Правилник

П Р А В И Л Н И К

за устройството и дейността на център за професионално обучение „Кольо Фичето” към ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТРОИТЕЛНИ СИНДИКАТИ

гр. София, 2016 г.

ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Центърът за професионално обучение „Кольо Фичето” към  Федерация на независимите строителни синдикати е специализирано учебно-квалификационно звено със седалище по съдебна регистрация гр. София 1303, бул. „Христо Ботев” № 71.

С правилника се уреждат дейността, структурата, управлението, организацията на учебно-квалификационния процес и финансирането на Центъра за професионално обучение „Кольо Фичето” към  Федерация на независимите строителни синдикати, по смисъла на чл. 20 и чл. 22, ал. 3 на ЗПОО, наричан по – нататък „Центъра“.

Чл. 2. ЦПО „Кольо Фичето” към Федерация на независимите строителни синдикати е учреден с решение (съгласно протокол №  2 /05.12.2013 г.)  на заседание на Управителния съвет на федерацията като отделно  учебно – квалификационно звено  с предмет на дейност: “Организиране и осъществяване на професионално  обучение за придобиване на степен  на професионална квалификация по професия или по част от професия, както и нейното усъвършенстване, също  така  и на  непрекъснато професионално обучение в страната и чужбина , разработване на учебни планове, програми, модули и друга учебна документация, разработване и издаване на учебни материали, разработване и осъществяване на проекти самостоятелно или съвместно с български, чуждестранни и международни организации; информационна и рекламна дейност.

Чл. 3. Взаимоотношенията на Центъра с държавните и общинските органи, физическите и юридическите лица се осъществява от директора на Центъра за професионално обучение.

Чл. 4. Центърът за професионално обучение осъществява професионално обучение на лица, навършили 16 години, за придобиване на квалификация по професия, или по част от професия, както и нейното усъвършенстване.

Чл. 5. Дейността на Центъра се подчинява на следните принципи:

1.законосъобразност – осъществява дейността си в съответствие с действащата нормативна база на Република България;

2.равнопоставеност – не се допуска пряка или непряка дискриминация под формата на ограничения или привилегии, основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение;

3.партньорство и тясно взаимодействие с държавните органи и органите на местна власт, организациите на работодателите и на работниците и служителите, колективни органи в областта на социалния диалог, неправителствени организации, учебни и научно-изследователски организации, потребители на кадри и др. в областта на професионалното обучение, заетостта и стопанското управление.

ГЛАВА ВТОРА. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ЦЕНТЪРА

Чл. 6.  Основните цели на Центъра са:

 1. осигуряване на условия за непрекъснато професионално обучение, усъвършенстване и актуализиране на професионалната квалификация на лица, навършили 16 – годишна възраст за успешна реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда;
 2. да спомага за повишаване на качеството и заетостта на човешките ресурси чрез овладяване на съвременни професионални знания, умения и добри практики.
 3. повишаване гъвкавостта и адаптивността на работната сила съобразно динамично изменящата се стопанска конюнктура;
 4. осигуряване на равнопоставеност между мъжете и жените в достъпа до професионално обучение и възможности за придобиване на професионални компетенции, необходими за успешна реализация;

Основните задачи на Центъра:

Чрез осигуряване на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация да се осигури:

 1. професионална квалификация на заети лица, позволяваща им:

а) запазване на съществуващото работно място;

б) повишени възможности за кариера на работното място;

в) професионална мобилност чрез реализация в друга професия;

 1. професионална квалификация на безработни лица, позволяваща им:

а) усъвършенстване на придобитата квалификация по професия или част от професия за повишаване на възможностите за реализация на пазара на труда;

б) придобиване на първоначална квалификация по професия или по част от професия за успешна реализация на пазара на труда;

в) придобиване на знания и умения за стартиране на стопанска дейност, самостоятелно или в съдружие;

 1. формиране на нагласа в обществото за непрекъснато професионално обучение като ключов фактор за успешна професионална и личностна реализация;
 2. осигуряване на високо качество на професионалното обучение чрез непрекъснат контрол през всички етапи на учебно – квалификационния процес и осигуряването на устойчиви ключови знания и умения и гъвкави специфични умения, съобразно заявените потребности и изисквания на пазара на труда;
 3. Основните задачи на Центъра са извършване и удостоверяване на професионално обучение на лица, навършили 16 години по рамкови програми, съгласно ЗПОО и получена лицензия, както следва:
 • Програми “А – за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация.
 • Програма “Б” – за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация.
 • Програма “Д” – за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професия.
 • Програма “Е”- за непрекъснато професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация.

Чл. 7. При изпълнение на поставените цели  и задачи Центърът за професионално обучение осъществява дейността си:

 1. В съответствие с Конституцията на Република България, на основата на Закона за народната просвета; Закона за професионалното образование и обучение; Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план; Закона за насърчаване на заетостта; Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии; настоящия Правилник и други нормативни актове и рамкови документи, отнасящи се до образованието.
 2. В тясно взаимодействие с Министерството на образованието и науката и други институции – потребители на кадри, с учебни и научни организации в страната и чужбина, браншови организации и асоциации.
 3. Чрез постоянно усъвършенстване на учебната, практическата и методическата работа.

ГЛАВА ТРЕТА. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА

Чл. 8. Органи за управление на Центъра за професионално обучение са Директора на центъра и Учебно-методичния съвет.

Чл. 9. (1) Управителният съвет на фирмата:

 • избира директор на Центъра за професионално обучение;
 • утвърждава Правилника за устройството и дейността на Центъра;
 • приема Бюджета и годишния отчет за дейността на Центъра.

