Устав

У С Т А В

на Федерация на независимите строителни синдикати

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл.1. /1/ Федерацията на независимите строителни синдикати наричана по-нататък в този Устав „Федерацията” е приемник на традициите, активите и пасивите, на участието и членството в Международни организации на Федерацията на профсъюзните организации от строителството и Централен комитет на профсъюзите в Строителството.

/2/ Този Устав влиза в сила от датата на неговото приемане от Общото събрание /Конгреса/. Уставът е приет на Учредителния конгрес на ФНСС, проведен на 11.03.1990 г., допълнен и изменен от Втория конгрес, проведен на 17.09.1993 г., допълнен и изменен на Третия конгрес, проведен на 20.09.1996 г., изменен и допълнен на Общото събрание /Конгреса/ проведено на 27 и 28.09.2001 г., допълнен и изменен на Петия Конгрес проведен на 15 и 16.03.2007 г., допълнен и изменен на Шестият Конгрес проведен на 15 и 16 март 2012 г., допълнен и изменен от VIII-ми извънреден конгрес на ФНСС проведен на 20 и 21 ноември 2017 г.

СТАТУТ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл.2. /1/ Федерацията на независимите строителни синдикати /ФНСС/ е доброволно обединение на самостоятелни, равноправни и автономни синдикални организации териториални и браншови синдикати на работещите в строителството, строителната промишленост, проектното дело, архитектурата, благоустройството, пътното строителство, поддържане на пътищата и други, свързани със строителната дейност, които приемат този Устав.

/2/ Федерацията на независимите строителни синдикати може да членува в представителните доброволни обединения на самостоятелни и равноправни организации със синдикална насоченост.

Чл.3. Федерацията е изградена и функционира на професионален и териториален принцип.

Чл.4. Федерацията и нейните основни членове са независими от политически партии, държавни и административни органи, работодателски и други сдружения, обществени организации и движения.

Чл.5. /1/ Федерацията на независимите строителни синдикати е основен член на Конфедерацията на независимите синдикати в България и на Европейската федерация на работниците от строителството и дърводобивната промишленост /European Federation of Building and Woodworkers или EFBWW/.

/2/ Федерацията осъществява дейността си в съответствие с Конституцията на Република България и законите на страната, обявява се в защита на правата и интересите на своите членове, произтичащи от Международната харта за правата на човека и Европейската харта на основните права на работника.

Чл.6.  Федерацията на независимите строителни синдикати е открита за членство на всяка синдикална организация и синдикат или сдружение, които приемат и спазват този Устав.

Чл.7. При представителство и защита на правата и интересите на своите членове, Федерацията не допуска дискриминация и никакви ограничения  или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждение, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние, а се ръководи единствено от критериите, принципите и целите определени с този Устав.

Чл.8. Федерацията на независимите строителни синдикати  е юридическо лице с нестопанска цел, която отговаря за задълженията си, със собственото си имущество и осъществява дейността си в съотетствие с действащото законодателство на Република България.

1.Синдикални организации, браншови и териториални синдикати /съюзи/ членове на ФНСС придобиват статут на юридически лица по реда на чл.49 ал.2 от Кодекса на труда по силата на членството си във Федерацията.

2.Федерацията на независимите строителни синдикати не е ограничена със срок или друго прекратително условие.

НАИМЕНОВАНИЕ /ИМЕ/

Чл.9. /1/ Наименованието на Федерацията е: Федерация на независимите строителни синдикати и може да се изписва с абревиатурата ФНСС. Цялото наименование и абревиатурата могат да бъдат използвани в превод на чужд език, като се изписва на латиница – Federation of Independent Trade Union of Construction или FITUC.

/2/Наименованието на Федерацията и нейната емблема, заедно със  седалището и адреса на управление, данните за нейната регистрация, БУЛСТАТ и други изискуеми от закона елементи се поставя на всички документи на Федерацията.

/3/Федерацията има запазено и защитено от закона име, знак, символ, печат и знаме утвърдени от Управителния съвет.

/4/ ФНСС има запазена собствена златна значка „Майстор Кольо Фичето” – почетно отличие за активна синдикална дейност.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл.10. Седалището и адресът на ФНСС са: София 1303, район “Възраждане”, бул. “Христо Ботев” № 71.

ЦЕЛИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

Чл.11. Основната цел на Федерацията е: Представителство, отстояване и защита на основните социални и трудови интереси и права на членовете си в сферата на труда, трудовата заетост и трудовите отношения, социалното и здравно осигуряване, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация и др. , пред работодателите и техните сдружения, държавните, общинските, административни, обществени органи и организации при спазване Конституцията на Република България, действащото законодателство, на конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения по които Република България е страна и на този Устав.

Чл.12.  Федерацията си поставя за цел да защитава и отстоява:

/1/ Правото на труд, свободен избор на вид и място на работа.

/2/ Правото на професионална подготовка, квалификация и преквалификация.

/3/ Достойно заплащане на труда на работещите в строителството.

/4/ Правото на здравословни, безопасни и ергономични условия на труд в екологически чиста среда.

/5/ Правото на оптимална продължителност на работното време при нормална интензивност на трудовия процес и платен отпуск, позволяващи и гарантиращи пълноценен отдих и възстановяване на жизнените сили.

/6/Демократичното развитие на трудовото и социално законодателство и неговото спазване. Защита срещу незаконни уволнения, наказания и действия срещу синдикални членове. Защита срещу необосновани съкращения на работните места, незачитане и унижение на човешкото и професионално достойнство.

/7/Правото на синдикален контрол върху дейността на работодателите, държавните, регионалните, общинските, стопанските и други органи и организации на базата на действащото законодателство и колективно трудово договаряне.

