Устав

У С Т А В
На Федерация на независимите строителни синдикати

І. Общи положения.
Учредяване

Чл.1. /1/ Федерацията на независимите строителни синдикати наричана по-нататък в този Устав „Федерацията” е приемник на традициите, активите и пасивите, на участието и членството в Международни организации на Федерацията на профсъюзните организации от строителството и Централен комитет на профсъюзите в Строителството.
/2/ Този Устав влиза в сила от датата на неговото приемане от Общото събрание /Конгреса/.

Уставът е приет на Учредителния конгрес на ФНСС, проведен на 11.03.1990 г., допълнен и изменен от Втория конгрес, проведен на 17.09.1993 г., допълнен и изменен на Третия конгрес, проведен на 20.09.1996 г., изменен и допълнен на Общото събрание /Конгреса/ проведено на 27 и 28.09.2001 г., допълнен и изменен на Петия Конгрес проведен на 15 и 16.03.2007 г, допълнен и изменен на Шестия Конгрес проведен на 15 и 16.03.2012 г

Статут и срок на действие

Чл.2. /1/ Федерацията на независимите строителни синдикати /ФНСС/ е доброволно обединение на самостоятелни, равноправни и автономни синдикални организации, териториални и браншови синдикати на работещите в строителството, строителната промишленост, проектното дело, архитектурата, благоустройството, пътното строителство, поддържане на пътищата и други, свързани със строителната дейност, които приемат този Устав
/2/ Федерацията на независимите строителни синдикати може да членува в представителните доброволни обединения на самостоятелни и равноправни организации със синдикална насоченост.

Чл.3. Федерацията е изградена и функционира на професионален и териториален принцип.

Чл.4. Федерацията и нейните основни членове са независими от политически партии, държавни и административни органи, работодателски и други сдружения, обществени организации и движения.

Чл.5. /1/ Федерацията на независимите строителни синдикати е основен член на Конфедерацията на независимите синдикати в България и на Европейската федерация на работещите в строителството и дърводобивната промишленост /European Federation of Building and Woodworkers или EFBWW/.
/2/ Федерацията осъществява дейността си в съответствие с Конституцията на Република България и законите на страната, обявява се в защита на правата и интересите на своите членове, произтичащи от Международната харта за правата на човека и Европейската харта на основните права на работника.

Чл.6. Федерацията на независимите строителни синдикати е открита за членство на всяка синдикална организация и синдикат или сдружение, които приемат и спазват този Устав.

Чл.7. При представителство и защита на правата и интересите на своите членове, Федерацията не допуска дискриминация и никакви ограничения или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждение, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние, а се ръководи единствено от критериите, принципите и целите определени с този Устав.

Чл.8. Федерацията на независимите строителни синдикати е юридическо лице с нестопанска цел, която отговаря за задълженията си, със собственото си имущество.

1.Синдикални организации, браншови и териториални синдикати /съюзи/ членове на ФНСС придобиват статут на юридически лица по реда на чл.49 ал.2 от Кодекса на труда по силата на членството си във Федерацията.
2. Федерацията на независимите строителни синдикати не е ограничена със срок или друго прекратително условие.

Наименование (Име)

Чл.9. /1/ Наименованието на Федерацията е: Федерация на независимите строителни синдикати и може да се изписва с абревиатурата ФНСС. Цялото наименование и абревиатурата могат да бъдат използвани в превод на чужд език, като се изписва на латиница – Federation of Independent Trade Union of Construction или FITUC.
/2/ Наименованието на Федерацията и нейната емблема, заедно с града на седалището и адреса на управление, данните за нейната регистрация, БУЛСТАТ, данъчен номер и други изискуеми от закона елементи се поставя на всички документи на Федерацията.
/3/ Федерацията има запазено и защитено от закона име, знак, символ, печат и знаме утвърдени от Управителния /Федерален/ съвет.
/4/ ФНСС има запазена собствена златна значка „Майстор Кольо Фичето” – почетно отличие за активна синдикална дейност.

Седалище и адрес

Чл.10. Седалището и адресът на ФНСС са: София 1303, район “Възраждане”, бул. “Христо Ботев” № 71.

Цели на Федерацията

Чл.11. Основната цел на Федерацията е: Представителство, отстояване и защита на основните социални и трудови интереси и права на членовете си в сферата на труда, трудовата заетост и трудовите отношения, социалното и здравно осигуряване, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация и др. пред работодателите и техните сдружения, държавните, общинските, административни, обществени органи и организации при спазване Конституцията на Република България, действащото законодателство, на конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения по които Република България е страна и на този Устав.

Чл.12. Федерацията си поставя за цел да защитава и отстоява:
/1/ Правото на труд, свободен избор на вид и място на работа.
/2/Правото на професионална подготовка, квалификация и преквалификация.
/3/ Достойно заплащане на труда на работещите в строителството.
/4/ Правото на здравословни, безопасни и ергономични условия на труд в екологически чиста среда.
/5/ Правото на оптимална продължителност на работното време при нормална интензивност на трудовия процес и платен отпуск, позволяващи и гарантиращи пълноценен отдих и възстановяване на жизнените сили.
/6/ Демократичното развитие на трудовото и социално законодателство и неговото спазване. Защита срещу незаконни уволнения, наказания и действия срещу синдикални членове. Защита срещу необосновани съкращения на работните места, незачитане и унижение на човешкото и професионално достойнство.
/7/ Правото на синдикален контрол върху дейността на работодателите, държавните, регионалните, общинските, стопанските и други органи и организации на базата на действащото законодателство и колективно трудово договаряне.
/8/ Реалното осъществяване на правото за участие на синдикалните организации в решаването на управленски задачи.
/9/ Правото на свободно и доброволно сдружаване в синдикални и професионални организации и осигуряване защита на синдикалните членове съгласно действуващото законодателство, Кодекса на труда и колективните трудови договори и споразумения.
/10/ Специфичните права на жените, майките, безработните и пенсионерите, правото на социално осигуряване и социално подпомагане на своите членове.
/11/ Действия за преодоляване на кризисни ситуации и трудови конфликти в отрасъла, като спомага за тяхното решаване.
/12/ Интересите на своите членове пред международните синдикални организации и институции в които членува. При нужда осигурява подкрепата им чрез солидарни действия и активно сътрудничество с тях.