Чл. 10. (1) Директорът на Центъра изпълнява следните функции и задачи:

 1. осъществява общо ръководство и контрол върху дейността на Центъра;
 2. определя цената на предлаганите от Центъра услуги;
 3. сключва договори с юридически и физически лица във връзка с предмета на дейност на Центъра;
 4. утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики на персонала на Центъра;
 5. сключва, променя и прекратява трудови договори с персонала на Центъра;
 6. представлява Центъра пред различни органи, организации и лица;
 7. отговаря за цялостната дейност на Центъра и носи отговорност за създаване на условия за пълноценен квалификационен процес;
 8. осигурява условия за спазване на нормативните актове, държавните образователни изисквания, учебните планове и програми;
 9. осигурява здравословни и безопасни условия на труд и обучение в Центъра;
 10. организира правилното водене и съхраняване на документацията на Центъра;
 11. осъществява връзка със социалните партньори, неправителствените организации, работодатели и други заявители на обучение;
 12. организира подбора на преподаватели;
 13. решава всички молби, отправени до Центъра, а тези, които не са от неговата компетентност изпраща на съответните органи със свое мнение;
 14. изпълнява други задачи, предвидени в договорите с юридически и физически лица във връзка с предмета на дейност на Центъра.
 15. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност за функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството;
 16. разработва политиката и целите по осигуряване на качеството;
 17. определя отговорника по качеството;
 18. определя състава на комисията по качеството;
 19. утвърждава годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяването след приемането му;
 20. утвърждава процедурите по критериите и инструментариума към тях за провеждане на дейностите по самооценяването;
 21. утвърждава коригиращи мерки и дейности за следващия период на измерване на качеството въз основа на годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване;
 22. провежда мониторинг на дейностите по осигуряване на качеството в центъра;
 23. представя годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване на Националната агенция по професионално образование и обучение;
 24. организира обучение на персонала за осигуряване на качеството в институцията

/2/ В своята дейност Директорът се подпомага от сътрудници – служители на Центъра: главен експерт, методист, организатор обучение, администратор, счетоводител и др.

Чл. 11. /1/ Учебно-методичният съвет осъществява методическото ръководство на учебно-квалификационната дейност на Центъра.

/2/ Членове на учебно-методичния съвет са Директора и водещи преподаватели в Центъра, представители на основни заявители на професионално обучение.

/3/ В заседанията на съвета могат при необходимост да бъдат канени за участие представители на държавни и местни органи, партньорски организации и други заинтересовани организации.

/4/ При обсъждането на учебни планове и програми, разработени въз основа на конкретни заявки за обучение, заявителят на професионалното обучение /или негов представител/ участва в заседанието на съвета със съвещателен глас.

/5/ Председателят на Учебно-методичния съвет се определя от Директора на Центъра.

Чл.12. Учебно-методичния съвет:

 1. обсъжда и приема учебните планове и учебните програми на Центъра; и ги представя на директора за утвърждаване
 2. обсъжда и приема практическите задания за изпитите по практика на професията/специалонстта;
 3. следи за изпълнението на държавните образователни изисквания за придобиването на квалификации по съответните професии;
 4. следи за спазването на държавното образователно изискване за системата за оценяване и на националните изпитни програми по съответната професия;
 5. разглежда молби и жалби от обучаеми и потребители на кадри относно учебните планове и програми, организацията на обучението, оценяването и пр.;
 6. обсъжда и дава предложения за повишаване качеството на обучението и използването на материално-техническата база;
 7. обсъжда и взема решения относно резултатите от квалификационната дейност, образователната политика на Центъра и перспективите за неговото развитие;
 8. взема решения за разработване и откриване на специалности  по  професионални направления в Центъра;
 9. одобрява избора за директор на Центъра за професионално обучение;
 • одобрява годишния отчет за дейността на Центъра
 • приема:
 • политиката и целите по осигуряване на качеството;
 • правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и актуализацията им като част от този правилник;
 • годишния план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;
 • годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване
 • изпълнява други задачи, предвидени в договорите със заявителите на професионално обучение.

Чл. 13. /1/ Учебно-методичният съвет провежда заседания най-малко веднъж годишно и при необходимост.

/2/ Членовете на съвета се свикват от Директора на центъра, чрез уведомяване по подходящ начин, не по-късно от пет работни дни преди провеждането на заседанието.

/3/ Учебно-методичният съвет се свиква по искане на директора на Центъра, от неговия Председател или по инициатива на най-малко половината от неговите членове.

/4/ Учебно-методичният съвет взема решения по разглежданите въпроси с обикновено мнозинство.

/5/ За заседанията на съвета се водят протоколи, които се подписват от председателя и протоколчика.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ

Чл. 14. /1/ Центърът може да провежда обучения по рамкови програми А, Б, Д и Е.

/2/ Организационната форма за обучение в Центъра, е квалификационен курс.

/3/ Организацията на учебния процес се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификацията по професии.

/4/ Организацията на учебния процес се определя в учебната документация за професионалното обучение – учебни планове и учебни програми и в учебния график

/5/ Центърът организира и провежда курсове целогодишно в зависимост от потребностите от обучение и заявките на потребители на кадри.

Чл. 15. /1/ Броят на участниците в един курс са от 3 до 15 души за провежданите от Центъра курсове и се определя в учебната му документация.

/2/ В случаите когато квалификационния курс се организира и провежда в резултат на конкретна заявка от възложител, броят на участниците в курса се съгласува със заявителя на професионалното обучение.

/3/ В зависимост от особеностите на учебните предмети курсовете могат да се обособяват на групи или да се организира индивидуално обучение.

Чл. 16. Квалификационни курсове се организират при:

 1. набиране на минималния брой участници за провежданите от Центъра текущи /редовни/ курсове;
 2. при заявка от възложител – работодател, неправителствена организация или друг възложител;
 3. при възложен курс в резултат на спечелена конкурсна процедура;
 4. при възложен курс в резултат на дейности по професионално обучение в рамките на български и международни проекти и програми.

Чл. 17. /1/ Информация за предлаганите курсове се обявяват в печата и други медии или се разпространява чрез дипляни и информационни брошури, същата се дава и на място в офиса на Центъра, от негови служители.

/2/ В информационните материали могат да се посочват: наименованието и предназначението на курса, мястото за провеждане; началото и краят на провеждания курс; ред и условия за участие; цена; координати за връзка и др.

РАЗДЕЛ II. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Чл. 18. /1/ Квалификационните курсове могат да се организират в дневна, вечерна, съботно-неделна, задочна, индивидуална, самостоятелна и дистанционна форма на обучение.