/8/ Реалното осъществяване на правото за участие на синдикалните организации в решаването на управленски задачи.

/9/ Правото на свободно и доброволно сдружаване в синдикални и професионални организации и осигуряване защита на синдикалните членове съгласно действуващото законодателство, Кодекса на труда и  колективните трудови договори и споразумения.

/10/ Специфичните права на жените, майките, безработните и пенсионерите, правото на социално осигуряване и социално подпомагане на своите членове.

/11/ Действия за преодоляване на кризисни ситуации и трудови конфликти в отрасъла, като спомага за тяхното решаване.

/12/ Интересите на своите членове пред международните синдикални организации и институции в които членува. При нужда осигурява подкрепата им чрез солидарни действия и активно сътрудничество с тях.

Чл.13. За реализиране на целите си, Федерацията се придържа към следните основни принципи:

/1/Доброволност на членството и свобода на сдружаването без разлика на народност, етническа принадлежност, раса, пол, произход, религия, образование, убеждение, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние и други.

/2/ Пълна демократичност и откритост в синдикалната дейност, плурализъм на идеи, становища и предложения, свобода на дискусиите.

/3/ Право на всеки да отстоява своята позиция и да предлага алтернативни решения.

/4/ Задължителност на взетите с мнозинство решения.

/5/ Изборност и мандатност на ръководните органи.

Чл.14. /1/ За  осъществяване на целите си Федерацията:

 1. Партнира с органи, институции и организации в сферата на строителството.
 2. Разработва самостоятелни платформи, програми, искания и алтернативни становища.
 3. Води преговори и сключва споразумения и договори с държавни, регионални, общински и други органи, ръководства и организации, както и с частни юридически лица.
 4. Организира и провежда протестни и солидарни действия, по предвидения законов ред.
 5. Провежда самостоятелна или в обединение с други организации дейности разрешени от закона, с цел подпомагане на своите членове.
 6. Осъществява контакти и взаимодействие с други синдикални, профсъюзни, професионално-съсловни организации, сдружения и други.
 7. Провежда собствена социална, просветна, финансова, консултантска и друга дейност и своевременно оказва специализирана помощ на членовете си. Осигурява гласност и информираност – пряко или чрез средствата за масова информация.
 8. Упражнява представителност и пълномощия по прилагането и спазването на трудовото и социално законодателство.
 9. Федерацията подържа регистър на членовете си. Предоставя информация и издава удостоверения на заинтересованите лица, спазвайки действащото законодателство.
 10. Организира издаването, отпечатването и разпространяването на периодични издания, книги, брошури, организира обучения, курсове за квалификация, консултации, разработва проекти и други.
 11. Използва собствеността и доходите от дейността си.
 12. Създава, управлява и използва фондове за постигане на своите цели.

/2/ За постигане на целите и задачите си Федерацията извършва в страната и чужбина дейности и сделки от всякакъв позволен от закона вид, включително придобиване или отчуждаване на имоти, вещни права върху тях, ценни книжа,  права върху обекти на интелектуалната собственост или други права, като приходите се използват за постигане на определените в този Устав цели, след решение на УС и не се разпределя печалба.

/3/ За постигане на целите си Федерацията може да учредява търговски дружества, както и да придобива дялове и акции в търговски дружества.

/4/ За постигане на целите си Федерацията може да влиза в договорни отношения с местни или чуждестранни физически или юридически лица, с държавни институции или с други юридически лица с нестопанска цел, както и да партнира с тях за осъществяване на съвместни дейности.

Чл.15. Федерацията подпомага своите членове:

/1/ При решаване на трудови спорове и конфликти.

/2/ При контактите им с работодателите и техните сдружения, държавата, български и чуждестранни физически и юридически лица.

/3/ Чрез предоставяне на информация, специализирана консултантска и друга помощ.

/4/ Чрез оказване на материална и морална помощ на членовете си.

/5/ Като изразява становища по структурните промени в държавния и частния сектор, инвестициите, фондове за обществено потребление,  размера на работните заплати,  обезщетения и др.

/6/ Чрез осъществяване координация и взаимодействие при акции от взаимен интерес, а при нужда с други синдикални формирования и организации.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ЧЛЕНСТВО

 Чл.16. /1/  Основни членове на Федерацията са синдикални организации,  съюзи и сдружения на работещите в строителния отрасъл, които признават настоящия Устав.

/2/ Основни членове на Федерацията могат да бъдат  синдикални организации, съюзи, сдружения и синдикати от други отрасли, свързани със строителния отрасъл.

/3/ Членството в синдикалните организации е индивидуално.

ПРИЕМАНЕ НА ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

Чл.17. /1/ Приемане на основни членове на Федерацията се извършва от Управителния съвет.

/2/ Кандидатът за основен член трябва да бъде: снабден с Устава и другите устройствени документи на Федерацията.

/3/ Кандидатът за основен член трябва: да подаде молба до Управителния съвет съдържаща заявление, че признава и приема Устава и другите устройствени документи.

/4/ Заявлението за членство трябва да бъде придружено с документ за учредяването на организацията, седалище, брой на членовете, избора на синдикалното ръководство и нейното решение за членство във Федерацията,  състав на избраните ръководни органи, разписка за платена встъпителна вноска и данни за контакт.

 /5/ Федерацията издава документ за принадлежност. Документите за принадлежност на синдикалните организации към Федерацията се подновяват на всеки 6 месеца въз основа на платен членски внос за периода.

/6/   Управителният съвет на Федерацията  може да откаже приемане  на кандидат за основен член, ако са налице обстоятелства и факти противоречащи на изискванията на този Устав. Отказът се мотивира писмено. Повторно може да се кандидатства, след като се отстранят причините за отказа. В случай на нов отказ, въпросът може да бъде поставен пред Общото събрание /Конгреса/.