Чл.13. За реализиране на целите си, Федерацията се придържа към следните основни принципи:
/1/ Доброволност на членството и свобода на сдружаването без разлика на народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждение, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние и други.
/2/ Пълна демократичност и откритост в синдикалната дейност, плурализъм на идеи, становища и предложения, свобода на дискусиите.
/3/ Право на всеки да отстоява своята позиция и да предлага алтернативни решения.
/4/ Задължителност на взетите с мнозинство решения.
/5/ Изборност и мандатност на ръководните органи.

Чл.14. /1/ За осъществяване на целите си Федерацията:

1. Партнира с органи, институции и организации в сферата на строителството.
2. Разработва самостоятелни платформи, програми, искания и алтернативни становища.
3. Води преговори и сключва споразумения и договори с държавни, регионални, общински и други органи, ръководства и организации, както и с частни юридически лица.
4. Организира и провежда протестни и солидарни действия, по предвидения законов ред.
5. Провежда самостоятелна или в обединение с други организации дейности разрешени от закона, с цел подпомагане на своите членове.
6. Осъществява контакти и взаимодействие с други синдикални, профсъюзни, професионално-съсловни организации, сдружения и други.
7. Провежда собствена социална, просветна, финансова, консултантска и друга дейност и своевременно оказва специализирана помощ на членовете си. Осигурява гласност и информираност – пряко или чрез средствата за масова информация.
8. Упражнява представителност и пълномощия по прилагането и спазването на трудовото и социално законодателство.
9. Федерацията подържа регистър на членовете си. Предоставя информация и издава удостоверения на заинтересованите лица, спазвайки действащото законодателство.
10. Организира издаването, отпечатването и разпространяването на периодични издания, книги, брошури, организира обучения, курсове за квалификация, консултации, разработва проекти и други.
11. Използва собствеността и доходите от дейността си.
12. Създава, управлява и използва фондове за постигане на своите цели.

/2/ За постигане на целите и задачите си Федерацията извършва в страната и чужбина дейности и сделки от всякакъв позволен от закона вид, включително придобиване или отчуждаване на имоти, вещни права върху тях, ценни книжа, права върху обекти на интелектуалната собственост или други права, като приходите се използват за постигане на определените в този Устав цели и не се разпределя печалба.
/3/ За постигане на целите си Федерацията може да учредява търговски дружества, както и да придобива дялове и акции в търговски дружества.
/4/ За постигане на целите си Федерацията може да влиза в договорни отношения с местни или чуждестранни физически или юридически лица, с държавни институции или с други юридически лица с нестопанска цел, както и да партнира с тях за осъществяване на съвместни дейности.

Чл.15. Федерацията подпомага своите членове:
/1/ При решаване на трудови спорове и конфликти.
/2/ При контактите им с работодателите и техните сдружения, държавата, български и чуждестранни физически и юридически лица.
/3/ Чрез предоставяне на информация, специализирана консултантска и друга помощ.
/4/ Чрез оказване на материална и морална помощ на членовете си.
/5/ Като изразява становища по структурните промени в държавния и частния сектор, инвестициите, фондовете за обществено потребление, размера на работните заплати, обезщетения и др.
/6/ Чрез осъществяване координация и взаимодействие при акции от взаимен интерес, а при нужда с други синдикални формирования и организации

ІІ. Основни членове на Федерацията.
Права и задължения.
Членство

Чл.16. /1/ Основни членове на Федерацията са синдикални организации, съюзи и сдружения на работещите в строителството, които признават настоящия Устав.
/2/ Основни членове на Федерацията могат да бъдат синдикални организации, съюзи и сдружения.
/3/ Членството в синдикалните организации е индивидуално.

Приемане на основни членове във Федерацията

Чл.17. /1/ Приемане на основни членове на Федерацията се извършва от Изпълнителния комитет.
/2/ Кандидатът за основен член трябва да бъде: снабден с Устава и другите устройствени документи на Федерацията.
/3/ Кандидатът за основен член трябва: да подаде молба до Изпълнителния комитет съдържаща заявление, че признава и приема Устава и другите устройствени документи.
/4/ Заявлението за членство трябва да бъде придружено с документ за учредяването на организацията, седалище, брой на членовете, избора на синдикалните лидери и нейното решение за членство във Федерацията, състав на избраните ръководни органи, разписка за платена встъпителна вноска.
/5/ Федерацията издава документ за принадлежност. Документите за принадлежност на синдикалните организации към Федерацията се подновяват на всеки 6 месеца въз основа на платен членски внос за периода.
/6/ Изпълнителният комитет на Федерацията може да откаже приемане на кандидат за основен член, ако са налице обстоятелства и факти противоречащи на изискванията на този Устав. Отказът се мотивира писмено. Повторно може да се кандидатства, след като се отстранят причините за отказа. В случай на неудовлетвореност от решението по молбата, въпросът може да бъде поставен писмено пред Управителния /Федерален/ съвет, Общото събрание /Конгреса/.