/2/ Формата на обучение се определя за всеки курс и се вписва в учебната му документация.

/3/ Когато квалификационният курс се организира и провежда в резултат на конкретна заявка от възложител формата на обучение се съгласува със заявителя на професионалното обучение.

/4/ В дневна, вечерна, съботно-неделна и задочна форма на обучение курсистите се организират в групи и подгрупи, а за останалите форми обучението се организира за всеки отделен обучаем.

/5/ Дневната форма на обучение е присъствена форма на обучение.

/6/ Вечерната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда в подходящо за курсистите време на учебните дни в съответствие с приетия учебен план.

/7/ Съботно-неделната форма на обучение е присъствена форма на обучение. Обучението се организира в съответствие с учебния план.

Чл. 19. /1/ Задочната форма на обучение включва учебни занятия, самостоятелна подготовка и изпити по учебни предмети съгласно учебния план.

/2/ Учебните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии.

/3/ Учебните занятия включват обзор на учебното съдържание по съответния учебен предмет и насоки за самостоятелна подготовка за изпитите.

/4/ Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на Директора на Центъра.

Чл. 20. /1/ Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, изпити и/или текущи проверки по учебни предмети, ако това е предвидено с индивидуалния учебен план, утвърден от Директора на Центъра.

/2/ Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на Директора на Центъра.

Чл. 21. /1/ Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която казусите се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно учебния план.

/2/ Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на Директора на Центъра.

Чл. 22. /1/ Дистанционната форма на обучение е неприсъствена форма, при която обучението се осъществява чрез средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии.

/2/ На обучаемите се предоставят:

 1. консултации с преподавателския екип за насоки за обучението на курсистите;
 2. телефонна линия за задаване на въпроси от курсистите;
 3. административна подкрепа от Центъра.

/3/ Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация са присъствени.

Чл. 23. /1/ Формата на обучение се избира от курсистите при подаването на документи за участие в квалификационен курс в съответствие с възможностите, предлагани в учебната документация на курса.

/2/ Курсистите имат право да променят формата на обучение като подадат молба до Директора на Центъра.

/3/ За промяната на формата на обучение Директорът на Центъра издава заповед.

Чл. 24. Придобиването на професионална квалификация в различните форми на обучение се удостоверява с едни и същи по вид документи, които дават равни права на завършилите.

РАЗДЕЛ III. УЧЕБНО ВРЕМЕ

Чл. 25. Теоретичното  професионално обучение се организира в учебни сесии, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.Теоретичното  обучение  се  провежда  в  учебната  база, ползвана от Центъра за професионално обучение.

Чл. 26. /1/ Продължителността на учебната седмица е:

 1. от 2 до 5 учебни дни седмично, от 5 до 8 учебни часа на ден – за дневна форма на обучение;
 2. от 2 до 5 учебни дни седмично, до 3 учебни часа на ден – при вечерна форма на обучение;
 3. 2 учебни дни седмично, от 4 до 8 учебни часа на ден – при съботно-неделна форма на обучение;
 4. минимум 5 присъствени занятия, от 5 до 8 учебни часа на ден – при задочна форма на обучение;
 5. минимум 10 часа консултации с преподавателите при самостоятелна и дистанционна форма на обучение;
 6. при курсове организирани и провеждани по заявка от възложител – в съответствие с изискванията на заявителя.

/2/ Продължителността на учебната седмица се определя в учебната документация на курса.

Чл. 27. /1/ Продължителността на учебния час е:

 1. четиридесет и пет минути – в дневна форма на обучение;
 2. четиридесет минути – във вечерна форма на обучение;
 3. петдесет минути – по учебна и Лабораторна практика;
 4. шестдесет минути – по производствена практика.

/2/ Учебните часове в дневна, вечерна, съботно-неделна форма на обучение могат да се организират в учебни блокове, чиято продължителност се определя в учебните планове.

/3/ Почивките между часовете са с продължителност от 15 минути.

РАЗДЕЛ ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Чл. 28. Право на обучение в Центъра имат всички лица, навършили 16 годишна възраст без оглед на тяхната раса, народност, пол етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение.

Чл. 29. Кандидатите за обучение в Центъра трябва да отговарят на следните условия:

 1. да имат завършен клас от основното или средното образование, или завършена степен на образование, необходими за придобиване на съответната степен на професионална квалификация;
 2. да имат придобита степен на професионална квалификация, изисквана за включване в програма Е;
 3. здравословното състояние на кандидатите да им позволява обучение по професия, която не им е противопоказна по смисъла на Наредба на министъра на здравеопазването, съгласувана с Министъра на образованието и науката. Здравословното състояние се удостоверява с медицинско свидетелство.
 4. Да се впише текст за курсисти, граждани на други държави (конкретизирано за държави, членки на ЕС и граждани на трети страни – какви документи трябва да представят при записване!!!

Чл. 30. /1/ Кандидатите за обучение подават в Центъра средните документи:

 1. молба-заявление за приемане за обучение в сроковете, указани в информационните материали за съответния курс;
 2. документи/дипломи, удостоверяващи входящото образователно и квалификационно равнище на кандидатите или копия от тях;
 3. медицинско свидетелство;
 4. други документи, определени в учебната документация на съответния курс.

/2/ Документите по предходната алинея могат да бъдат подадени и по електронната поща на Центъра, с изключение на курсисти, граждани на трети страни не-членки на ЕС

Чл. 31. /1/ Кандидатите за обучение в Центъра имат право да получат информация за предлаганите текущи /редовни/ курсове за обучение по съответните професии, в това число учебна програма, учебен план, организацията на учебния процес.

/2/ Право на информация по предходната алинея имат и заявителите на професионално обучение.

Чл. 32. 3аявителите на професионално обучение подават в Центъра молба-заявление за организиране и провеждане на квалификационни курсове по професии, за които Центърът е получил лицензия.

Чл. 33. Приемането на кандидатите за курсисти се извършва по документи и събеседване, проведено от Директора на Центъра или упълномощено от него лице.

Чл. 34. Ако учебната документация на курса предвижда полагането на входящ тест за установяване на входящото образователно и/или квалификационно равнище, Центърът организира и провежда входящ тест, но не по-късно от 3 работни дни преди началото на курса.