Чл.18. Във Федерацията могат да бъдат приемани асоциирани членове    професионално-съсловни организации, съюзи и сдружения в строителният отрасъл, които наред с основната си дейност осъществяват и синдикални функции и задачи. Условията за приемане и размера на членския внос се определя от Управителния съвет чрез договаряне. Асоциираните членове участват, чрез свои представители, в работата на органите на Федерацията с право на  съвещателен глас.

 1.  Не могат да бъдат асоциирани членове на ФНСС, организации, имащи статут на политически партии, коалиции и движения, както и организации с националистическа идеология.
 2. Асоциирано членство във ФНСС възниква с решение на Управителния съвет за приемане на асоцииран член и двустранен договор с Федерацията с определен размер начленския внос.

 ПРАВА НА ОСНОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Чл.19. Синдикалните организации имат право в рамките на Устава на ФНСС:

 1. Да представляват и защитават специфичните интереси на своите членове във Федерацията пред други синдикални организации, работодателите и органите на държавната власт.
 2. Да избират свободно начина и формите на своето вътрешно организационно изграждане и функциониране.
 3.  Да предлагат за избиране и да отзовават свои представители в органите на Федерацията, както и да искат и получават отчет за тяхната дейност.
 4. Да приемат /предприемат/ и предлагат на другите членове на ФНСС съвместни или солидарни действия.
 5. Да получават безплатна методическа, консултативна помощ от звената и експертите на ФНСС.
 6. Да изискват информация и осъществяват контрол върху дейността на Управителния съвет.
 7. Да участват пълноправно и ефективно в работата на ФНСС и нейните органи, като внася свои предложения и искания за разглеждане и решаване от Управителния съвет и Изпълнителния комитет.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСНОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Чл.20. Синдикалните организации са длъжни:

 1. Да спазват Устава на ФНСС
 2.  Да не членуват в други синдикални формирования и обединения, които не членуват във ФНСС.
 3. Да изпълняват добросъвестно дейностите по осъществяване на уставните и програмните цели и задачи, утвърдени от органите на Федерацията, да подпомагат изпълнението на техните решения, а при несъгласие с тях да не пречат.
 4. Всяка синдикална организация, член на ФНСС е длъжна да проявява солидарност и единодействие при осъществяване на общите цели на Федерацията.
 5. Да финансират изградените с тяхно участие регионални и браншови структури.
 6.  Да представят във Федерацията имущество и финансовите си средства при прекратяване на синдикалната организация или структура – член на ФНСС.

ПРЕКРАТЯВАНЕ ЧЛЕНСТВОТО НА ОСНОВЕН ЧЛЕН НА ФЕДЕРАЦИЯТА

Чл.21.  /1/  Прекратяване на членството на основен член на Федерацията става:

– доброволно;

– поради изключване;

– при прекратяване дейността на Федерацията;

– при отпадане /самоизключване/ поради невнасяне в срок на установения членски внос;

– при прекратяване дейността на синдикалната организация.

/2/Решение за доброволно прекратяване /едностранно волеизявление/ на членството във Федерацията се взема от Общото /делегатското/ събрание на основния член, като препис от протокола с решение се изпраща в срок до един месец във Федерацията.

/3/ Основния синдикален член може да бъде изключен при неспазване разпоредбите на този Устав, при неизпълнение решенията на Общото събрание /Конгреса/ или на Управителния  съвет или при други действия, които нанасят вреда или уронват престижа на Федерацията.

 1. Предложената за изключване основна организация трябва да се представлява на заседанието на Управителния съвет чрез оторизиран свой представител.
 2.  Решението за изключване се взема от Управителния съвет с обикновено мнозинство.
 3. Изключеният основен синдикален член може да обжалва решението на Управителния съвет за изключване при неудовлетвореност и допълнителни мотиви пред Общото събрание /Конгреса/.

/4/ Прекратяване на членството поради преустановяване на дейността се установява с препис от решението за прекратена дейност.

/5/ Отпадане поради невнасяне в срок на установения членски внос и системно неучастие в дейността. Констатира се с документи по реда, предвиден в този Устав.

/6/ Членството се прекратява автоматично при неплащане на членски внос в продължение на три последователни месеца.

/7/ Прекратилият членството си основен член е задължен да заплати дължимия членски внос, да изпълни финансовите си и други задължения до срока на напускането.

/8/ Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

/9/ Изключеният основен  член трябва да заплати дължимия членски внос, предвиден в този Устав, до датата на взетото решение за изключване.

УСТРОЙСТВО И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл.22. /1/  Основните членове на Федерацията са независими синдикални организации, изградени на принципа на самоорганизирането, които свободно избират своите органи и управление, приемат програми, за работа определят своята структура и приемат Устава на ФНСС.

/2/ Синдикалните организации  се учредяват при наличие на не по-малко от 3 /трима/ синдикални члена.

/3/  При един работодател в сферата на строителството не може да се изгражда повече от една синдикална организация на Федерацията

 

Чл.23. Ръководни органи на синдикалната организация са:

/1/ Общо /делегатско/ събрание, което се свиква не по-малко от веднъж на 6 месеца.

/2/ Финансово-контролна комисия.

/3/Председател на СО и секретар /и/.

Чл.24. /1/ Висш орган на синдикалната организация е синдикалното събрание.

/2/ Събранието на  синдикална организация е общо или делегатско. Общо е когато в него участват всички членове на организацията, а делегатско, когато в него участват само избрани делегати .

/3/Необходимостта от делегатско събрание и нормата на представителство се определят от синдикалното ръководство на  Синдикалната организация.