Чл.18. Във Федерацията могат да бъдат приемани асоциирани членове – професионално-съсловни организации, съюзи и сдружения в строителството, които наред с основната си дейност осъществяват и синдикални функции и задачи. Условията за приемане и размера на членския внос се определя от Изпълнителния комитет чрез договаряне. Асоциираните членове участват, чрез свои представители, в работата на органите на Федерацията с право на съвещателен глас.

Права на основните членове

Чл.19. Синдикалните организации имат право:
1. Да представляват и защитават специфичните интереси на своите членове във Федерацията пред други синдикални организации, работодателите и органите на държавната власт.
2. Да избират свободно начина и формите на своето вътрешно организационно изграждане и функциониране.
3. Да предлагат за избиране и да отзовават свои представители в органите на Федерацията, както и да искат и получават отчет за тяхната дейност.
4. Да приемат /предприемат/ и предлагат на другите членове на ФНСС съвместни или солидарни действия.
5. Да получават безплатна методическа, консултативна помощ от звената и експертите на ФНСС.
6. Да изискват информация и осъществяват контрол върху дейността на Управителния /Федералния/ съвет.

7. Да участват пълноправно и ефективно в работата на ФНСС и нейните органи, като внася свои предложения и искания за разглеждане и решаване на Управителния /Федералния/ съвет и Изпълнителния комитет.

Задължения на основните членове

Чл.20. Синдикалните организации са длъжни:

1. Да спазват Устава на ФНСС.
2. Да не членуват в други синдикални обединения, които не членуват във ФНСС.
3. Да изпълняват добросъвестно дейностите по осъществяване на уставните и програмните цели и задачи, утвърдени от органите на Федерацията, да подпомагат изпълнението на техните решения, а при несъгласие с тях да не пречат.
4. Всяка синдикална организация, член на ФНСС е длъжна да проявява солидарност и единодействие при осъществяване на общите цели на Федерацията.
5. Да финансират изградените с тяхно участие регионални и браншови структури.
6. Да представят във Федерацията имущество и финансовите си средства при прекратяване на синдикалната организация или структура – член на ФНСС.

Прекратяване членството на основен член на Федерацията

Чл.21. /1/ Прекратяване на членството на основен член на Федерацията става:
– Доброволно;
– Поради изключване;
– При прекратяване дейността на Федерацията;
– При отпадане;
/2/ Решение за доброволно прекратяване /едностранно волеизявление/ на членството във Федерацията се взема от Общото /делегатското/ събрание на основния член, като препис от протокола с решение се изпраща в срок до един месец във Федерацията.
/3/ Основния синдикален член може да бъде изключен при неспазване разпоредбите на този Устав, при неизпълнение решенията на Общото събрание /Конгреса/ или на Управителния /Федерален/ съвет или при други провинения, които нанасят вреда или уронват престижа на Федерацията.
1.Предложеният за изключване трябва да се яви на заседанието на Федералния съвет /Управителен/ съвет чрез оторизиран свой представител.
2.Решението за изключване се взема от Управителния /Федерален/ съвет с обикновено мнозинство.
3.Изключеният основен синдикален член може да обжалва решението на Управителния /Федерален/ съвет за изключване пред Общото събрание /Конгреса/.

/4/ Прекратяване на членството поради преустановяване на дейността се установява с препис от решението за прекратена дейност.

/5/ Отпадане поради невнасяне в срок на установените вноски и системно неучастие в дейността. Констатира се с документи по реда, предвиден в този Устав.
/6/ Членството се прекратява автоматично при неплащане на членски внос в продължение на три последователни месеца.
/7/ Прекратилият членството си основен член е задължен да заплати дължимия членски внос, да изпълни финансовите си и други задължения до срока на напускането.
/8/ Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
/9/ Изключеният основен член трябва да заплати дължимия членски внос, предвиден в този Устав, до датата на взетото решение за изключване.

Устройство и ръководни органи на синдикалните организации

Чл.22. /1/ Основните членове на Федерацията са независими синдикални организации, изградени на принципа на самоорганизирането, които свободно избират своите органи и управление, приемат програми, за работа определят своята структура.
/2/ Синдикалните организации се учредяват при наличие на не по-малко от 5 /пет/ синдикални членове.
/3/ При един работодател в сферата на строителството не може да се изгражда повече от една синдикална организация на Федерацията.

Чл.23. Ръководни органи на синдикалната организация са:
/1/ Общо /делегатско/ събрание, което се свиква не по-малко от веднъж на 6 месеца.
/2/ Финансово-контролна комисия.
/3/ Председател на СО.

