А когато останеш без работа…

Точно тогава ти и твоето семейство ще почувствате остра нужда от подкрепа!

И в този случай осигурителната система ти идва на помощ.

Ти имаш права, можеш и трябва да ги използваш! Защото осигуряването за случаи на безработица е задължително за всеки работодател и за всеки нает от него работещ! То е част от системата за задължително обществено осигуряване и ти гарантира:

• Право на парично обезщетение

Какъв е неговият размер, как се определя?

>     Ако си работил на пълно работно време, обезщетението е 60 процента от полученото средномесечно брутно трудово възнаграждение за последните 18 месеца.
>     Ако си изпълнявал работа при непълно работно време, размерът на обезщетението се определя пропорционално на уговореното работно време. В този случай обезщетението ти може да бъде и по-малко от минималния размер, определен от закона.
>     Ако в периода на получаване на обезщетение си намериш работа на непълно работно време ще продължиш да получаваш 50 на сто от обезщетението.
>     Ако си напуснал/а/ работа по собствено желание или си освободен поради виновно поведение ще получаваш обезщетение в минимален размер в продължение на 4 месеца.
> Ако си придобил/а/ отново право на парично обезщетение за безработица преди изтичане на тригодишен период от предходното получаване, обезщетението ти ще бъде в минимален размер за срок от 4 месеца.

Задължително условие за правото на обезщетение при безработица е да си бил задължително осигурен най-малко 9 от последните 15 месеца, преди да останеш без работа. Наред с това трябва да се регистрираш в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни.

Не се отпускат и изплащат обезщетения за безработица на лицата, които не отговарят на горните задължителни условия, на такива, които имат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране, както и на такива, които получават обезщетение за неработоспособност /само за това време/.

От 1 юли 2010 г. вече не се определя максимален размер на обезщетението за безработица – това означава, че ще получиш 60% от осигурителния доход, върху който си бил осигурен през последните 18 месеца. Запазен е минималния дневен размер на обезщетението и за 2014 г. той е 7, 20 лв.

Къде и колко време (за какъв период) ти се изплаща обезщетението?

Паричното обезщетение се изплаща от датата, на прекратяване на последното осигуряване, ако си се регистрирал в срок от 7 работни дни в Агенцията по заетостта (АЗ) и си подал необходимите документи в Районното управление „Социално осигуряване” в 3 месечен срок от тази дата. Сумите се изплащат от НОИ по декларирана от теб лична разплащателна или спестовна безсрочна банкова сметка ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат. Спазвай сроковете за регистрация, всеки ден закъснение е пропуснато плащане!

В зависимост от продължителността на осигурителния ти стаж, периодът на изплащане на обезщетението е:

Осигурителен стаж
(години)
Период на изплащане
(месеци)
До 3 години 4
От 3 до 5 години 6
От 5 до 10 години 8
От 10 до 15 години 9
От 15 до 20 години 10
От 20 до 25 години 11
Над 25 години 12


Важно:
>     обезщетенията за безработица не се облагат с данък;
>     времето, през което ги получаваш, се признава за осигурителен стаж и носи права за пенсия и по здравното осигуряване.