/4/ Общото /делегатско/ събрание се свиква по решение на избраното синдикално ръководство или по искане на 1/10 от броя на синдикалните членове.

/5/ Общото събрание е редовно и може да се проведе ако на него присъстват не по-малко от ½ плюс 1 /един/ от броя на синдикалните членове, а на делегатското събрание – не по-малко от 2/3 от делегатите. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на събранието.

/6/Общото /делегатско/ събрание на  синдикална организация:

 1. Определя числения състав на синдикалното ръководство и избира председател и секретар/и/ за определения от този Устав мандат. Избраните по време на мандата са за срок до изтичането му. Начинът на гласуване се определя от събранието.
 2. Взема решение за членство във ФНСС.
 3. Избира Финансово – контролна комисия на синдикална организация.

4.Обсъжда и приема планове и програми за работата на синдикалната организация и синдикалното ръководство.

 1. Обсъжда и приема отчетите за дейността на синдикалното ръководство и Финансово – контролната комисия.
 2. Определя начина за събиране на членския внос, приема бюджета и утвърждава разходите на синдикална организация.
 1. Избира представители за водене преговори с работодателите и техните структури.
 2. Обсъжда и приема проект за КТД.
 3. Взема решения за предприемане на действия по уреждане на колективни трудови спорове.
 4.  Провежда отчетно-изборно събрание най-късно 2 /два/ месеца преди редовния Конгрес на ФНСС и избира делегати, съгласно утвърдените от Управителният съвет на ФНСС правила и квоти.
 5. Избира свои представители за участие в регионалните, браншови и други структури на Конфедерацията на независимите строителни синдикати в България и ФНСС, както и свои упълномощени лица за контакти с местната изпълнителна власт и други органи, организации и институции, при осъществяване на социалното партньорство и колективното трудово договаряне.

/7/ Изпълнителен орган на синдикалната организация е синдикалното ръководство. Неговите заседания са редовни ако на тях присъстват не по-малко от 2/3 от членовете му.

/8/ Синдикалното ръководство:

 1. Изпълнява решенията на общото /делегатско/ събрание.
 2. Организира и направлява синдикалната дейност между събранията на организацията.
 3. Взема оперативни решения.
 4.  Изгражда временни и помощни органи за реализация на конкретни цели и задачи, свързани със социалната политика и колективното трудово договаряне.
 5. Ръководи дейността на синдикалните членове при организирани протестни действия от синдикалната организация или Федерацията.
 6. Дава писмено становище по защита на своите синдикални членове съгласно КТ и КТД.

/9/ Председателя на синдикалната организация:

 1. Отговаря за цялостната дейност на Синдикалната организация и се отчита пред Общото /делегатско/ събрание.
 2. Организира подготовката и провеждането на Общото /делегатско/ събрание на Синдикалната органицация.

/10/ Финансово-контролната комисия на Синдикалната организация:

 1. Орган за цялостен контрол на финансовата дейност на Синдикалата организация.
 2. Състои се от Председател и двама членове, които се избират от Общото /делегатско/ събрание на Синдикалната организация.
 3. Финансово-контролната комисия на Синдикалната организация оказва съдействие на Контролно–ревизионната комисия на ФНСС при изпълнение на задълженията и произтичащи от правомощията й по Устава на Федерацията.
 4. Извършва проверки и ревизии на организационната и финансовата дейност на организацията, в т.ч. начина на събиране, разпределение и отчитане на членския внос в съответствие с този Устав.
 5. Отчита се за дейността си пред Общото /делегатско/ събрание на Синдикалната организация.

Чл.25. Браншови и териториални синдикати /съюзи/.

/1/ На основата на браншово-професионален признак, група синдикални организации по смисъла на чл.2 ал.1 от този Устав могат да се обединят в браншов синдикат /съюз/, с цел изучаване, координиране, защита и представителство на специфичните, професионални и трудови интереси на своите членове при условие, че приемат Устава на ФНСС.

 1.  Браншовият синдикат /съюз/ е доброволно обединение на самостоятелни и равноправни синдикални организации, работещи в даден бранш на строителството.
 2. Браншовия синдикат /съюз/ в своята дейност се ръководи от Устава на ФНСС.
 3. Браншовият синдикат /съюз/ създава различни организационни форми за укрепване на социалния диалог в бранша; за осъществяване на социално партньорство с браншовите камари на работодателите и координира дейността на организациите от бранша и осъществява контакти с тях независимо от териториалното им местонахождение и сключва БКТД от името на ФНСС.

/2/ Браншовият синдикат има свой печат и определя своето седалище.

/3/ Фирми с поделения или сложна производствена структура могат да изграждат Обединени синдикални съвети с права на Синдикалната организация.

 1. Обединени синдикални съвети се състоят от председателите на Синдикалната организация изградени на производствен признак в отделните поделения на предприятието.
 2. Избират за председател на Обединени синдикални съвети един измежду председателите на Синдикалната организация влизащи в състава на Обединени синдикални съвети.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСНОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Чл.26. Всеки член на синдикалната организация има право:

 1. Да избира и да бъде избиран в ръководството на синдикалната организация, в която непосредствено членува, както и в другите изборни органи на Федерацията.
 2. Да участва в разработването и обсъждането на документи и решения вземани от синдикалните органи и организации.
 3. Да взема участие в обсъждането на всички проблеми на съответната синдикална организация, свободно да изказва своето мнение, да прави предложения.
 4. Да участва лично в събранията на синдикалната организация и нейните органи, когато се взима решение по повод на неговото поведение и дейност.
 5. Да получава информация и консултации от синдикалните органи и структури на Федерацията, както и безплатна трудово-правна консултация и защита на правата в областта на труда, социалното и здравно осигуряване, жизненото равнище.
 6. Да бъде подпомаган и да получава материална помощ от средствата на синдикалните органи и организации при определен ред и условия.
 7. Да получава информация за набирането и изразходването на средствата в синдикалната организация.