Чл.24. /1/ Висш орган на синдикалната организация е синдикалното събрание.
/2/ Събранието на синдикална организация е общо или делегатско. Общо е когато в него участват всички членове на организацията, а делегатско, когато в него участват само избрани делегати.
/3/Необходимостта от делегатско събрание и нормата на представителство се определят от синдикалното ръководство на Синдикалната организация.
/4/ Общото /делегатско/ събрание се свиква по решение на избраното синдикално ръководство или по искане на 1/10 от броя на синдикалните членове.
/5/ Общото събрание е редовно и може да се проведе ако на него присъстват не по-малко от ½ плюс 1 /един/ от броя на синдикалните членове, а на делегатското събрание – не по-малко от 2/3 от делегатите. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на събранието.
/6/Общото /делегатско/ събрание на синдикална организация:
1. Определя числения състав на синдикалното ръководство и избира председател и секретари за определения от този Устав мандат. Избраните по време на мандата са за срок до изтичането му. Начинът на гласуване се определя от събранието.
2. Взема решение за членство във ФНСС.
3. Избира Финансово – контролна комисия на синдикална организация.
4.Обсъжда и приема планове и програми за работата на синдикалната организация и синдикалното ръководство.
5. Обсъжда и приема отчетите за дейността на синдикалното ръководство и Финансово – контролната комисия.
6. Определя начина за събиране на членския внос, приема бюджета и утвърждава разходите на синдикална организация.
7. Избира Финансово – контролна комисия на синдикалната организация.
8.Обсъжда и приема планове и програми за работата на синдикалната организация и синдикалното ръководство.
9. Избира представители за водене преговори с работодателите и техните структури.
10. Обсъжда и приема проект за КТД.
11.Определя начина за събиране на членския внос, приема бюджета и утвърждава разходите на синдикална организация.
12.Взема решения за предприемане на действия по уреждане на колективни трудови спорове.
13. Провежда отчетно-изборно събрание най-късно 2 /два/ месеца преди редовния Конгрес на ФНСС и избира делегати.
14. Избира свои представители за участие в регионалните, браншови и други структури на Конфедерацията нанезависимите строителни синдикати в България и ФНСС, както и свои упълномощени лица за контакти с месната изпълнителна власт и други органи, организации и институции, при осъществяване на социалното партньорство и колективното трудово договаряне.
/7/ Изпълнителен орган на синдикалната организация е синдикалното ръководство. Неговите заседания са редовни ако на тях присъстват не по-малко от 2/3 от членовете му.
/8/ Синдикалното ръководство:
1.Изпълнява решенията на общото /делегатско/ събрание.
2.Организира и направлява синдикалната дейност между събранията на организацията.
3.Взема оперативни решения.
4.Изгражда временни и помощни органи за реализация на конкретни цели и задачи.
5.Ръководи дейността на синдикалните членове при организирани протестни действия от синдикалната организация или Федерацията.
6.Дава писмено становище по защита на своите синдикални членове съгласно КТ и КТД.
/9/ Председателя на синдикалната организация:
1.Отговаря за цялостната дейност на Синдикалната организация и се отчита пред Общото /делегатско/ събрание.
2. Организира подготовката и провеждането на Общото /делегатско/ събрание на Синдикалната органицация.

/10/ Финансово – контролната комисия на Синдикалната организация:
1. Орган за цялостен контрол на финансовата дейност на Синдикалата организация.
2. Състои се от Председател и двама членове, които се избират от Общото /делегатско/ събрание на Синдикалната организация.
3. Финансово-контролната комисия на Синдикалната организация оказва съдействие на Контролно –ревизионната комисия при изпълнение на задълженията и произтичащи от правомощията й по Устава на Федерацията.
4. Извършва проверки и ревизии на организационната и финансовата дейност на организацията, в т.ч. начина на събиране, разпределение и отчитане на членския внос в съответствие с този Устав.
5.Отчита се за дейността си пред Общото /делегатско/ събрание на Синдикалната организация.

Чл.25. Браншови и териториални синдикати /съюзи/.
/1/ На основата на браншово-професионален признак, група синдикални организации по смисъла на чл.2 ал.1 от този Устав могат да се обединят в браншов синдикат /съюз/, с цел изучаване, координиране, защита и представителство на специфичните, професионални и трудови интереси на своите членове при условие, че приемат Устава на ФНСС.
1.Браншовият синдикат /съюз/ на е доброволно обединение на самостоятелни и равноправни синдикални организации, работещи в даден бранш на строителството.

2. Браншовия синдикат /съюз/ в своята дейност се ръководи от Устава на ФНСС.

3.Браншовият синдикат /съюз/ създава различни организационни форми за укрепване на социалния диалог в бранша; за осъществяване на социално партньорство с браншовите камари на работодателите и координира дейността на организациите от бранша и осъществява контакти с тях независимо от териториалното им местонахождение и сключва БКТД от името на ФНСС.

/2/ Браншовият синдикат има свой печат и определя своето седалище.
/3/ Фирми с поделения или сложна производствена структура могат да изграждат Обединени синдикални съвети с права на Синдикалната организация.

1. Обединени синдикални съвети се състоят от председателите на Синдикалната организация изградени на производствен признак в отделните поделения на предприятието.
2. Избират за председател на Обединени синдикални съвети един измежду председателите на Синдикалната организация влизащи в състава на Обединени синдикални съвети.

ІІІ. Права и задължения на синдикалните членове.

Чл.26. Всеки член на синдикалната организация има право:
1. Да избира и да бъде избиран в ръководството на синдикалната организация, в която непосредствено членува, както и в другите изборни органи на Федерацията.
2. Да участва в разработването и обсъждането на документи и решения вземани от синдикалните органи и организации.
3. Да взема участие в обсъждането на всички проблеми на съответната синдикална организация, свободно да изказва своето мнение, да прави предложения.
4. Да участва лично в събранията на синдикалната организация и нейните органи, когато се взима решение по повод на неговото поведение и дейност.
5. Да получава информация и консултации от синдикалните органи и структури на Федерацията, както и безплатна трудово-правна консултация и защита на правата в областта на труда, социалното и здравно осигуряване, жизненото равнище.
6. Да бъде подпомаган и да получава материална помощ от средствата на синдикалните органи и организации при определен ред и условия.
7. Да получава информация за набирането и изразходването на средствата в синдикалната организация.

Чл.27. Всеки член на синдикалната организация е длъжен:
1.Да спазва Устава, доброволно и редовно да заплаща синдикалния си членски внос съгласно Устава и решението на събранието на Синдикалната организация за начина за събиране на членския внос.
2.Да не членва в друга синдикална организация.
3. Да участва усърдно в работата на синдикалната организация, да присъства редовно на синдикални събрания, да изпълнява приетите решения.
4. Да участва в синдикални и солидарни действия, предприети от неговата синдикална организация и ФНСС.
5. Да пази авторитета и интересите на синдикалната организация, синдиката и на ФНСС.

