Първо заседание на секторен съвет „Индустрия“ на КНСБ

Днес 15.03.2018 година се проведе първото редовно заседание на Секторен съвет „Индустрия“ към КНСБ при следния дневен ред:

  1. Разглеждане на Наредбата за сумирано изчисляване на работното време.
  2. Информация, относно План за действие за I-во полугодие по Безопасност и здраве при работа и екология.
  3. Разглеждане Позицията на IndustriALL Europe, относно изпълнението на проекта за Европейски енергиен съюз, която ще бъде обсъдена и приета от Изпълнителния комитет в София през м. юни 2018 г.
  4. Разни.

По първа точка Величка Микова, национален секретар на КНСБ, направи презентация относно актуалните проблеми, свързани с прилагането на новите разпоредби, относно сумираното изчисляване на работното време в Наредбата за работното време почивките и отпуските, както и  за работата на новосформираната към МТСП работна група по промени в НРВПО. Г-жа Микова напомни, че новата работна група по НРВПО бе сформирана и започна работа по настояване на КНСБ на 12.03.2018 година.

Всички участници в секторния съвет  бяха поканени и информирани за това, че до 20 март 2018 г. следва да предоставят своите искания в писмен вид за промяна в наредбата, за да бъдат оформени като предложения и внесени в работната група по промени в НРВПО към МТСП.

По време на срещата представителите на отделните федерации в секторния съвет обсъдиха проблемите, които възникват в предприятията, свързани с прилагането на сумираното изчисляване на работното време и новите промени на НРВПО и изразиха своите  виждания за подобряване на правната уредба по СИРВ, като дадоха редица предложения за разглеждане в работната група към МТСП, работеща с тази проблематика.

По втора точка Евгени Янев, национален секретар на КНСБ и експерта в департамента по БЗР на КНСБ, Огнян Атанасов, предоставиха информация по разработения план за действие за I-вото полугодие по Безопасност и здраве при работа и екология.

Във връзка с наближаващия международен ден за почитане паметта на загиналите работници при трудови злополуки 28 Април, индустриалните федерации, съвместно с департамента по БЗР на КНСБ взеха решение да призоват работещите в предприятията да изпращат информация, свързана с проблеми по безопастността и условията на труд, с цел вземане на превантивни мерки.

Секторния съвет смята, че е необходимо КНСБ и ИА „Главна инспекция по труда” да преразгледат и актуализират подписаното между тях споразумение от 2009 година с цел разписване на конкретни задължения на двете страни за обмен на информация и бърза реакция на място в предприятията, чрез съвместни планови и инцидентни проверки по места, при налични ситуации, свързани с безопастните и здравословни условия на труд.

В  трета точка бе разгледана позицията на Европейската федерация на индустриалните работници относно изпълнението на проекта за Европейски енергиен съоз, която ще бъде обсъдена и приета на Изпълнителния комитет на IndustriALL Europe в гр. София през месец Юни 2018 година.

 

 

 

Коментари са забранени.