Ред за изплащане на компенсации при въвеждане на непълно работно време от работодателя

Според параграф 1, т. 1 и 2 от Допълнителната разпоредба на постановлението „компенсации”са суми, определени в Националния план за действие по заетостта за съответната година, които се изплащат на работниците или служителите, чиито доходи от труд се намаляват в резултат от преминаването от пълно към непълно работно време. Компенсациите са под формата на помощи поради обстоятелствата, предизвикани от въвеждане на непълно работно време от работодателя.

Икономическите сектори „Индустрия” и „Услуги” са дейностите по букви B, C, D, E, F, G, H, I и J от Класификацията на икономическите дейности – 2008 г. (КИД – 2008 г.).

В постановлението са определени следните условия за изплащане на компенсациите:

а) когато продължителността на установеното работно време е половината от законоустановената продължителност за месеца или за периода на изчисляване на работното време;

б) компенсацията за един работник или служител е до 120 лв. Месечно, като конкретният размер се изчислява в зависимост от действително отработеното време през месеца;

в) лицата имат право на компенсация еднократно в рамките на една календарна година и за срок не повече от 3 последователни месеца в рамките на периодите по чл. 138а, ал. 1 и 3б от Предходните разпоредби на КТ;

г) максималният месечен размер на компенсацията се изплаща на работници и служители, които през месеца са работили на непълно работно време, равняващо се на половината от законоустановената продължителност на работното време и пълен работен месец.

Право на тази възможност ще получат работодателите, които:

 • са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
 • имат преобладаващ брой наети работници и служители в икономическите дейности B, C, D, E, F, G, H, I и J от Класификацията на икономическите дейности – 2008 г. (КИД – 2008 г.);
 • са установили непълно работно време за период, не по–кратък от два месеца и за най – малко 5 на сто от списъчния състав на персонала към момента на кандидатстване;
 • нямат изискуеми и неизплатени данъчни задължения и/или задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция по приходите;
 • не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • нямат наложени санкции или глоби по чл. 415, ал. 2 от КТ през последните 6 месеца преди кандидатстването на техни работници и служители.

Информирането на работниците и служителите за възможността им да получат компенсации се осъществява от работодателя чрез обява на подходящо място в предприятието. Дирекция „Бюро по труда” също информират ежемесечно за условията и реда за изплащане на компенсации по постановлението чрез публикуване на обяви най – малко в един местен и един национален всекидневник, както и на информационното табло в съответната Дирекция „Бюро по труда”.

Процедурата за кандидатстване се организира от съответната Дирекция „Бюро по труда”.

Работниците и служителите, които желаят да получават компенсации, попълват и предоставят на работодателя писмено декларации по образец съгласно Приложение № 1 към постановлението. Декларациите съдържат идентификационни данни за работника или служителя, обстоятелството, че той работи по трудов договор и че със заповед на работодателя е преминал на непълно работно време, както и желанието му да получи компенсации.

На основание чл. 5 от постановлението работодателя, в 14 – дневен срок от обявяването на информацията, представя в Дирекцията „Бюро по труда”, обслужваща територията по месторабота на лицата, получените декларации, заедно със следните документи:

 • удостоверение за актуално състояние или посочен ЕИК;
 • статистически формуляр – образец ЕЕ 01022 за последното тримесечие и данни за сектора на основната дейност по Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008 г.).
 • заповед за установяване на непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 1 или 3б от Предходните разпоредби на КТ, както и протокол за постигнато съгласие между работодателя с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ за въвеждане на непълно работно време и информация за всички работници и служители, за които е установено непълно работно време;
 • удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната дирекция за приходите за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на документите;
 • декларация за обстоятелствата по чл. 2, т. 6 от постановлението и за поемане на задължение за предоставяне ежемесечно за срока на получаване на компенсации по постановлението на данни за действително отработеното време за всяко от лицата по чл.5, ал.1 по образец съгласно Приложение № 2 към постановлението;
 • декларация за поемане на задължения по образец съгласно Приложение № 3 към постановлението;
 • финансов отчет за последното тримесечие, предхождащо месеца на подаване на документите, и финансов отчет за същия период на предходната година.

Органът, който разглежда документите за кандидатстване за компенсации, е Съветът за сътрудничество, който е създаден на основание чл. 12, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта към поделенията на Агенцията по заетостта.

Следва да се има предвид, че декларациите на работници и служители, за които работодателя не е предоставил необходимите документи, или документите не отговарят на изискванията на чл. 2 от постановлението, не се допускат до оценяване. Оценката на документите се извършва по скала съгласно Приложение № 4 към постановлението. Критериите за оценяване са:

 1. процент на изменение на стойността на продажбите за последното тримесечие , предхождащо месеца на подаване на документите, в сравнение със същия период на предходната година;
 2. процент на изменение на финансовите резултати за последното тримесечие , предхождащо месеца на подаване на документите, в сравнение със същия период на предходната година;
 3. вид на основната дейност;
 4. процент на работниците и служителите, за които е установено непълно работно време, от общия брой на списъчния състав в края на последното тримесечие, предхождащо месеца преди въвеждане на непълно работно време;
 5. наличие на санкции или глоби на работодателя по чл. 413, ал. 3 и чл. 414, ал. 2 от КТ и по Закона за насърчаване на заетостта през последните 6 месеца преди подаване на документите по чл. 5 от постановлението.

След като Съвета за сътрудничество разгледа и оцени представените документи, той ги предоставя на съответната Комисия по заетост към областния съвет за развитие чрез директорите на Дирекция „Бюро по труда”  в срок, не по – късно от 3 дни след срока по чл. 6, ал. 1 от постановлението. Комисията по заетост прави общо класиране за областта на оценените от съветите за сътрудничество документи в рамките на разпределените финансови средства.Въз основа на класирането комисията отправя писмено предложение до директорите на Дирекциите „Бюро по труда” за одобряване или отхвърляне на декларациите на работниците и служителите в срок от 3 дни от постъпването на документите.

Решението за одобряване или неодобряване на декларациите се издава от директорите на бюрата по труда и чрез работодателя се уведомяват работниците и служителите, на които ще бъдат изплащани компенсации, в срок от 3 дни от получаване на предложението на Комисията по заетост към областния съвет за развитие. Решението се обжалва и изпълнява по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Сумите за компенсации са дължими от датата на подаване на документите по чл. 5, ал.2 от постановлението в Дирекциите „Бюро по труда”, но не по – рано от датата на въвеждане на непълното работно време. Те се изплащат ежемесечно на работниците и служителите в размера, определен в чл. 1, ал. 3 от постановлението, въз основа на информация за фактически отработеното време за всяко от лицата, предоставена от работодателя не по – късно от 5 работни дни след изтичането на календарния месец.

Дирекциите „Бюро по труда” изплащат безкасово компенсациите на работниците и служителите.

Когато работниците и служителите преминат на пълно работно време преди изтичане на срока за изплащане на компенсациите, работодателя уведомява писмено за това обстоятелство Дирекцията „Бюро по труда” , в срок от 3 дни от датата на заповедта за въвеждане на пълно работно време.

В заключение следва да се отбележи, че с параграф 3 от Заключителните разпоредби на постановлението се прави допълнение към чл. 1, ал. 7 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, като се създава нова т. 13. Съгласно посоченото допълнение няма да се дължат осигурителни вноски върху компенсацията на работниците и служителите, за които е установено непълно работно време, изплащана по реда на разгледаното постановление. Тя обаче ще се облага като доход на съответното физическо лице.