Чл.28. Прекратяване на членството в синдикалната организация става:
1.Доброволно – по писмено заявление на прекратяващия членството.
2.Отпадане /самоизключване/ при неплащане на членски внос за повече от три последователни месеци, след предупреждение от синдикалното ръководство.
3. Изключване – при системно нарушаване на Устава. Решението се взема от ръководството на синдикалната организация след предварително изясняване на причините и в присъствие на потърпевшия.

ІV. Управление
А. Общи положения
Органи на Федерацията

Чл.29. Органи на Федерацията на независимите строителни синдикати са: Общото събрание /Конгрес/, Управителния /Федералния/ съвет, Изпълнителният комитет, Председателят и Контролно- ревизионната комисия.

Чл.30. /1/Мандатът на всички длъжностни лица, които се избират от Общото събрание /Конгреса/ на Федерацията е 5 /пет/ години и започва от датата на избора.
/2/ Лица избрани да заместват напуснало длъжностно лице имат мандат, определен от органа който ги избира.

Избори

Чл.31. /1/ Длъжностните лица които се избират от Общото събрание /Конгрес/, са членовете на Управителния /Федерален/ съвет, Изпълнителният комитет, Председател на Федерацията, Председател на Контролно-ревизионната комисия и по предложение на Председателя на Федерацията Зам.председател /и/.
/2/ Кандидатите за Председател на Федерацията, Зам.председател /и/ на Федерацията, Председател на Контролно-ревизионната комисия трябва да са делегати на Конгреса /Общото събрание/.
/3/ Избират се с пряко и тайно гласуване от присъствуващите делегати. Ако някой кандидат за съответната длъжност не получи необходимото мнозинство се провежда балотаж между двамата кандидати с най-много гласове. За избран се счита кандидатът получил повече гласове.
/4/ Членовете на Управителния /Федерален/ съвет се избират с явно гласуване и обикновено мнозинство по квотен принцип, определен от Управителния /Федерален / съвет. Кандидатите могат да не бъдат делегати на Общото събрание /Конгрес/.

Чл.32. /1/ Длъжностните лица, които се избират от Управителния /Федерален/ съвет са: членовете на Изпълнителния комитет и членовете на Контролно-ревизионната комисия.
/2/ Избират се с явно гласуване и с обикновено мнозинство.
/3/ Ако някое лице напусне или длъжността му стане вакантна поради болест или друга причина, свободната длъжност се заема от лице, избрано от Управителния /Федерален/ съвет.

Б. Общо събрание /Конгрес/ на Федерацията

Чл.33. /1/ Висш орган на Федерацията на независимите строителни синдикати е Общото събрание /Конгрес/, който се свиква редовно веднъж на 5 /пет/ години.
/2/Управителния орган на Федерацията е Управителния /Федерален/ съвет.
/3/Решението за свикване на редовно заседание на Общото събрание /Конгреса/ се взема от Управителния /Федералния/ съвет който предлага и дневния ред за провеждането му.
/4/ Извънредно заседание на Общото събрание /Конгреса/ може да се свика и по искане на най-малко 1/5 от организациите членуващи във ФНСС.
/5/Общото събрание /Конгреса/ може да се свика извънредно през времето на петгодишния мандат по решение на Управителния /Федералния/ съвет, взето с квалифицирано мнозинство 2/3 от състава си.

Чл.34. /1/ Делегатите на общото събрание /Конгреса/ се избират от синдикалните организации на Федерацията при представителство и условия определени от Управителния /Федералния/ съвет на Федерацията.
/2/ Свикването на редовните и извънредни Общи събрания /Конгреси/ се обявяват най-малко 3 /три/ месеца преди провеждането им. Свикването се извършва чрез покана обнародвана в “Държавен вестник” и поставена на видно място в сградата на Федерацията. Поканата трябва да съдържа: дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане. По чия инициатива се свиква. Поканата до участниците в Общото събрание /Конгреса/ може да бъде изпратена с писмо, телефакс, електронна поща или връчена на ръка.
/3/ Времето на обнародването на поканата и изпращането й на делегатите до откриването на Общото събрание /Конгреса/ не може да бъде по-малко от един месец.
/4/ Председателят на ФНСС, Зам.председателите , председателя на КРК и членовете на ИК присъстват по право на Конгреса на ФНСС с право на глас.

Правомощия на Общото събрание /Конгрес/

Чл.35. /1/ Общото събрание /Конгреса/.
1.Приема отчета за дейността на Управителния /Федералния/ съвет.
2.Приема отчета за дейността на Контролно-ревизионната комисия.
3.Изменя и допълва Устава на ФНСС.
4.Преобразува и прекратява ФНСС
5.Избира и освобождава:
– Председателя на ФНСС, който е и председател на Управителния /Федерален/ съвет и Изпълнителния комитет;
– Председателя на Контролно-ревизионната комсия;
– Членовете на Управителния /Федерален/ съвет на ФНСС по предложение на Синдикалната организация и определя тяхния брой.
6.Избраните от Общото събрание /Конгреса/ органи са с мандат 5 /пет/ години.
7. Приема основните насоки и програми за дейността на Федерацията.
8. Взема решение за членство на ФНСС в организации със синдикална насоченост в страната и чужбина.
9. Взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски.
10. Освобождава от отговорност избраните органи на ФНСС от предишното Общо събрание /Конгрес/.
11. Отменя решения на Управителния /Федералния/ съвет и другите органи на Федерацията, когато противоречат на Закон, на Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на ФНСС.
12. Избира представители за синдикалното обединение, чиито член е Федерацията /КНСБ/.
13. Избира делегати за Конгресите на КНСБ в съответствие с нейния Устав.
14. Правото на глас не може да се упражнява от представители на членове или структури на Федерацията при неуредени задължения:
– Не проведено отчетно-изборно събрание, не издължен членски внос, или други задължителни по Устав или в преходни решения изисквания.

