Неизплащане на работни заплати

Предвид действащата нормативна уредба в областта на трудовото законодателство като съвестен работник/служител  следва да се ползваш със закрилата на закона срещу злоупотреби от страна на работодателя. Изплащането на уговореното трудово възнаграждение е основно негово задължение. Неизпълнението на това задължение те поставя в затруднено положение, поради което законодателят се е погрижил за теб да възникнат редица права. Това Право цели да ти се предостави повече информация за това какво можеш да направиш в случай на забавяне на изплащането на трудовото ти възнаграждение.

Бавят ми заплатата – Какво мога да направя?

  1. На първо място, основно твое право е да получаваш навреме ежемесечната си заплата. При добросъвестно изпълнение на твоите задължения Кодексът на труда гарантира изплащането на минимум 60 процента от трудовото ми възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната / за 2014 г. – 340 лв./. Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение продължава да ти се дължи и трябва да ти се изплати допълнително заедно с лихва. Дори един ден забавяне на трудовото ти възнаграждение – заплата, премия, бонуси, командировачни или други полагащи ти се парични средства, свързани с извършения от теб труд, се приема за бавене и подлежи на изискване от твоя страна!
  2. Ако забавената сума не бъде изплатена доброволно и работодателят ти е забавил минимум една месечна заплата, ти имаш право да прекратиш трудовото си правоотношение без предизвестие. За целта писмено трябва да уведомиш работодателя си чрез писмо. Трудовото правоотношение се счита за прекратено от момента, в който работодателят ти получи писмото, без да е необходимо неговото съгласие.

Когато прекратиш трудовия си договор на това основание, за теб се отключва правото да получа следните допълнителни обезщетения, освен дължимата заплата и лихвата към нея:

  • В случай, че работиш по безсрочен трудов договор, работодателят ти дължи обезщетение в размер възнаграждението за срока на предизвестие при прекратяване, посочен в договора.
  • В случай, че работиш по срочен трудов договор и претърпяваш вреди, вследствие на прекратяването на трудовото правоотношение, работодателят следва да ти изплати размера на действително претърпените вреди.
  • Имаш право и на обещетение за неизползван годишен отпуск за текущата календарна година.