Членство

членствоКакво предлага федерация на независимите строителни синдикати на членовете си?

Трудови, социални и икономически права, които фнсс представлява и защитава:

 • Право на труд при здравословни и безопасни условия.
 • Право на договаряне с работодателя по всички въпроси, касаещи трудовите и осигурителни отношения, справедливо заплащане на труда, професионална квалификация, за достойно съществуване и нормално възпроизводство на наемния работник и неговото семейство.
 • Право на труд и закрила.
 • Право на социално и здравно осигуряване, подпомагане и синдикална солидарност.
 • Право на професионална специализация..
 • Право на свободно сдружаване в синдикални организации.
 • Право на информиране и консултиране.
 • Право на участие на наемните работници в управлението при решаване на въпроси, касаещи трудовите и осигурителни отношения.

Как се става член на федерация на независимите строителни синдикати?

Създаване на Синдикална организация към Федерация на независимите строителни синдикати

Основни членове на Федерацията са Синдикални организации, съюзи и сдружения на работещите в строителството, които признават настоящия ни Устав ФНСС.

Съгласно Устава на ФНСС, приемането на основни членове се извършва от Управителния съвет, чрез подаване на Молба за членство във ФНСС, съдържаща заявление, че кандидатстващата синдикална организация признава и приема Устава  и другите устройствени документи на Федерацията.

Заявлението за членство трябва да бъде придружено с документ за учредяване на организацията (Учредителен протокол), седалище, брой на членовете, избора на синдикалните лидери и нейното решение за членство във ФНСС, състав на избраните ръководни органи и разписка за платена встъпителна вноска в касата на Федерацията или по Банковата и сметка.

Към заявлението за членство се прилага Поименен списък с присъствалите на учредителното събрание членове.

С цел удържане на дължимия членски внос по ведомост, всеки член на синдикалната организация изразява своето лично волеизявление под формата на Заявление за членство в СО.

Тъй като синдикалната организация по смисъла на Кодекса на труда и Закона за юридическите лица с нестопанска цел е със статут на сдружение с нестопанска цел, документацията на една такава организация, съпътства значителна част от дейността и. От тук произтичат задълженията на Председателя на синдикалната организация за оформяне, картотекиране и съхраняване на синдикалната документация.

Синдикалната организация е юридическо лице по смисъла регистрацията на Федерация на независимите строителни синдикати в Софийски градски съд по Фирмено дело № 16753/1993 г. и представителността и по чл. 49, ал.1 и чл. 34 от Кодекса на труда, като основен член на КНСБ.

Документация на синдикалната организация

Синдикалната организация в предприятието на основание чл. 49, ал. 2 КТ и чл. 8, ал. 1 от Устава на Федерацията на независимите строителни синдикати има правен статут и качество на юридическо лице като нейно поделение, и може да води преговори чрез свои упълномощени представители, да подписва колективен трудов договор с работодателя, да осъществява всички нормативно установени права и задължения, съгласно Кодекса на труда и уставите на КНСБ и Федерацията на независимите строителни синдикати и придобива всички права и задължения на представителна организация.

Отделна регистрация на синдикалната организация не е необходима, но нейната документация задължително трябва да съдържа:

 • Учредителен протокол (за новосформираните синдикални организации);
 • Протокол от последното събрание за избор на ръководните и контролните органи;
 • Протоколи на Общо събрание на СО;
 • Заявленията за членство и напускане на синдикалната организация;
 • Актуален списък на състава на синдикалната организация;
 • Документите за постъпленията и преводите на членски внос;
 • Бюджета на синдикалната организация;
 • Ревизионните протоколи;

Освен това документацията на синдикалната организация е необходимо да съдържа раздели за колективния трудов договор, протоколите от преговорите, подписаните анекси и регистрацията в Районната инспекция по труда, както и други документи по колективните трудови спорове, комисията за социално сътрудничество и т.н.

Документацията на синдикалната организация се съхранява в течение на мандата на синдикалната организация и се предава с опис на новоизбраното ръководство.

Защо да стана член на федерация на независимите строителни синдикати?

 • Ще познавам и отстоявам своите социални и трудови права;
 • Ще получавам квалифицирана помощ и защита;
 • Ще съм защитен срещу произвола на работодателя;
 • Ще участвам активно в процесите на преговори;
 • Моето мнение ще се зачита;
 • Ще се присъединя към международното и Европейско движение на работниците;
 • Ще реализирам своите трудови, социални и икономически права.