/2/ Решенията на Общото събрание /Конгреса/ се вземат:
– по т.3 и т.4 – с явно гласуване и квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите
– по т.5 – с тайно гласуване и обикновено мнозинство на гласувалите
– В останалите случаи освен изброените – с явно гласуване и обикновено мнозинство.
/3/ Решенията на Общото събрание /Конгреса/ са задължителни за всички други органи на Федерацията и нейните членове и структури.
/4/ Упълномощеният представител /делегат/ има право на един глас.
/5/ Решенията на Общото събрание /Конгреса/ влизат в сила незабавно, освен ако по Закон те влизат в сила след обнародване. За заседанията на Общото събрани /Конгреса/ се води протокол, който се подписва от Председателя и протоколчика.
/6/ На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове (делегати), които удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и протоколчика на Общото събрание.
/7/ Общото събрание /Конгреса/ е законно, ако на него присъстват най-малко половината от избраните делегати. При липса на кворум, Общото събрание /Конгресът/ се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите делегати.
/8/ Общото събрание /Конгресът/ не може да взима Решения по въпроси, които не са включени в дневния ред.
/9/ На заседанието на Общото събрание /Конгреса/ се изготвя списък на присъстващите делегати, които удостоверяват присъствието си с подпис, легитимация с документ за самоличност . Списъкът се заверява от Председателя и водещия протокола.

Ръководството на Общото събрание /Конгрес/

Чл.36. /1/ Председателят на Федерацията организира работата на Общото събрание /Конгреса/ и следи за законосъобразността на провеждането му. Той е председател на Общото събрание /Конгреса/. По предложение на председателя се избира ръководство на Общото събрание /Конгреса/ и помощни органи
/2/ По предложение на Председателя на Федерацията се избира секретар-протоколчик на Конгреса /Общото събрание/, секретариат, комисии и други, необходими за нормалното протичане на заседанието. Секретар-протоколчика /секретариата/ се грижи за пълното и точно отразяване в протокола на изказванията, заявленията, предложенията, резултатите от гласуването и взетите решения.

В. Управителен /Федерален/ съвет

Чл.37. Дейността на Федерацията между Конгреса /Общото събрание/ се организира и провежда от Управителния /Федерален/ съвет.

Състав на Управителния /Федерален/ съвет

Чл.38. /1/ Управителния /Федерален/ съвет се състои от Председателя, Зам.председателя /и/ на Федерацията и членове, които се избират чрез пряко и явно гласуване от Общото събрание /Конгреса/ на Федерацията за срок от 5 /пет/години.
/2/ Управителния /Федерален/ съвет може да попълва и променя състава си, в случаите, когато неговите членове престанат да изпълняват функциите си, както и при промяна в броя на редовно отчетените синдикални организации. Попълването на състава става с явно гласуване и обикновено мнозинство.
/3/ В работата на Управителния /Федерален/ съвет с право на съвещателен глас участва и Председателя на Контролно-ревизионната комисия, както и представители на асоциираните членове.

Заседание на Управителния /Федерален/ съвет

Чл.39. /1/Управителния /Федерален/ съвет се свиква от Председателя на Федерацията най -малко веднъж на шест месеца. В заседанията участват членовете на Изпълнителния комитет.
/2/ Извънредно заседание на Управителния /Федерален/ съвет се свиква от Председателя на Федерацията, по негова инициатива или по писмено искане най-малко на 1/3 от членовете му.
/3/ Заседанията на Управителния /Федерален/ съвет се ръководят от Председателя на Федерацията, а в негово отсъствие от упълномощен от него Зам.председател.
/4/ Заседанието на Управителния /Федерален/ съвет, се свиква чрез писмо, телеграма или телефакс, изпратен до всички членове, най-малко в едноседмичен срок преди датата на заседанието.
/5/ Заседанията на Управителния /Федерален/ съвет са легитимни, ако всички членове са редовно поканени и присъстват повече от половината от тях.
/6/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна, телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
/7/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, когато закон или този Устав изискват друго.
/8/ Управителния /Федерален/ съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния /Федерален/ съвет.

Правомощия на Управителния /Федерален/ съвет

Чл.40. /1/ Федералния /Управителен/ съвет, в съответствие с Устава и решенията на Конгреса /Общото събрание/, управлява и координира дейността на Федерацията между Конгреса /Общото събрание.
/2/ Представлява Федерацията, както и определя обема на представителната власт на неговите членове.
/3/ Осигурява изпълнението на решенията на Конгреса /Общото събрание/ и задълженията, предвидени в този Устав.
/4/ Разпорежда се с имуществото на Федерацията при спазване изискванията на Устава.
/5/ Отчита изпълнението и приема ежегодно отчета за дейността на Изпълнителния комитет, бюджет и щат на Федерацията, съобразявайки се с приетите от Конгреса /Общото събрание/ бюджет и насоки за финансовата и организационна дейност.
/6/ Подготвя и внася в Конгреса /Общото събрание/ отчета за дейността на Управителния /Федерален/ съвет, проекти за промени в Устава, отчет по изпълнението на бюджета и други вътрешно-организационни документи.
/7/ Определя реда и организира извършването на дейността на Федерацията, включително и тези в обща полза и носи отговорност за това.
/8/ Приема правилник за организация на дейността си.
/9/ Утвърждава символа, печата и определя адреса на Федерацията
/10/ Взема решение за изключване на основни членове на Федерацията.
/11/ Избира и освобождава членовете на Изпълнителния комитет и определя срока на мандата им.
/12/ Утвърждава вътрешни наредби за набиране и разходване на средствата на Федерацията, както и други документи, регламентиращи финансовата и цялостна дейност на Федерацията, неупоменати в Устава.
/13/ Взема решения и определя насоките за водене на преговори с държавни и административни институции, съюзи, търговски дружества, съюзи на работодателите и техните структури и сключване на КТД и споразумения.
/14/ Взема решение за обявяване, прекратяване и отмяна на стачни и протестни действия на национално ниво.
/15/ Взема решения във връзка с членството на Федерацията в местни и международни организации в периода между Конгреса /Общото събрание.
/16/ Разглежда и взема отношение по спорове и конфликти, възникнали между основните членове на Федерацията, между работодателските сдружения и структури и основните членове на Федерацията.
/17/ Взема решения по всички въпроси, неуредени със закон или този Устав.
/18/ Избира стачен комитет.
/19/ Приема правилници за дейността на фондовете и реда за набирането и изразходването на средствата в тях.
/20/ Взема решения и избира, при необходимост, комисии за изпълнение на важни задачи.
/21/ Решенията на Управителния /Федерален/ съвет имат задължителен характер за всички органи, структури и основни членове на Федерацията.