Чл. 35. /1/ До участие в курса се допускат всички кандидати, които отговарят на изискванията и са издържали успешно входния тест.

/2/ Сформират се групи от обучаеми със сходни входящи знания и умения на кандидатите.

Чл. 36. Подборът на кандидатите за курсове, организирани по заявки или възложени от потребители на кадри се извършва от заявителя като при необходимост Центъра може да окаже методическа и експертна помощ.

РАЗДЕЛ V. УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл. 37. /1/ За всеки квалификационен курс Центърът разработва самостоятелна учебна документация.

/2/ Учебната документация за всеки курс съдържа:

 1. наименование на курса;
 2. форма на обучение;
 3. продължителност на обучението и организацията на учебния ден;
 4. минимален и максимален брой на курсистите в една учебна група;
 5. учебен план и учебни програми;
 6. придобити знания и умения и компетентности след завършване на курса;
 7. използвани учебни материали и средства;
 8. начин на завършване на курса и на оценяване знанията и уменията на курсистите;
 9. ред и начини за провеждане на консултациите между преподавателите и курсистите.

Чл. 38. /1/ Учебните планове и програми се разработват в съответствие с Рамковите програми за придобиване на професионална квалификация, с Държавните образователни изисквания за придобиване на степен на професионална квалификация за съответната професия, като отчитат съвременните тенденции в обучението по информационни технологии, чужди езици, икономизирано поведение на стопанските субекти, предприемачество, гъвкави умения, здравословни и безопасни условия на труд и др.

/2/ Учебните планове и програми за всеки курс включват: задължителна професионална подготовка:обща, отраслова и специфична и избираема професионална подготовка, съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на степен на професионална квалификация по съответната професия или на част от  професията. Задължителната професионална подготовка включва теоретично обучение и практическо обучение, като броят на учебните часове за практическо обучение е не по-малък от броя на учебните часове за теоретично обучение.

/3/ В разработването на учебните планове и програми могат да вземат участие и външни лица, които са специалисти от съответната професионална област.

/4/ При организиране на обучение, възложено от външен заявител, в разработването на учебните планове и програми могат да участват и представители на заявителя.

/5/ Центърът може да организира и провежда и обучение по програми, предложени от заявители на обучение.

/6/ Обучаемите и потребителите на кадри могат да изказват мнения и дават препоръки относно съдържанието на учебните планове и програми.

/7/ Учебните планове и програми се утвърждават от Учебно-методичния съвет на Центъра, а в случаите по ал.5и от заявителя.

РАЗДЕЛ VI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ

Чл. 39. Практическото обучение се организира като учебна практика и производствена практика.

Чл. 40. Практическото обучение се провежда в:

 1. учебно – производствени бази  на  Центъра
 2. учебно-производствени бази на учебни институции;
 3. учебно-производствени бази към предприятия на юридически и физически лица;

Чл. 41. /1/ Практическото обучение се провежда като учебно-тренировъчни, учебно-производствени дейности.

/2/ За организиране на практическото обучение в базите по чл. 40, Центърът сключва Договори.

/3/ Учебните бази по чл. 40 се обзавеждат съгласно Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по съответните професии.

/4/ При организиране на обучение по Заявка на възложител (работодател) се отчитат и изискванията на заявителя.

/5/ В местата за провеждане на практическо обучение се осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за безопасни условия на възпитание, обучение и труд. При висока степен на риск от трудов травматизъм курсистите се застраховат за времето на практикуването във съответното предприятие.

РАЗДЕЛ VII. ОЦЕНЯВАНЕ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ

Чл. 42. /1/ Оценяването в процеса на обучение е процес за установяване на текущо постигнатите резултати и поставянето на оценка.

/2/ Текущото оценяване се извършва от преподавателя.

/3/ Текущото оценяване се извършва в съответствие с държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия и Наредба № 3 за оценяването на МОН.

Чл. 43. Формите за текущо оценяване са:

 1. устни изпити;
 2. писмени изпити;
 3. тестове;
 4. практически задачи.

Чл. 44. /1/ В зависимост от спецификата на предметите тестовете се състоят от закрити, открити въпроси или комбинация от тях.

/2/ Оценяването се извършва по шестобалната система с оценки Отличен 5,50-6,00; Много добър 4,50-5,49; Добър 3,50-4,49; Среден 2,50-3,49 и Слаб 2,00-2,99 в съответствие със стандарта за оценяване (Наредба № 3 за оценяването на МОН).

Чл. 45. /1/ Текущото оценяване се извършва по задание, изготвено съобразно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и прието от Учебно-методичния съвет.

/2/ При провеждането на обучение възложено от заявител на заданието може да се съгласува със заявителя.

/3/ При оценяване на практическите знания и умения се отчитат:

 1. качеството и количеството на извършената работа;
 2. време за изпълнение;
 3. самостоятелност при изпълнението;
 4. степен на приложение на теоретичните знания;
 5. култура на работа и икономия на материали.

ГЛАВА ПЕТА. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Чл. 46. /1/ Професионалното обучение по програмите А, Б и Е завършва с полагане с полагане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

/2/ Професионалното обучение по програма Д  завършва с полагане на изпити за придобиване на професионална квалификация.

/4/ При завършване на програмите А, Б, Е организацията на изпитите е в съответствие с държавното образователно изискване за системата на оценяване, а съдържанието им – съгласно Държавните образователни изисквания за придобиване за квалификации по професии и съответната Национална изпитна програма по професията

/5/ При завършване на обучението по програма Д организацията и съдържанието на изпитите се определя от Центъра, а когато се придобива степен на професионална квалификация – съгласно Националната изпитна програма.

Чл. 47. /1/ В състава на комисиите за провеждане на изпитите се включват представители на Центъра, на работодатели и на работници и служители.

/2/ Представители на центъра са преподаватели или други лица, извършващи професионална подготовка.

/3/ Представители на работодателите са с квалификация от съответната професионална област, а на работниците и служителите – квалификация и трудов стаж не по-малко от четири години по съответната професия.