Чл.27  Всеки член на синдикалната организация е длъжен:

 1. Да спазва Устава, доброволно и редовно да заплаща синдикалния си членски внос съгласно Устава и решението на събранието на Синдикалната организация за начина за събиране на членския внос.
 2. Да не членува в друга синдикална организация.
 3. Да участва усърдно в работата на синдикалната организация, да присъства редовно на синдикални събрания, да изпълнява приетите решения.
 4. Да участва в синдикални и солидарни действия, предприети от неговата синдикална организация и ФНСС.
 5. Да пази авторитета и интересите на синдикалната организация, синдиката и на ФНСС.

Чл.28. Прекратяване на членството в синдикалната организация става:

 1. Доброволно – по писмено заявление на прекратяващия членството.
 2. Отпадане /самоизключване/ при неплащане на членски внос за повече от три последователни месеци, след предупреждение от синдикалното ръководство.
 3. Изключване – при системно нарушаване на Устава. Решението се взема от ръководството на синдикалната организация след предварително изясняване на причините и в присъствие на потърпевшия.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

УПРАВЛЕНИЕ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ОРГАНИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

Чл.29.Органи на Федерацията на независимите строителни синдикати са: Общото събрание /Конгрес/, Управителният съвет, Изпълнителният комитет, Председателят и Контролно-ревизионната комисия.

Чл.30.  /1/ Мандатът на всички длъжностни лица, които се избират от Общото събрание /Конгреса/ на Федерацията е 5 /пет/ години и започва от датата на избора.

/2/ Лица избрани да заместват напуснало длъжностно лице имат мандат, до изтичане срока на действащия мандат.

ИЗБОРИ

Чл.31. /1/Длъжностни лица, които се избират от Общото събрание /Конгреса/ са :

 • членовете на УС
 • Председател на ФНСС
 • Зам. председател/и/
 • Председател на КРК

Предложенията се правят от делегатите на Общото събрание /Конгреса/ чрез комисията по предложенията.

/2/ Кандидатите за Председател на Федерацията, Зам.председател/и/ на Федерацията, Председател на Контролно-ревизионната комисия трябва да са делегати на Общото събрание /Конгреса/.

/3/ Избират с пряко и тайно гласуване от присъствуващите делегати. Ако някой кандидат за съответната длъжност не получи необходимото мнозинство се провежда балотаж между двамата кандидати с най-много гласове. За избран се счита кандидатът получил повече гласове.

/4/  Членовете на Управителния  съвет се избират с пряко и тайно гласуване и обикновено мнозинство, броя им се определя от Общото събрание /Конгреса/. Кандидатите могат да не бъдат делегати на Общото събрание /Конгреса/.

Чл.32.   Длъжностните лица, които се избират от Управителния  съвет са: членовете на Изпълнителния комитет и членовете на Контролно-ревизионната комисия.

/2/ Избират се с явно гласуване и с обикновено мнозинство.

/3/ Ако някое от тези лица напусне или длъжността му стане вакантна поради болест или друга причина, свободната длъжност се заема от лице, избрано от Управителния  съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ /КОНГРЕС/ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

Чл.33.  /1/ Висш орган на Федерацията на независимите строителни синдикати е Общо събрание /Конгрес/, който се свиква редовно веднъж на 5 /пет/ години.

/2/  Управителния орган на Федерацията е Управителния съвет.

/3/ Решението за свикване на  редовно заседание на Общото събрание /Конгреса/ се взема от Управителния съвет който предлага и дневния ред за провеждането му.

/4/  Извънредно заседание на Общото събрание /Конгрес/ може да се свика и по искане на най-малко 1/3 от организациите, членуващи във ФНСС.

/5/Общото събрание /Конгрес/ може да се свика извънредно през времето на петгодишния мандат по решение на Управителния съвет, взето с квалифицирано мнозинство 2/3 от състава си.

Чл.34.  /1/ Делегатите на Общото събрание /Конгрес/ се избират от синдикалните организации на Федерацията при представителство и условия определени от Управителния  съвет на Федерацията.

/2/Свикването на редовните и извънредни Общи събрания /Конгреси/ се обявява най-малко 2 /два/ месеца преди провеждането им. Свикването се извършва чрез покана обнародвана в “Държавен вестник” и поставена на видно място в сградата на Федерацията. Поканата трябва да съдържа: дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане. По чия инициатива се свиква. Поканата до участниците в Общото събрание /Конгрес/ може да бъде изпратена с писмо, електронна поща или връчена на ръка.

/3/ Времето на обнародването на поканата и изпращането й на делегатите до откриването на Общото събрание /Конгрес/ не може да бъде по-малко от един месец.

/4/ Председателят на ФНСС, Зам.председателите , председателя на КРК и членовете на УС присъстват по право на Общото събрание /Конгреса/ на ФНСС с право на глас.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ /КОНГРЕС/

Чл.35. /1/ Общото събрание /Конгрес/:

