Безопасни и здравословни условия на труд

безопасност на трудаСтроителството е рискова работа с приблизително 13 смъртни случаи на 100 000 работещи в строителството, срещу пет на 100 000 средно за всички останали отрасли. Строителните работи излагат работещите на широк кръг здравни проблеми, от азбестоза до болки в гръбначния стълб, от вибрационен синдром на ръката и лакътя до изгаряния от цимент.

Преди започване на работа на площадката

Трябва да бъдат разработени норми за здраве и безопасност при работа на строежи, преди, по време, и след строителната фаза. Контролът на риска за работещите на строежа е много по-евтин и по- лесен преди началото на работата на площадката, като например чрез:

■    въвеждане на политика за закупуване на машини и работно оборудване, например, закупуване на инструменти с ниски емисии на шум и вибрации;
■    включване на изисквания за безопасност и здраве при работа в спецификациите за търговете (при спазване на националното законодателство като минимум);
■    планиране на работния процес така, че да се минимизира броя на работещите, които биха могли да получат увреждания. Например да се направи график за извършване на шумните дейности, когато най-малък брой работници може да бъдат изложени на шум;
■    започване на дейностите по контрола (напр. чрез планиране, обучение, подготовка за въвеждане в експлоатация на площадката и дейности по поддръжката);
■    изработване на процедури за ефективно консултиране и участие на работещите по въпросите на безопасността и здравето при работа;
■    гарантиране, че всички хора, включително мениджърите са обучени и могат да извършват работата си без риск за безопасността или здравето си или на останалите работещи.

Управление на площадката

Работодателите, заедно със специалистите по строителен надзор, трябва да съдействат за безопасността на работата и защитата на здравето на работещите. Това се постига чрез:

■    избягване на рисковете за всички работещи;
■    оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати; борба с рисковете в първоизточника;
■    използване на колективни мерки за защита на работещите;
■    използване на индивидуални мерки за защита, когато няма други алтернативи;
■    разработване на аварийни процедури;
■    информиране на работещите за наличните рискове и за необходимите мерки за контрол;
■    гарантиране, че е предоставено необходимото обучение.

/Процесът на оценка на рисковете, които не могат дабъдат избегнати, се нарича оценка на риска. Той трябва да определи:

■    потенциалните опасности и заплахи;
■    кой може да бъде наранен и колко сериозно;
■    каква е вероятността за причиняване на вредата;
■    необходимите действия за елиминиране и намаляване на риска за работещите;
■    кои действия трябва да бъдат предприети първо.

Мерките за контрол трябва да бъдат приложени и да се направят проверки за да се гарантира че са действащи и отговарят на законовите разпоредби.

Основни опасности и рискове

Има много причини, водещи до смъртни случаи наранявания или увреждане на здравето на строителните площадки, като:

■    падане от високо;
■    автомобилна злополука;
■    електрически удар;
■    затрупване от земни маси при изкопни работи;
■    удар от падащ предмет;
■    вдишване на азбестови влакна;
■    изкривяване на гърба от пренасяне на тежки предмети;
■    контакт с опасни вещества;
■    загуба на слух в следствие високи нива на шум.

Консултиране с работещите

Консултиране с работещите относно мерките за безопасност и здраве не е само законова разпоредба, но и ефективен начин за гарантиране, че работещите се ангажират с процедурите за безопасност и здраве при работа и подобренията. Работещите трябва да бъдат консултирани за мерките за безопасност и опазване на здравето, преди въвеждането на нови технологии или продукти.

Информацията, написана от нашите експерти в тази област ще Ви даде основни съвети за здравето и безопасността в строителството:

1. ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
2. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЕТО
3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ
4. ОЦЕНКА НА РИСКА
5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
6. СЛУЖБИ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
7. РОЛЯ НА КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД
8. ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