/4/ В случай, че работодателите или работниците и служителите не предложат свои представители за включване в състава на изпитните комисии, директорът на Центъра допълва състава на комисията с определени от него членове.

/5/ Комисиите за провеждане на изпит се назначават от директора на Центъра.

Чл. 48. Изпитите за придобиване на квалификация по част от професията, както и за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се провеждат по задания, определени от Центъра след съгласуване с представителите на работодателите и на работниците

Чл. 49. /1/ Изпитът по теория на професията е писмена разработка по изпитна тема върху учебното съдържание от задължителната професионална подготовка.

/2/ Изпитните билети се подготвят от Комисиите за провеждане на изпитите.

/3/ Изпити се провеждат в сесии като първата от тях е не по-късно от 15 дни след приключване на обучението.

/4/ Продължителността на изпита по теория на професията се определя с изпитните програми, но не може да надхвърля 4 астрономически часа.

/5/ Оценяването на писмените работи се извършва от Комисията за провеждане на изпита.

/6/ Оценката от изпита по теория на професията за всяка писмена работа е средно аритметична от оценките на членовете на Комисията.

/7/ Оценката от изпита е окончателна. Когато оценката е Слаб 2, обучаваният може да се яви отново без ограничения за броя на явяванията

/8/ За резултатите от изпита Комисията съставя протокол, който се подписва от всички членове на Комисията.

Чл. 50. /1/ Изпита, по практика е изпълнение на индивидуално практическо задание.

/2/ Практическите задания се подготвят от Комисията за провеждане на изпитите и се утвърждават от директора.

/3/ Изпити по практика на професията се провеждат на сесии като първата от тях е не по-късно от 15 дни след приключването на обучението.

/4/ Изпит по практика на професията се провежда в базите по чл. 40.

/5/ Продължителността на изпит по практика на професията е не повече от 3 дни и не повече от 6 часа дневно.

/6/ Комисията за провеждане на изпита наблюдава и оценява изпълнението на практическото задание.

/7/ Оценката от изпита по практика на професията за всяко практическо задание е средно аритметична от оценките на членовете на Комисията.

/8/ Оценката от изпита е окончателна. Когато оценката е Слаб 2, обучаваният може да се яви отново на изпит.

/9/ За резултатите от изпита Комисията съставя протокол, който се подписва от всички членове на Комисията.

Чл. 51. /1/ Изпитите за придобиване на квалификация по част от професията, както и за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се провеждат по изпитни задания по теория и практика.

/2/ При завършване на курс, организиран по заявка от възложител в съдържанието на изпитните задания могат да се поставят и специфични изисквания на възложителя.

Чл. 52. /1/ Изпитите по теория са устни и писмени.

/2/ Продължителността на изпитите се определя с изпитните задания и изискванията на възложителите на обучение при спазване на следните ограничения:

 1. до 2 астрономически часа за провеждане на изпитите по теория;
 2. до 6 астрономически часа за провеждане на изпита по практика.

Чл. 53. Оценяването на усвоения знания и придобитите професионални умения се установява от Комисия за провеждане на изпитите.

Чл. 54. /1/ Устните изпити се провеждат с изпитни билети, които съдържат въпроси, изготвени от преподавателите в съответствие с изпитните задания, утвърдени от Учебно-методичния съвет.

/2/ При организиране на квалификационен курс по заявка от възложител съдържанието на изпитните билети може да се съгласува със заявителя.

/3/ Оценката от изпит по теория е средноаритметична от оценките на членовете на Комисията.

/4/ Оценката от изпит по теория е окончателна. Когато оценката е Слаб 2, обучаваният може да се яви отново на изпит.

/5/ За резултатите от изпита Комисията съставя протокол, който се подписва от всички членове на Комисията.

Чл. 55. /1/ Писмените изпити по теория могат да се провеждат и чрез писмени разработки, които се защитават пред изпитна комисия, или тест по учебното съдържание.

/2/ Темите на писмените разработки и изискванията към тях се подготвят от преподавателите, в съответствие с изпитните задания, приети от Учебно-методичния съвет на Центъра.

/3/ При организиране на квалификационен курс по заявка от възложител съдържанието на темите на писмените разработки и тестове може да се съгласува със заявителя.

/4/ В зависимост от спецификата на предметите тестовете се състоят от скрити, открити въпроси или комбинация от тях.

/5/ Оценяването се извършва с оценки Отличен 6, Много добър 5, Добър 4, Среден 3 и Слаб 2.

/6/ Оценката от изпита по теория е средноаритметична от оценките на членовете на Комисията.

/7/ Оценката от изпита по теория е окончателна. Когато оценката е Слаб 2, обучаваният може да се яви отново на изпит за придобиване на професионална квалификация

/8/ За резултатите от изпита Комисията съставя протокол, който се подписва от всички членове на Комисията.

Чл. 56. /1/ Изпитът по практика е проверка на придобитите професионални умения, навици и сръчности.

/2/ Изпитът по практика се провежда по изпитно задание по практика, изготвено от Комисията по провеждане на изпита в съответствие с изпитните задания.

/3/ При организиране на квалификационен курс по заявка от възложител съдържанието на изпитните задания може да се съгласува със заявителя.

/4/ В зависимост от спецификата на изпита по практика изпитното задание се съпровожда с необходимата техническа документация – детайли, материали, чертежи, схеми и др.

/5/ Изпитът по практика се провежда в базите по чл. 40.

/6/ След приключване на изпитната работа полягащия изпита по практика я предава на Комисията, заедно с документацията по ал. 4.

/7/ След изтичане на времето, определено за изпита, курсистите преустановяват по-нататъшното изпълнение на работата и предават изработеното с документацията по ал. 4.

/8/ При предаване на практическите изпитни работи Комисията нанася в протоколите времето за изпълнението им.

/9/ Комисията преглежда всяка практическа работа в присъствието на полагащия изпита.

/10/ Оценката се определя въз основа на качеството на изпълнената работа, времето за изпълнение, проявено творчество от страна на курсиста.

/11/ Оценката от изпита по практика е средноаритметична от оценките на членовете на Комисията.

/12/ Оценката от изпита по практика е окончателна. Когато оценката е Слаб 2, обучаваният може да се яви отново на изпит за придобиване на професионална квалификация.

