обема на работата;
–     при спиране на работа за повече от 15 работни дни;
–     при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
–     когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа;
–     при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;
–     когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;
–     при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
–     когато трудовото ти правоотношение е възникнало, след като вече си придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
–     при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;
–     при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор;
–     служителите от ръководството на предприятието могат да бъдат уволнени и поради сключването на договор за управление на предприятието, след започване на изпълнението по договора за управление, но не по-късно от 9 месеца.

> Работодателят може и да ти предложи по своя инициатива прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение.

  • Важно е да знаеш:

>     Ако не се произнесеш писмено по предложението в 7-дневен срок, се смята, че то не е прието.
>     Ако приемеш предложението, работодателят ти дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако не уговорите по-голям размер на обезщетението.
>     Ако това обезщетение не бъде платено в едно-месечен срок от датата на прекратяване на трудовия договор, основанието за неговото прекратяване се смята за отпаднало и трудовият ти договор се счита, че не е бил прекратяван.
>     При прекратяване на трудовия ти договор на това основание ти не губиш правата си във връзка с обезщетенията при безработица и срокът и размерът на обезщетението се определя съобразно трудовия ти стаж и трудовото ти възнаграждение, преди прекратяването на трудовия договор.