Управителният съвет на МОТ одобри Глобална стратегия за безопасност и здраве при работа за 2024-2030 г.

Глобалната стратегия за безопасност и здраве при работа за периода 2024-2030 г. и план за действие за нейното изпълнение бяха одобрени от Управителния съвет на МОТ в рамките на провеждащата се от 30 октомври до 11 ноември в Женева 349-а сесия.

В нея участва и президентът на КНСБ Пламен Димитров, който е титулярен член на Управителния съвет на МОТ.

В мотивите се посочва, че работниците във всички сектори по целия свят са изложени всекидневно на небезопасна и нездравословна работна среда. Много от тях губят живота си поради трудови злополуки и заболявания, като още милиони страдат от свързани с работата наранявания или хронични заболявания. Динамиката и новата реалност влияят върху пазара на труда, работниците сега трябва да се борят с редица нововъзникващи опасности в допълнение към вече съществуващите.

На своята 110-та сесия през 2022 г. Международната организация на труда прие резолюция относно включване на безопасната и здравословната работна среда в рамката на МОТ за основни принципи и права на работа. На своята 347-ма сесия (март 2023 г.) Управителният съвет одобри предложенията и пътната карта за преглед на Глобалната стратегия за безопасност на труда и за насърчаване на безопасна и здравословна работна среда като фундаментален принцип и право на работа и поиска да подготви изпълнението на стратегията и плана за действие.

На 18 октомври Международната организация на труда представи „Глобална стратегия за безопасност и здраве при работа 2024–30 г.“, както и план за действие за изпълнението ѝ. Документът съдържа основни принципи и права на работниците, социална защита (защита на труда), адекватна и ефективна защита на работното място за всички.

Признаването на безопасна и здравословна работна среда като основен принцип и право на работа създава импулс за увеличаване на усилията за безопасност и здраве при работа в световен мащаб, предоставя основан на правата подход, в който да се включват действията, и подчертава централната роля на МОТ в тази област. Стратегията признава взаимноподсилващия се характер на основните принципи и права на работното място, като се използват синергиите между безопасност и здраве при работа и други основни права.

Тя взема под внимание предизвикателствата и възможностите на променящия се свят на труда, насочени към нови приоритети за безопасност и здраве при работа, като същевременно продължава да се занимава трайно с проблеми в традиционно опасни сектори, като селско стопанство, строителство и въгледобив. В нея също така се признава развиващият се характер на работата и работните места, включително теми като изменението на климата и справедливия преход и интегрирането на нови технологии и работни процеси.

Стратегията е съобразена с план за действие относно защитата на труда за периода 2023–2029 г., като е свързана с други документи и инициативи на МОТ. Тя ще бъде изпълнена в съответствие с Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. чрез план за действие, определящ цели и резултати за периода 2024–2030 г.

Целта на Глобална стратегия за безопасност и здраве при работа е да подкрепи участниците в МОТ за ускоряване на напредъка към насърчаване, уважение и прогресивно реализиране на основното право на безопасна и здравословна работна среда в световен мащаб и да допринесе за глобалното намаляване на броя на професионалните смъртни случаи, наранявания и заболявания заедно с намаляване на свързаните социално-икономически разходи.

Водещи принципи, залегнали в Стратегията са:

  • Международни трудови стандарти. Нормативната рамка на МОТ, включително фундаменталната Конвенции за безопасност и здраве при работа, безопасност и здраве при работа – Конвенция от 1981 г. (№ 155) и Конвенция № 187.
  • Социален диалог и участие. Ефективен социален диалог по безопасност на труда и здравето ще бъде насърчаван на работното място, на секторно, национално и глобално ниво, включително при формулирането на политики и програми.
  • Намаляване на неравенства във връзка с пол и възраст ще бъдат включени в политиките за безопасност и здраве при работа.
  • Предотвратяване на професионалните наранявания, заболявания и смъртни случаи чрез елиминиране или минимизиране на опасности и рискове на работното място.

Коментари са забранени.