/13/ За резултатите от изпита Комисията съставя протокол, който се подписва от всички членове на Комисията.

Чл. 57. /1/ Комисиите за подготовка и провеждане на изпитите се назначават от Директора на Центъра.

/2/ Съставът на Комисиите може да се съгласува с Учебно-методичния съвет на Центъра.

Чл. 58. /1/ Комисиите се състоят от:

 1. преподаватели в Центъра или експерти, извършващи професионално обучение;
 2. представители на работодателите;
 3. представители на работниците и служителите.

/2/ Представителите на работодателите са с квалификация от съответната професионална област.

/3/ Представителите на работниците и служителите с квалификация и трудов стаж по специалността не по-малко от 4 години.

/4/ При организиране на квалификационен курс по заявка от възложител в Комисиите може да се включва и представител на заявителя.

/5/ Директорът на Центъра изпраща покана до организациите на работодателите и организациите на работниците и служителите да определят представителите си по ал.1 и при спазване на изискванията по ал. 2 и 3.

/6/ Когато не са определени представители по чл.57, ал.1, т. 2 и 3 състава на Комисията се попълва с членове, определени от Директора на Центъра при спазване на изискванията за професионална квалификация, стаж и опит.

/7/ В своята работа Комисиите могат да бъдат подпомагани от Учебно-методичния съвет на Центъра и отделни преподаватели.

Чл. 59. /1/ Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:

 1. свидетелство за професионална квалификация;

/2/ За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или ли за разширяване на професионалната квалификация се издава Удостоверение на професионално обучение

/3/ Съдържанието на документите по ал. 1, т. 1 и 2 се определя съгласно Държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета на МОН)

Чл. 61. Свидетелство за професионална квалификация се получава от лицата, които имат завършено образование, или завършен клас, необходими за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

ГЛАВА ШЕСТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА

РАЗДЕЛ I. УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННИЯ ПРОЦЕС

Чл. 62. /1/ Преподавателите в Центъра се подбират по документи, чрез разработка и защита на квалификационна програма и/или чрез интервю.

/2/ За участие в подбора се поканват преподаватели, картотекирани в Центъра.

/3/ Кандидатите получават информация за целите, задачите и дейността на Центъра и разработените методични материали.

/4/ При подбор на обучаващи за курсове, организирани по заявка на възложител състава на преподавателите се съгласува със заявителя на професионалното обучение.

/5/ Директорът на Центъра сключва договор с одобрените при подбора преподаватели.

/6/ Преподавателите в Центъра са щатни и нещатни.

Чл. 63. /1/ Преподаватели в Центъра могат да бъдат лица със завършена степен на висше образование „магистър“ или „бакалавър“ по специалност съответстваща на професионалното направление на професията.

/2/ Преподавателите /инструкторите/ по практика могат да бъдат лица със завършена степен на висше образование „бакалавър“ или лица със завършена трета или четвърта степен на професионална квалификация и да притежават значителен производствен опит.

/3/ Образователният ценз, квалификацията и професионалния опит на обучаващите по теория и практика трябва да съответстват на Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по съответната професия.

Чл. 64. Преподаватели в Центъра не могат да бъдат лица, които:

 1. са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;
 2. са лишени от право да упражняват професията си;
 3. страдат от заболявания, които застрашават физическото и психическото здраве на обучаваните.

Чл. 65. Преподавателите имат право да:

 1. дават мнения и правят предложения по дейността на Центъра и оптимизирането на квалификационния процес;
 2. получават информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от Директора на Центъра;
 3. водят повече от един квалификационен курс в съответствие с притежаваната професионална квалификация.

Чл. 66. Преподавателите са длъжни:

 1. да изпълняват задълженията си като провеждат възложените им занятия на високо образователно и методическо равнище;
 2. да подготвят планове за занятията си;
 3. да провеждат консултации с обучаемите;
 4. да участват в подготовката и провеждането на изпитите при завършване на курса;
 5. да оказват помощ на обучаемите чрез насоки за самостоятелната им работа;
 6. да повишават квалификацията си;
 7. да участват при разработването на учебните планове и програми;
 8. да изпълняват решенията на Учебно-методичния съвет и Директора на Центъра;
 9. да провеждат текуща проверка на придобитите знания и умения от курсистите.

Чл. 67. Преподавателите нямат право да:

 1. променят утвърдените учебни планове и програми;
 2. прилагат методи и средства за преподаване, които са в противоречие с добрата практика на преподаване;
 3. проявяват дискриминация по субективна преценка при оценяване знанията на курсистите, основаваща се на религиозна, полова, възрастова, етническа, социална или политическа принадлежност на курсистите;
 4. прилагат форми на психическо, морално, физическо или административно насилие при взаимоотношенията си с курсистите.

Чл. 68. /1/ За повишаване квалификацията на преподавателите и персонала на Центъра се организират курсове, семинари, работни срещи с представители на други обучаващи организации и научно-изследователски институции, обмяна на опит в страната и чужбина по програми на Европейския съюз или по проекти на българското правителство.

/2/ Преподавателите могат да използват информационните масиви, библиотеката и техническите средства и оборудване на Центъра.

/3/ Преподавателите могат да участват в срещи организирани от Центъра.

Чл. 69. Курсистите имат право да:

 1. получават информация за учебните планове и програми на Центъра;
 2. ползват материално-техническата база на Центъра;
 3. получават съдействие от преподавателите за усвояване на необходимите знания и умения;
 4. получават консултации от преподавателите при организиране на самостоятелната си подготовка;
 5. получават индивидуална помощ от преподавателите при необходимост;
 6. изказват мнения и препоръки относно учебното съдържание и организацията на учебния процес.

Чл. 70. Курсистите нямат право да:

 1. отсъстват от занятия без уважителни причини;
 2. пушат, употребяват алкохол и наркотични вещества по време на занятията в Центъра;
 3. уронват престижа на преподавателите;
 4. създават пречки за другите курсисти;
 5. уронват личното достойнство на другите курсисти и да прилагат физическо и психическо насилие;
 6. носят хладни и огнестрелни оръжия в Центъра и да застрашават живота и здравето на другите участници в учебния процес.

