Промени в Кодекса за социално осигуряване

Предприетите законодателни мерки, реализирани чрез Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ. бр. 61/11.8.2015 г.), са насочени към усъвършенстване на пенсионния модел като се залагат краткосрочни и дългосрочни механизми за стабилизиране на финансовата устойчивост на пенсионната система и политики за подобряване адекватността на размерите на пенсиите.

Промените могат да се обособят в няколко основни групи:
· промени на входа на осигурителната система, които въвеждат изменения в об-
хвата на осигуряването, размера на осигурителните вноски за старост и смърт, за-
читането на осигурителен стаж;
· промени в условията за достъп до пенсии – като увеличаване и изравняване на
възрастта за пенсиониране на мъжете и жените, покачване на осигурителния стаж,
въвеждане на възраст за пенсиониране на служителите в сектор „Сигурност и От-
брана” и балерини, балетисти и танцьори в културни заведения;
· усъвършенстване на втория стълб на пенсионната система.

Голяма част от измененията и допълненията влизат в сила от 1 януари 2016
г., а други от 15 август 2015 г. ( като възможността за избор за пренасочване на пенсионното осигуряване от работници и служителите от втория към първия стълб).

Тук може да се запознаете с разяснителния материал, който ще представи пред вас измененията и допълненията в Кодекса, които имат пряко значение за работниците и служителите и осъществяването на техните социалноосигурителни права и задължения.

Коментари са забранени.