 1. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
 2. Приема отчета за дейността на Контролно-ревизионната комисия
 3. Изменя и допълва Устава на ФНСС.
 4. Преобразува и прекратява ФНСС
 5. Избира и освобождава:
 • Председателя на ФНСС, който е и председател на Управителния съвет и Изпълнителния комитет;
 • Зам. Председател/и/, като определя и техния брой
 • Председателя на Контролно-ревизионната комсия;
 • членовете на Управителния съвет на ФНСС по предложение на синдикалнате организации и определя техния брой.
 1. Избраните от Общото събрание /Конгрес/ органи са с мандат 5 /пет/ години.
 2. Приема основните насоки и програми за дейността на Федерацията.
 3. 8. Взема решение за членство на ФНСС в организации със синдикална насоченост в страната и чужбина.
 4. Взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски.
 5.  Освобождава от отговорност избраните органи на ФНСС от предишния Конгрес.
 6. /изм. VІІІ извънреден Конгрес ФНСС 21.11.2017/ Отменя решения на Управителния съвет и другите органи на Федерацията, когато противоречат на Закон, на Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на ФНСС.
 7. Избира представители за синдикалното обединение, чиито член е Федерацията /КНСБ/.
 8. Избира делегати за Конгресите на КНСБ в съответствие с нейния Устав.
 9. Правото на глас не може да се упражнява от представители на членове или структури на Федерацията при неуредени задължения:

– не проведено отчетно-изборно събрание, не издължен членски внос, или други задължителни по Устав или в преходни решения изисквания.

/2/  Решенията на Общото събрание /Конгрес/ се вземат:

 • по т.3 и т.4 – с явно гласуване и квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите
 • по т.5 – с тайно гласуване и обикновено мнозинство на присъстващите за избор на Председател, Зам. Председател/и/ и Председател на КРК
 • в останалите случаи освен изброените – с явно гласуване и обикновено мнозинство.

/3/ Решенията на Общото събрание /Конгрес/ са задължителни за всички други органи на Федерацията и нейните членове и структури.

/4/ Упълномощеният представител /делегат/ има право на един глас.

/5/ Решенията на Общото събрание /Конгрес/ влизат в сила незабавно. За заседанията на Общото събрание /Конгрес/ се води протокол, който се подписва от Председателя и протоколчика.

/6/ На заседанието на Общото събрание /Конгрес/ се изготвя списък на присъстващите членове (делегати),  които удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и протоколчика на Общото събрание /Конгреса/.

/7/ Общото събрание /Конгрес/ е законен, ако на него присъстват  повече от половината от избраните делегати. При липса на кворум, Общото събрание /Конгресът/ се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите делегати.

/8/ Общото събрание /Конгресът/ не може да взима Решения по въпроси, които не са включени в дневния ред.

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ /КОНГРЕС/

Чл.36. /1/ Председателят на Федерацията организира работата на Общото събрание /Конгрес/ и следи за законосъобразността на провеждането му. Той е председател на събрание Общото събрание /Конгрес/. По негово предложение се избира ръководство за провеждането му и помощни органи. При отсъствие, независимо от причините, на Председателя на Общото събрание /Конгрес/, същото се ръководи от Зам. председател.

/2/ По предложение на Председателя на Общото събрание /Конгреса/ се избира протоколчик на Общото събрание /Конгреса , секретариат, комисии и други, необходими за нормалното протичане на заседанието. Протоколчика се грижи за пълното и точно отразяване в протокола на изказванията, заявленията, предложенията, резултатите от гласуването и взетите решения. Протокола се подписва от Председателя на Общото събрание /Конгреса/ и от протоколчика.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.37.Дейността на Федерацията между две Общи събрания /Конгреси/ се организира и провежда от Управителния съвет.

СЪСТАВ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.38. /1/  Управителния съвет се състои от Председателя, Зам.председателя /и/ на Федерацията и членове, които се избират чрез пряко и тайно гласуване от Общото събрание /Конгреса/ на Федерацията за срок от 5 /пет/години.

/2/ /Алинея 3 става алинея 2/ В работата на Управителния съвет с право на съвещателен глас участва и Председателя на Контролно-ревизионната комисия, както и представители на асоциираните членове.

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.39. /1/   Управителния съвет се свиква от Председателя на Федерацията най -малко веднъж на шест месеца. В заседанията участват членовете на Изпълнителния комитет.

/2/  Извънредно заседание на Управителния  съвет се свиква от Председателя на Федерацията, по негова инициатива или по писмено искане най-малко на 1/3 от членовете му.

/3/  Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя на Федерацията, а в негово отсъствие от Зам.председател, определен чрез гласуване от УС.

/4/ Заседанието на Управителния съвет  се свиква чрез писмо, изпратено по пощата, по електронен път или връчено на ръка до всички членове, най-малко в едноседмичен срок преди датата на заседанието.

/5/  Заседанията на Управителния съвет са легитимни, ако всички членове са редовно поканени и присъстват повече от половината от тях.

/6/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна, телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/7/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, от присъстващите освен в случаите, когато закон или този Устав изискват друго.

/8/ Управителния съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

/9/ Протоколите от заседанията на УС се подписват от Председателя на заседанието и протоколчик.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.40. /1/  Управителен съвет, в съответствие с Устава и решенията на Общото събрание /Конгреса/, управлява и координира дейността на Федерацията между две Общи събрания /Конгреси/.

/2/ Представлява Федерацията, както и определя обема на представителната власт на неговите членове.

/3/ Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание /Конгреса/ и задълженията, предвидени в този Устав.

 /4/ Разпорежда се с имуществото на Федерацията при спазване изискванията на Устава.

/5/ Отчита изпълнението и приема ежегодно отчета за дейността на Изпълнителния комитет, бюджет и щат на Федерацията, съобразявайки се с приетите от Общото събрание /Конгреса/ бюджет и насоки за финансовата и организационна дейност.

/6/ Подготвя и внася в Общото събрание /Конгреса/ отчета за дейността на Управителния съвет, проекти за промени в Устава, отчет по изпълнението на бюджета и други вътрешно-организационни документи.

/7/ Определя реда и организира извършването на дейността на Федерацията, включително и тези в обща полза и носи отговорност за това.

/8/ Приема правилник за организация на дейността си.

/9/ Утвърждава символа, печата и определя адреса на Федерацията.