Чл. 71. Курсистите са длъжни:

 1. да изпълняват задълженията си, определени с този правилник и нормативните актове в областта на професионалното образование и обучение;
 2. да усвояват теоретичните знания и практическите умения и сръчности;
 3. да участват активно в квалификационния процес;
 4. да се отнасят с респект към преподавателите и другите курсисти;
 5. да съхраняват авторитета и доброто име на Центъра;
 6. да опазват материално-техническата база на Центъра.

 РАЗДЕЛ II.ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 72. Финансирането на дейността на Центъра се осигурява със собствени средства, които се набират от:

 1. приходи от целеви програми на Центъра за професионална квалификация;
 2. такси за обучение по текущите курсове за обучение;
 3. средства по договори за професионално обучение от възложители в резултат на спечелена конкурсна процедура;
 4. средства по договори от друг възложител;
 5. средства по български и международни проекти и програми за професионално обучение;
 6. дарения, спонсорство и завещания;
 7. други източници.

Чл. 73. Средствата на Центъра се изразходват за:

 1. заплащане на възнаграждения на Директора на Центъра и щатния и нещатния персонал на Центъра;
 2. разработване на учебни планове и програми;
 3. закупуване на технически средства и учебна литература;
 4. поддържане и модернизиране на материално-техническата база на Центъра;
 5. възлагане на договори за външни услуги;
 6. специализирани проучвания по предмета на дейност на Центъра;
 7. участие в български и международни проекти и програми за професионално образование и обучение;
 8. други дейности, свързани с предмета на дейност на Центъра.

Чл. 74. Финансово-счетоводната отчетност на Центъра се води от счетоводството, съгласно действащата нормативна уредба в Република България.

РАЗДЕЛ III. МОНИТОРИНГ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА

Чл. 75. /1/ Мониторингът и контрола на качеството на обучение в Центъра е вътрешен и външен.

/2/ Вътрешният контрол върху качеството на обучение се осъществява от Директора на Центъра, преподавателите и Учебно-методичния съвет.

/3/ Директорът следи за:

 1. организацията на учебния процес;
 2. използването на материално-техническата база на Центъра;
 3. дисциплината на преподавателите и обучаемите;
 4. необходимостта от нови и съвременни технически средства на обучение;
 5. формирането на групите за обучение;
 6. квалификацията на преподавателите в Центъра.
 7. качеството на преподаване в квалификационните курсове.

/4/ Учебно-методичният съвет следи за:

 1. спазването на учебните планове и програми;
 2. спазването на установената текуща система на оценяване;
 3. прилагането на изпитните програми и задания;
 4. необходимостта от модернизация на материално-техническата база;
 5. необходимостта от повишаване на квалификацията на преподавателите в Центъра.

/5/ Преподавателите осъществяват вътрешен контрол върху прилаганите учебните планове и програми и Организацията и провеждането на квалификационния процес.

Чл. 76. /1/ Външният контрол върху качеството на обучение се осъществява чрез:

 1. проучване и анализ на мненията на потребителите на кадри и заявителите на обучение за изходящото квалификационно равнище на обучаемите в Центъра;
 2. проучване и анализ на мненията на обучаемите за получените професионални знания и умения.

/2/ След провеждане на всеки квалификационен курс Центърът провежда анонимни анкети за степента на удовлетвореност на обучаваните от професионално обучение. Резултатите се обобщават и се предприемат незабавни мерки за отстраняване на констатираните недостатъци и изпълнение на целесъобразните препоръки.

/3/ Заявителите на професионално обучение имат право по всяко време да посещават учебните занятия и провеждането на изпити, както и да анкетират обучаемите за тяхната удовлетвореност от провежданото обучение. Мнението и препоръките на заявителите на професионално обучение задължително се вземат под внимание, като се предприемат необходимите коригиращи действия.

Чл. 77. /1/ В Центъра функционира Система за наблюдение на преминалите обучение курсисти за:

 1. силните и слабите страни на обучението;
 2. професионалната реализация на преминалите обучение в Центъра;
 3. трудностите пред професионалната реализация на преминалите обучение;
 4. изменения в учебните планове и програми в съответствие с потребностите на пазара на труда.

/2/ Успешно завършилите професионално обучение в Центъра имат право да осъществяват връзка с Центъра за тяхната професионална реализация и за осъществяването на консултации.

Чл. 78. /1/ Курсистите, заявителите на обучение, както и ползвателите по договор на обучаеми имат право да подават жалби, мнения и възражения до Директора на Центъра за организацията на учебния процес и съдържанието на учебните планове и програми, не по-късно от 15 дни след завършването на обучението.

/2/ Директорът на Центъра е длъжен да проучи жалбите и предприема необходимите действия за отстраняване на несъответствията, ако такива са необходими.

/3/ В случаите, в които решението на повдигнатите в жалбата въпроси не е от компетенциите на Директора жалбата се препраща на компетентните органи.

/4/ Вносителят на жалбата се уведомява писмено за решението по жалбата.

РАЗДЕЛ IV. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ЦЕНТЪРА

Чл. 79. /1/ Центърът води документация за:

 1. подадените заявки за включване в курсове за обучение;
 2. включените в квалификационни курсове курсисти;
 3. подадени заявки от възложители;
 4. сключени договори за професионално обучение;
 5. организираните курсове за обучение;
 6. задължителна учебна документация;
 7. жалби, сигнали и др.;
 8. входяща и изходяща поща;
 9. други документи свързани с дейността на Центъра.

Чл. 80. /1/ Информацията за кандидатите за обучение съдържа: имена, настоящ адрес, професия, специалност, регистрационен номер в Центъра, входящо образование и входяща квалификация, документи за здравословното състояние на кандидата /ако са необходими/ и възраст.

/2/ Информацията за обучаемите се организира в личен картон, в който се вписват ЕГН, адрес за връзка и кореспонденция, завършено образование, професионална квалификация, времетраене на обучението, успех и издаден документ за завършено професионално обучение.

Чл. 81. Информацията за възложителите съдържа имена на възложителя, организационна форма, заявки за обучение, сключени договори.