Г. Изпълнителен комитет

Чл.41. Организира дейността на Федерацията съгласно решенията на Конгреса /Общото събрание/, Управителния /Федерален/ съвет и изискванията на Устава.

Състав

Чл.42. /1/ В Изпълнителния комитет влизат по право Председателя на Федерацията, Зам.председателя /и/ и представители на основните членове определени чрез избор от Управителния /Федерален/ съвет, по предложение на Председателя за срок от 5 години.
/2/ В неговата работа участват Председателя на Контролно-ревизионната комисия и Асоциираните членове с право на съвещателен глас.

Заседания на Изпълнителния комитет

Чл.43. /1/ Заседанията на Изпълнителния комитет на ФНСС се ръководят от Председателя на ФНСС или упълномощено от него лице. Те са редовни, ако присъстват 2/3 от членовете му.
/2/ Решенията се вземат с явно поименно гласуване и обикновено мнозинство.
/3/ Протоколите от заседанията на Изпълнителния комитет се съхраняват за времето на мандата му.
/4/ Изпълнителният комитет се отчита за дейността си пред Управителния /Федерален/ съвет.

Правомощия на Изпълнителния комитет

Чл.44. /1/ Изпълнителния комитет: Непосредствено организира оперативната работа на Федерацията.
1. Подготвя провеждането на заседанията на Управителния /Федерален/ съвет, както и проектите на документи, които той ще обсъжда.
2. Организира изпълнението на решенията на Управителния /Федерален/ съвет.
3. Подпомага дейността на структурите на Федерацията.
4. Решава въпроси от текущ характер и взема оперативни решения.
5. Взема решения за създаване на експертни групи за преговори, изследователски и други временни звена, подпомагащи оперативната му дейност.
6. Разпорежда се с бюджета, съгласно решенията на Общото събрание /Конгреса/ и Управителния /Федерален/ съвет.
7. Разглежда споровете между членовете на Федерацията и ги внася за решение във Управителния /Федерален/ съвет.
8. Взема решения за приемане на редовни и асоциирани членове на ФНСС. Изработва договорите за взаимоотношения с асоциираните членове и определя размера на членския им внос.
9. Определя принципите за формиране на работната заплата на Председателя и Зам.председателя /и/ на Федерацията.
10. Обсъжда и внася проекто-решения за изключване на синдикални организации.
11. Изпълнителният съвет се произнася по исканията за уволнение на синдикалните дейци, съгласно чл.333, ал.3 от Кодекса на труда, след задължително представяне на писмено становище на синдикалната организация.

Д. Председател на Федерацията

Чл.45. /1/ Председателят на Федерацията на независимите строителни синдикати:
1.Той е и председател на Управителния /Федералния/ съвет, както и председател на Изпълнителния комитет.
2.Осъществява общото ръководство на Федерацията и изпълнява функциите предвидени в Устава и възложени му от Общото събрание /Конгреса/ и Управителния /Федералния/ съвет на ФНСС.
3. Представлява Федерацията в страната и чужбина, в отношенията и с национални и чуждестранни институции.
4. В негово отсъствие Федерацията се представлява от упълномощен от него Зам. председател.
5. Свиква и ръководи заседанията на Управителния /Федерален/ съвет и Изпълнителния комитет.
6. Организира и контролира изпълнението на решенията на Управителния /Федерален/ съвет и Изпълнителния комитет.
7. Разпределител е на финансовите средства на ФНСС в рамките на утвърдения бюджет. Осигурява стопанисване и опазване на имуществото на ФНСС.
8. Назначава и освобождава щатните работници на Федерацията. Договаря трудовото възнаграждение и други условия по трудовото правоотношение на щатните служители на ФНСС.
9. Извършва всички действия и сделки свързани с дейността на Федерацията в съответствие с този Устав.
10. Взема оперативни решения, не включени в правомощията на Управителния /Федерален/ съвет/ и Изпълнителния комитет.

Е. Контролно-ревизионна комисия

Чл.46. /1/ Контролно-ревизионната комисия се състои от Председател и членове.
/2/ Председателя на Контролно-ревизионната комисия се избира от Общото събрание /Конгреса/. Броя и членовете на Контролно-ревизионната комисия се определят от Управителния /Федералния/ съвет.