/10/ Взема решение за изключване на основни членове на Федерацията.

/11/ Избира и освобождава членовете на Изпълнителният комитет

 1.  Определя техния брой
 2. При смърт, продължително боледуване, поставяне под запрещение, оставка или доказани груби нарушения на Устава или Законите на страната, определя временни Председател и Председател на Контролно ревизионната комисия с явно гласуване до свикване на Общото събрание /Конгреса/.

/12/ Утвърждава вътрешни наредби за набиране и разходване на средствата на Федерацията, както и други документи, регламентиращи финансовата и цялостна дейност на Федерацията, неупоменати в Устава.

/13/ Взема решения и определя насоките за водене на преговори с държавни и административни институции, съюзи, търговски дружества, съюзи на работодателите и техните структури и сключване на КТД и споразумения.

/14/ Взема решение за обявяване, прекратяване и отмяна на стачни и протестни действия на национално ниво.

/15/ Взема решения във връзка с членството на  Федерацията в местни и международни организации в периода между Общото събрание /Конгреса/.

/16/ Разглежда и взема отношение по спорове и конфликти, възникнали между основните членове на Федерацията, между работодателските  сдружения и структури и основните членове на Федерацията.

/17/Взема решения по всички въпроси, неуредени със закон или този Устав, но не противоречащи на същите.

/18/ Избира стачен комитет.

/19/ Приема  правилници за дейността на фондовете и реда за набирането и изразходването на средствата в тях.

/20/ Взема решения и  избира, при необходимост, комисии за изпълнение на важни задачи.

/21/ Решенията на Управителния съвет имат задължителен характер за всички органи, структури и основни членове на Федерацията.  

/22/Определя броя и избира членовете на КРК с явно гласуване и обикновенно мнозинство.

/23/ Определя председатели на браншови и  регионални синдикални структури, членуващи във ФНСС с явно гласуване и квалифицирано мнозинство – 2/3 от присъстващите.

/24/ Утвърждава, определените от Изпълнителния комитет принципи за формиране на работната заплата на Председателя и Зам.председател /и/  на Федерацията.

/25/Утвърждава, предложените от Изпълнителния комитет щатни бройки на работници и служители.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ

Чл.41.  Организира дейността на Федерацията съгласно решенията на Общото събрание /Конгреса/, Управителния съвет и изискванията на Устава.

СЪСТАВ

Чл.42. /1/ В Изпълнителния комитет влизат по право Председателя на Федерацията, Зам.председателя /и/ и представители на основните членове  определени чрез избор от Управителния съвет, по предложение на Председателя за срок от 5 години.

/2/ В неговата работа участват Председателя на Контролно-ревизионната комисия и Асоциираните членове с право на съвещателен глас.

ЗАСЕДАНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ

 Чл.43. /1/  Заседанията на Изпълнителния комитет на ФНСС се ръководят от Председателя на ФНСС или Зам. Председател. Те са редовни, ако присъстват 2/3 от членовете му.

/2/ Решенията се вземат с явно поименно гласуване и обикновено мнозинство.

/3/Протоколите от заседанията на Изпълнителния комитет се съхраняват за времето на мандата му и се подписват от Председателя на заседанието и протоколчика.

/4/ Изпълнителният комитет се отчита за дейността си пред Управителния съвет.

 ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ

Чл.44. /1/ Изпълнителния комитет:

 1. Непосредствено организира оперативната работа на Федерацията.
 2.  Подготвя провеждането на заседанията на Управителния съвет, както и проектите на документи, които той ще обсъжда.
 3. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет.
 4. Подпомага дейността на структурите на Федерацията.
 5. Решава въпроси от текущ характер и взема оперативни решения.
 6. Взема решения за създаване на експертни групи за преговори, изследователски и други временни звена, подпомагащи оперативната му дейност.
 7. Разпорежда се с бюджета, съгласно решенията на Общото събрание /Конгреса/ и Управителния съвет.
 1.  Разглежда споровете между членовете на Федерацията и ги внася за решение във Управителния съвет.
 1. Определя принципите за формиране на работната заплата на Председателя и Зам.председателя/и/ на Федерацията, както и  щатни бройки на работници и служители и ги предлага на УС за утвърждаване.
 2.  Обсъжда и внася проекто-решения за изключване на основни членове до Управителния съвет.
 3.  Изпълнителният съвет се произнася по исканията за уволнение на синдикалните дейци, съгласно чл.333, ал.3 от Кодекса на труда, след задължително представяне на писмено становище на синдикалната организация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

Чл.45. /1/ Председателят на Федерацията на независимите строителни синдикати:

 1. Той е и председател на Управителния съвет, както и председател на Изпълнителния комитет.
 2.  Осъществява общото ръководство на Федерацията и изпълнява функциите предвидени в Устава и възложени му от Общото събрание /Конгреса/ и Управителния съвет на ФНСС.
 3. Представлява Федерацията в страната и чужбина, в отношенията и с национални и чуждестранни институции.
 4. В негово отсъствие Федерацията се представлява от Зам. председател определен от УС.
 5. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет и Изпълнителния комитет.
 6.  Организира и контролира изпълнението на решенията на Управителния съвет и Изпълнителния комитет.
 7. Разпределител е на финансовите средства на ФНСС в рамките на утвърдения бюджет. Осигурява стопанисване и опазване на имуществото на ФНСС.
 8. Назначава и освобождава щатните работници на Федерацията. Договаря трудовото възнаграждение и други условия по трудовото правоотношение на щатните служители на ФНСС.
 9. Извършва всички действия и сделки, свързани с дейността на Федерацията в съответствие с този Устав и периодично се отчита за тях пред УС на ФНСС.
 10.  Взема оперативни решения, не включени в правомощията на Управителния съвет и Изпълнителния комитет и непротиворечащи на законите и Устава на ФНСС.