Чл. 82. Събраната информация от центъра се използва единствено и само във връзка с осъществяване на професионалното обучение. Същата не може да се предоставя на трети лица или да се използва за каквито и да е било други цели.

Чл. 83. /1/ Документацията на Центъра се съхранява на хартиен и магнитен носител.

/2/ Кореспонденцията на Центъра се съхранява в архива му.

/3/ Задължителната учебна документация се води от Директора на Центъра или от упълномощено от него лице, служител на Центъра и се съхранява в архива на ЦПО.

Чл. 84. /1/ Центърът води задължителна документация и я съхранява в срокове, предвидени в Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета,

/2/ Задължителната документация в Центъра и сроковете за нейното съхранение са:

 1. протоколна книга за заседанията на Учебно-методичния съвет – 5 години;
 2. книга за заповедите на Директора – 5 години;
 3. книга за извършени проверки от органи на професионално обучение и други контролни органи – 5 години;
 4. входящ и изходящ дневник – 5 години;
 5. протоколи от изпитите – постоянен (за всички видове протоколи по Наредба № 4/16.04.2003 г.);
 6. регистрационна книга за издадените свидетелства за степен на професионална квалификация, удостоверения за професионално обучение и свидетелства за правоспособност (за всеки вид документ – отделна книга) – постоянен;
 7. лични картони на курсистите – постоянен;
 8. книга за жалби и сигнали – 5 години;
 9. книга за инструктажи по ЗБУТ – 3 години;
 10. учебни планове и учебни програми по предлаганите професии – постоянен
 11. Книга за регистриране номерата на протоколите от проведени изпити – срок постоянен;

/3/ Задължителните книги, кореспонденцията и делата на архива се приключват в края на всяка година.

/4/ Финансово-счетоводните документи се водят и съхраняват съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

/5/ След приключването на всеки курс се прави архив на документацията, който се съхранява на носител, различен от основния.

Чл. 85. /1/ Центърът организира компютърна база данни за преминалите обучение, преподавателите, квалификационните курсове, издадените документи за придобита професионална квалификация.

/2/ Успешно завършилите курсове за обучение в Центъра могат да подадат заявление за попълване на регистрационен картон за включването им във вътрешната база данни на Центъра

Чл. 86. /1/ Преподавателите имат право на безплатен достъп до информационните ресурси и материално-техническата база на Центъра.

/2/ През времето на обучение курсистите имат право на безплатен достъп до информационните ресурси и материално-техническата база на Центъра.

ГЛАВА СЕДМА. ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Чл. 87. /1/ Вътрешната система за осигуряване на качеството  е съвкупност от взаимно свързани действия и мерки за постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото професионално образование и/или обучение в институцията и резултатите от него в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и на действащото законодателство.

/2/ Вътрешната система за осигуряване на качеството включва:

 1. политиката и целите по осигуряване на качеството;
 2. органите за управление на качеството и правомощията им;
 3. правилата за нейното прилагане;
 4. годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;
 5. условията и реда за измерване на постигнатото качество чрез самооценяване.

Чл. 88. Органи за управлението на качеството са:

 1. Управителят като председател на комисията по качеството.
 2. Учебно-методически съвет
 3. Отговорникът по качеството.

Чл. 89. (1) За функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството се определя комисия  за:

 1. разработване на правила за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и актуализирането им;
 2. разработване на годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;
 3. разработване на конкретни процедури по критерии и съответния инструментариум към тях за провеждане на дейностите по самооценяването;
 4. провеждане на самооценяването.

/2/ Броят на членовете, съставът и срокът за изпълнение на работата на комисията се определят от Директора в срок до 5 януари на всяка календарна година.

Чл. 90. /1/ Измерването на постигнатото качество на професионалното образование и обучение се осъществява чрез прилагането на процедури по критерии и съответния инструментариум към тях за провеждане на дейностите по самооценяването.

/2/ Периодът за самооценяване е календарна година.

/3/ Самооценяването се извършва от комисията по качеството.

Чл. 91. /1/ Самооценяването  се осъществява по критерии и показатели към тях съгласно приложение № 2 от наредбата.

/2/ Критериите са групирани по следните области на оценяване:

 1. достъп до професионално образование и обучение;
 2. придобиване на професионална квалификация;
 3. реализация на лицата, придобили професионална квалификация.

/3/ Показателите към всеки критерий са количествени и/или качествени и определят равнището на качеството по съответния критерий.

Чл. 99. /1/ Критериите се оценяват с точки, като максималният общ брой точки по всички критерии е 100.

/2/ Максималният брой точки за всеки критерий се разпределя по показатели в четири равнища на оценяване.

Чл. 100. /1/ Самооценяването се провежда по процедури, утвърдени от Управителя.

/2/ По всеки критерий се разработва процедура, която съдържа предмет и цел; инструментариум; описание на технологията на провеждане; вида на доказателствения материал (справка, контролна карта, протоколи, въпросници, анкети и др.); начините на обработване на доказателствения материал; режима на съхранение и защита на информацията; отговорностите на лицата.

Чл. 101. /1/ За проведеното самооценяване отговорникът по качеството изготвя годишен доклад, който включва: цел на самооценяването; информация за външната и вътрешната среда, в която функционира институцията през периода на самооценяването; резултати от самооценяването; сравняване на оценките по критериите с предходния период на самооценяване; анализ на получените резултати; постижения и добри практики; резултати от оценяването, нуждаещи се от подобрение, и предложение за коригиращи мерки и дейности.

/2/ Към доклада може да се прилагат графики, таблици, статистическа информация и други информационни материали.

/3/ Приетият от методичния съвет  годишен доклад се представя в срок до 31 януари на всяка година на Националната агенция за професионално образование и обучение.

Настоящия правилник е утвърден от управителен  съвет на ЦПО „Кольо Фичето” към Федерация на независимите строителни синдикати, с протокол №  2/15.12.2016  г. и влиза в действие след подписване на заповед №7 / 15.12.2016 г. след на Директор ЦПО и считано от датата на лицензиране на ЦПО „Кольо Фичето към ФНСС от Националната агенция за професионално образование и обучение.