Работа, почивки, отпуски

  • Законът ти гарантира право на:

>     нормирано работно време и нормална продължителност на работния ден от 8 часа;
>     петдневна работна седмица с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа.

Сигурно си забелязал думата “нормална”… Тя подсказва, че законът предвижда и случаи, когато по различни причини, свързани се естеството на работата (производството), работно то време може да бъде и:

>     удължено;
>     намалено;
>     непълно;
>     ненормирано.

  • Важно е да знаеш:

>     Удълженото работно време може да се въведе от работодателя по производствени причини, като се удължи работното време през едни работни дни и се компенсира чрез съответното намаляване през други.
> За да се въведе удълженото работно време, е необходимо спазването на редица условия:

–     работодателят да проведе консултации със синдикалната организация (или с представители на работниците и служителите, ако няма синдикална организация в предприятието);
-работодателят трябва да издаде писмена заповед за удължаване на работното време; -работодателят трябва да води специална книга за отчитане удължаването, съответно компенсирането на работното време;
–     продължителността на удължения работен ден не може да бъде повече от 10 часа на ден и повече от 48 часа на седмица;
–   удължаването на работното време е въз- можно за срок до 20 дни последователно и не повече от 60 дни годишно;
–     компенсирането на удълженото работно време трябва да стане в срок до 4 месеца;
–     в случай на прекратяване на трудовото правоотношение, преди компенсирането на удълженото работно време, положеният труд се заплаща като извънреден.

>     Нормалната продължителност на работното време през нощта при петдневна работна седмица е до 7 часа.
>     В случаите, когато твоят работодател има затруднения и обемът на работа е намален, той може да установи едностранно, след предварително съгласуване със синдикалната организация, непълно работно време за работниците и служителите в предприятието или в негово звено. Продължителността на работното време в тези случаи не може да бъде по-малка от нормалното ти работно време и периодът, за който се въвежда непълното работно време, не може да бъде повече от три месеца в една година.

Може ли да се работи непрестанно, без почивка, без отдих?

  • Ти имаш право на:

>     най-малко 30-минутна почивка през работния ден, 12-часова почивка между два работни дни и 48-часова седмична почивка;
>     ежегоден основен платен годишен отпуск в размер, не по-малък от 20 работни дни (за някои категории работници и служители той е удължен), който законът те задължава да ползваш през календарната година, за която се полага;
>     неплатен отпуск, независимо от трудовия ти стаж.
>     платен отпуск при бременност и раждане, осиновяване, отглеждане на деца до двегодишна възраст;
>     неплатен родителски отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст в размер на 6 месеца за всеки от родителите (този отпуск може да се ползва наведнъж или на части не по-малки от 5 работни дни)
>     отпуск (платен и неплатен) за обучение, без откъсване от производството;
>     отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения (платени или неплатени, според договаряне с работодателя)
>     служебни и творчески отпуски (платени или неплатени, според договаряне с работодателя).

  • Важно е да знаеш:

> Имащ право на неплатен отпуск, предвиден в Кодекса на труда за обучение в средни и висши учебни заведения, без откъсване от про-изводството, в случаите и когато не е дадено съгласието на работодателя!

  • Нещо важно! Свързано е с твоя платен годишен отпуск:

>     Разрешението и използването на платения ти годишен отпуск става в съответствие с редица правила и изисквания, с които е необходимо да се запознаеш, за да избягваш спорове и конфликти с работодателя и колегите си!

Ти и твоят работодател сте тясно свързани части на едно цяло-производството или така наречената трудова дейност. И естествено е между вас да има разбирателство, единодействие, съгласие в общата работа.

Но неизбежни са и различните интереси, спорове и дори конфликтите!

Как трябва да постъпваш в такива случаи?

  • Ти имаш право:

>     да оспорваш незаконосъобразните заповеди на работодателя пред самия него или в съда;
>     да се обръщаш лично към органите, които контролират спазването на трудовото законодателство в нашата страна – Главната инспекция по труда и нейните териториални поделения.

  • Важно е да знаеш:

>     Съдебното производство (съдебното разглеждане) по трудовите дела е безплатно за работниците и служителите; те не плащат такси и разноски.