Чл.47. /1/ Контролно-ревизионната комисия е орган за контрол на финансовата дейност на Федерацията, основните й членове и изградените структури на ФНСС. Членовете на Контролно-ревизионната комисия не могат да заемат щатна длъжност във ФНСС.
/2/ Контролно-ревизионната комисия контролира текущо документите за събирането и отчисленията от членския внос на всички основни членове на Федерацията, както и мандатността на изборните органи.
/3/ Контролно-ревизионната комисия контролира финансовата дейност и извършените разходи от органите на Федерацията.
/4/ За своите констатации Контролно-ревизионната комисия текущо информира Председателя, Изпълнителния комитет, Федералния /Управителен/ съвет. За цялостната си дейност Контролно-ревизионната комисия се отчита пред Общото събрание /Конгреса/.
/5/ Председателят на Контролно-резвизионната комисия ръководи цялостната дейност на Контролно-резвизионната комисия, участва по право в работата на Изпълнителния комитет със съвещателен глас.
/6/ Председателят на Контролно-резвизионната комисия е представител в съответния орган на КНСБ.

V. Финанси, имущество и организация на членски внос.
Имущество на Федерацията

Чл.48. /1/ Имуществото на ФНСС се състои от финансови средства, право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, както и от дейности разрешени от действащото законодателство.
/2/ Имуществото и паричните средства на ФНСС се формират от приходи от членския внос, лихви, дарения, помощи, вещни права и други дейности, съобразени със закона.
/3/ ФНСС осъществява своята дейност в частна полза на своите членове и извършва стопанската дейност, свързана с основния предмет на дейност като: издателска и рекламна дейност, обучение и квалификация, търговия с предмети, съдържащи синдикална символика, посредничество и агентство консултантски услуги и др.
/4/ ФНСС извършва в страната и чужбина дейности и сделки във всякакъв вид; може да учредява търговски дружества; да придобива дялове и акции; може да влиза в договорни отношения с местни или чуждестранни физически или юридически лица, както и да партнира с тях за осъществяване на съвместни дейности, с цел осъществяване на същинската дейност на Федерацията.

Плащания към Федерацията

Чл.49. Използването на имуществото на Федерацията от членовете и тяхното обслужване от структурните звена се гарантира само при редовно плащане на членския внос.
Чл.50. /1/ Индивидуалният членски внос се определя на 1% от месечния доход, след приспадане на данъчното облагане и се събира ежемесечно в основната синдикална организация по начин определен от нея.
/2/ Безработните, пенсионерите, студентите и жените в отпуск по майчинство плащат членски внос в размер на 0, 3 % от мрз за страната.
/3/От събрания членски внос, основните синдикални организации отчисляват за ФНСС или браншови синдикат 40 %. За Конфедерацията ФНСС отчислява процент определен от Устава на КНСБ.
/4/Браншовите синдикати от постъпилия при тях членски внос отчисляват минимална членска марка по решение на Управителния /Федерален/ съвет на ФНСС.
/5/Членовете на ФНСС не могат да приемт решения за събиране на членски внос по-малко от предвиденото в ал. 1.
/6/Отчисленията се правят от председателя на СО, председателя на синдиката или упълномощено лице по сметка на ФНСС. Останалата част от събрания членски внос в организациите се използва за собствени нужди съгласно утвърдените от събранията бюджети.
/7/ Набирането и изразходването на финансовите средства се планират и отчитат с бюджета на Федерацията който се утвърждава от Управителния /Федералния/ съвет на ФНСС. С приемането на Бюджета Управителния /Федералния/ съвет може да определи, формирането, вида и размерите на паричните фондове на Федерацията.
/8/ Ежегодно с приемането на бюджета на Управителния /Федерален/ съвет определя видовете дейности позволени от Закона, които Федерацията ще осъществява за покриване нуждите и постигане на целите си.

Чл.51. /1/ Решение за прекратяване, преобразуване, сливане отделяне на Федерацията се взема от Конгреса /Общо събрание/.
/2/ При прекратяване на Федерацията се извършва ликвидация от Управителния /Федерален/ съвет. /
/3/ Ако при прекратяване на Федерацията след удовлетворяването на всички кредитори остане каквато и да е собственост, същата не се изплаща или разпределя между членовете на Федерацията. Това имущество трябва да се предаде на Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Заключителни разпоредби

§ 1. В случаите, на промени в законодателството, съществени изменения в обществено-политическото положение или административно-териториалното деление на страната и някои от разпоредбите на този Устав се окажат недействителни, или станат неизпълними и пречат за нормалното осъществяване дейността на Федерацията, въпросът се решава от Управителния /Федерален/ съвет съобразно нейните основни цели и задачи.
§ 2. Управителния /Федерален/ съвет може да променя и допълва устава с явно гласуване и квалифицирано мнозинство 2/3 в слуяай, че някои негови разпоредби се окажат недействителни или противоречащи на промени в законодателството на страната.
§ 3. Всеки основен член на Федерацията по реда на този Устав може да прекрати своето членство в нея, което не води до промени в нейния Статут, структура и организация.
§ 4. Неуредените в този Устав въпроси се решават от Управителния /Федерален/ съвет.
§ 5. Органите на Федерацията изпълняват своите функции до провеждането на следващия Конгрес и поемане на същите от новите органи.
§ 6. Настоящия Устав влиза в сила от момента на приемането му от Общото събрание /Конгреса/ на Федерацията.
§ 7. Федерацията на независимите строителни синдикати се разпуска с решение на Общото събрание /Конгреса/ с явно гласуване и квалифицирано мнозинство 2/3 от делегатите.
§ 8. Процедурата по прекратяването се утвърждава от Общото събрание /Конгреса/ с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Този Устав е приет на VI-ят редовен Конгрес на Федерация на независимите строителни синдикати, проведен на 15-16 март 2012 г. в съдържа всички изменения и допълнения приети единодушно от делегатите, взели участие в работата на Конгреса.