ЦПО

Центъра за професионално обучение „Кольо Фичето“ е специализиран в сферата на строителството. Той е самостоятелно структурно звено към сдружение ,,Федерация на независимите строителни синдикати”.

В протокол 2 от редовно заседание на УС на ФНСС от 23.10.2014 г., членовете на съвета взеха решение за създаването му с цел да бъдат обучени синдикалните ни структури по места, да се даде възможност за по-лесен достъп до обучение и повишаване на квалификацията на синдикалните ни членове и в същото време да успеем да привлечем нови такива. За Директор е избран Йордан Никленов, като изпълнението на тази длъжност е безвъзмездно /не е обвързана с трудово правоотношение/.

В период от година бяха подготвяни всички нужни документи, бе проучвам пазара и търсенето на обучения за персонал от строителните фирми.
Центъра разполага с 9 преподавателя, всички работещи в строителни фирми и активни синдикалисти.

На заседание на УС на ФНСС на 04.09.2015 г. е приет първият вариант на Правилника за устройството и дейността на ЦПО „Кольо Фичето“.
Лицензията ни е номер 2015121270 от дата 14.12.2015 г.

На основание Наредба 2/08.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение ЦПО „Кольо Фичето“ успешно бе внедрена система за оценка на качеството на предлаганото образование.
През януари 2017 и януари 2018 г. са качени в ИС на НАПОО двата Годишни доклада за самооценка на качеството на професионалното образование и обучение предлагано в ЦПО „Кольо Фичето“.

В протокол 3 от редовно заседание на УС на ФНСС от 15.12.2016 г. е приет нов обновен Правилника за устройството и дейността на ЦПО „Кольо Фичето“, включващ в себе си и разпоредби по СОК.
От 15.02.2018 г. с решение на УС на ФНСС за Директор на ЦПО е избрана инж. Цветелина Иванова.

Центъра разполага с отлично разработена, действаща методология за предлаганите от него услуги, което води до налагането на негов собствен, ефективен стил на работа, който го отличава от конкурентите му на пазара.
Обучението се провежда съгласно изискванията на ЗПОО, държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия, ЗНП и Правилника за устройството и дейността на Центъра.
Обучението по всяка професия и специалност се извършва въз основа на утвърдена и лицензирана от НАПОО учебна документация на специалността.
Обучението за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на изпити по теория и практика на специалността.
За завършена пълна квалификационна степен се издава Свидетелство за професионална квалификация.
За завършена част от професията се издава Удостоверение за професионално обучение.

Нашата цел е да постигаме качествено професионално образование и обучение – което да спомага за задоволяване на потребностите и интересите на отделната личност, на обществото, на образователните и на обучаващите институции, на работодателите, на синдикатите.
Нашата мисия е да осъществяваме дейността си в насока на образованието и професионалната квалификация на безработни лица, служители на организации нуждаещи се от по-високо ниво на квалификация, граждани търсещи собствено усъвършенстване и квалификация, адекватни на потребностите на пазара на труда и развитието на конкурентоспособността на българската икономика.

Нашата визия за бъдещето: Развитието на центъра като съвременна модерна институция от европейски тип, която чрез средствата на научно-техническия прогрес и използвайки човешкия потенциал развива концепция за професионално образование, обучение и ориентиране в контекста на ученето през целия живот и продължаващото професионално обучение с оглед осигуряване на ефективна интеграция и реинтеграция на човешките ресурси на пазара на труда.

ЦПО „Кольо Фичето” към ФНСС разполага с висококвалифициран преподавателски екип от университетски преподаватели и практици от строителния бизнес с опит в страната и чужбина.
Редът за приемане на кандидатите за обучение и изискванията към тях по отношение на входящото им образователно и квалификационно равнище се определят в съответствие с квалификационната степен за отделните професии и специалности и изискванията на Рамковите програми и са описани в Правилника за устройството и дейносттта на центъра.

Обучението в ЦПО се урежда с договор между обучаващата институция и лицето, финансиращо обучението (възложител). Размерът на таксата за обучение се определя в зависимост от общия хорариум часове съгласно учебния план и броя на обучаемите в курса.
С цел бързата реализация на безработни лица и повишаване професионалната квалификация на заетия персонал в строителния сектор, ЦПО „Кольо Фичето“ към ФНСС предлага целогодишно обучение по актуални за нашето съвремие.

Дейността на Центъра се подчинява на принципи, като законосъобразност, равнопоставеност, партньорство и пълно взаимодействие с институциите и държавната администрация.
В центъра се стремим към:
-представяне на образователни услуги с високо качество и балансирани цени;
-непрекъснато прилагане на цикъла планиране, реализация, оценка, коригиране;
-повишаване гъвкавостта и адаптивността на работната сила, съобразно динамично изменящата се пазарна и икономическа конюнктура;
-формиране на политика и практика за учене през целия живот, в съответствие с Лисабонската стратегия, Националната стратегия за периода 2008 – 2013 г. и Актуализираната стратегия по заетостта в Р България за периода 2008 – 2015 г.;

Ориентирани сме към перспективни и търсени професионални направления, професии и специалности, които са от изключителна важност за бъдещето на строителния сектор:

Проф. направление: 522 Електротехника и енергетика
• Професия: 522010 Електротехник – 9 специалности

• Професия: 522020 Електромонтьор – 9 специалности

• Професия: 522050 Оператор на парни и водогрейни съоръжения – 1 специалност

• Проф. направление: 582 Строителство

• Професия: 582010 Строителен техник – 3 специалности

• Професия: 582030 Строител – 10 специалности

• Професия: 582040 Строител – монтажник – 5 специалности

• Професия: 582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи – 2 специалности

• Професия: 582060 Пътен строител – 2 специалности

• Професия: 582080 Помощник в строителството – 1 специалност

• Професия: 582090 Помощник пътен строител – 2 специалности

ЦПО „Кольо Фичето“ е ориентиран към обучения по следните наредби:

1. На 2 години по Наредба РД 07-2 за лицата, които ръководят и управляват производствените процеси – 6 учебни часа

2. На 1 година по Наредба РД 07-2 за лицата, които са определени да провеждат инструктажите и длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд – 6 учебни часа

3. Първоначално обучение на представителите в КУТ/ГУТ съгласно Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията – 30 учебни часа

4. Ежегодно обучение на представителите в КУТ/ГУТ , съгласно Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията – 6 учебни часа

Лиценз от Националната агенция по професионално образование и обучение е с № 2015121270/ 2015 г.

За повече информация:
Директор ЦПО към ФНСС: инж. Цветелина Иванова
Телефон: +359 2 986 18 00 GSM: +359 878 23 30 96

Адрес: гр.София 1303, бул. „Христо Ботев” № 71
E-mail: cpo_ficheto@abv.bg