Нов ОКТД за отрасъл „Строителство“

На 19 декември 2012 година в Камарата на строителите в България бе подписан Отраслов колективен трудов договор (ОКТД) за отрасъл „Строителство“ между работодатели и синдикати. Договорът касае предприятия в дейностите на строителството, строителната индустрия, благоустройството, проектирането и инвестирането. Страни по него са: Камарата на строителите в България и синдикалните организации – Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” към „Подкрепа” и Федерация на независимите строителни синдикати към КНСБ. ОКТД се сключва на основание на чл. 51 б от Кодекса на труда за срок от две години.

Договорът е стъпка към ограничаване на сивата икономика и защита на интересите на коректните строителни фирми.

Йордан Никленов

Йордан Никленов, Председател на ФНСС

Г-н Йордан Никленов, председател на ФНСС към КНСБ, заяви: „Успяхме да подпишем добър колективен трудов договор, който е в интерес на работещите в строителния отрасъл. Нашето общо становище и желание е да започнем една добра европейска практика: ОКТД да бъде разпрострян, уважаван и спазван от всички работодатели”.

„С удовлетворение искам да споделя, че нашите големи строителни фирми спазват стриктно този договор“, допълни г-н Никленов и спомена по-важните моменти в договора: повишаването на минималната отпуска, стойността на безплатната храна и/или добавките към нея, повишение на процента на прослуженото време на 1 %, както определянето на минималното месечно основно трудово възнаграждение за отрасъла на база минималната работна заплата за страната, завишена с коефициент К=1.25.

Един от основните аспекти в договора е осигуряването от страна на работодателя на условия за участието на работници и служители в курсове и обучения, свързани с трудовата им дейност в предпричтието. За изпълнението на тези ангажименти се учредява специализиран фонд за професионално обучение и квалификация. Работодателите и синдикатите се задължават да изработят Правилник за набиране и разходване средствата в този фонд най-късно 30 /тридесет/ дни след подписване на договора.

Според него това ще даде добър сигнал висококвалифицираните работници да намерят своето място в строителството. Според него, изпълнението на ОКТД в условията на икономическата криза ще бъде трудно, но той се надява, че страните по договора ще бъдат коректни.

Подписаният ОКТД може да разгледате тук.

Изготвил: инж. Цветелина Славчева, Експерт КТД и права

Коментари са забранени.