КОНТРОЛНО – РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ

Чл.46. /1/ Контролно-ревизионната комисия се състои от Председател и членове.

/2/  Председателя на Контролно-ревизионната комисия се избира от Общото събрание /Конгреса/. Броя и членовете на Контролно-ревизионната комисия се определят от Управителния съвет.

Чл.47. /1/ Контролно-ревизионната комисия е орган за контрол на финансовата дейност на Федерацията, основните й членове и изградените структури на ФНСС. Членовете на Контролно-ревизионната комисия не могат да заемат щатна длъжност във ФНСС.

/2/Контролно-ревизионната комисия контролира текущо документите за събирането и отчисленията от членския внос на всички основни членове на Федерацията, както и мандатността на изборните органи.

/3/ Контролно-ревизионната комисия контролира финансовата дейност и извършените разходи от органите на Федерацията.

/4/ За своите констатации Контролно-ревизионната комисия текущо информира Председателя, Изпълнителния комитет, Управителния съвет. За цялостната си дейност Контролно-ревизионната комисия се отчита пред Общото събрание /Конгреса/.

/5/ Председателят на Контролно-резвизионната комисия  ръководи цялостната дейност на Контролно-резвизионната комисия, участва по право в работата на Изпълнителния комитет и Управителния съвет със съвещателен глас.

/6/ Председателят на Контролно-резвизионната комисия е представител в съответния орган на КНСБ.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ФИНАНСИ, ИМУЩЕСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС. ИМУЩЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЯТА

Чл.48. /1/ Имуществото на ФНСС се състои от финансови средства, право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, както и от дейности разрешени от действащото законодателство.

/2/ Имуществото и паричните средства на ФНСС се формират от приходи от членския внос, лихви, дарения, помощи, вещни права и други дейности, съобразени със закона.

/3/ ФНСС осъществява своята дейност в частна полза на своите членове и извършва стопанската дейност, свързана с основния предмет на дейност като: издателска и рекламна дейност, обучение и квалификация, търговия с предмети, съдържащи синдикална символика, посредничество и агентство консултантски услуги и др.

/4/ ФНСС извършва в страната и чужбина дейности и сделки във всякакъв вид; може да учредява търговски дружества; да придобива дялове и акции; може да влиза в договорни отношения с местни или чуждестранни физически или юридически лица, както и да партнира с тях за осъществяване на съвместни дейности, с цел осъществяване на същинската дейност на Федерацията

ПЛАЩАНИЯ КЪМ ФЕДЕРАЦИЯТА

Чл.49. Използването на имуществото на Федерацията от членовете и тяхното  обслужване от структурните звена се гарантира само при редовно плащане на членския внос.

Чл.50. /1/ Индивидуалният членски внос се определя на 1% от месечния доход, след приспадане на данъчното облагане и се събира ежемесечно в основната синдикална организация по начин определен от нея.

/2/ Безработните, пенсионерите, студентите и жените в отпуск по майчинство плащат членски внос в размер на 0,3 % от МРЗ за страната.

/3/ От събрания членски внос, основните синдикални организации отчисляват за ФНСС или браншови синдикат 40 %. За Конфедерацията ФНСС отчислява процент определен от Устава на КНСБ.

/4/ Браншовите синдикати от постъпилия при тях членски внос отчисляват минимална членска марка по решение на Управителния съвет на ФНСС.

/5/ Членовете на ФНСС не могат да приемат решения за събиране на членски внос по-малко от предвиденото в ал. 1.

/6/ Отчисленията се правят от председателя на СО, председателя на синдиката или упълномощено лице по сметка на ФНСС. Останалата част от събрания членски внос в организациите се използва за  собствени нужди съгласно утвърдените от събранията бюджети.

/7  Набирането и изразходването на финансовите средства се планират и отчитат с бюджета на Федерацията, който се утвърждава от  Управителния съвет на ФНСС. С приемането на Бюджета Управителния съвет може да определи, формирането, вида и размерите на паричните фондове на Федерацията.

/8/ Ежегодно с приемането на бюджета Управителния съвет определя видовете дейности позволени от Закона, които Федерацията ще осъществява за покриване нуждите и постигане на целите си.

Чл.51. /1/ Решение за прекратяване, преобразуване, сливане отделяне на Федерацията се взема от Общото събрание /Конгреса/.

/2/ При прекратяване на Федерацията се извършва ликвидация от Управителния съвет.

/3/ Ако при прекратяване на Федерацията след удовлетворяването на всички кредитори остане каквато и да е собственост, същата не се изплаща или разпределя между членовете на Федерацията. Това имущество трябва да се предаде на Конфедерацията на независимите синдикати в България.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. В случаите, на промени в законодателството, съществени изменения в обществено-политическото положение или административно-териториалното деление на страната и някои от разпоредбите на този Устав се окажат недействителни, или станат неизпълними и пречат за нормалното осъществяване дейността на Федерацията, въпросът се решава от Управителния съвет съобразно нейните основни цели и задачи.
 • 2. Всеки основен член на Федерацията по реда на този Устав може да прекрати своето членство в нея, което не води до промени в нейния Статут, структура и организация.
 • 3.  Неуредените в този Устав въпроси се решават от Управителния съвет.
 • 4. Органите на Федерацията изпълняват своите функции до провеждането на следващия Конгрес и поемане на същите от новите органи.
 • 5. Настоящия Устав влиза в сила от момента на приемането му от Общото събрание /Конгреса/ на Федерацията.
 • 6. Федерацията на независимите строителни синдикати се разпуска с решение на Общото събрание /Конгреса/ с явно гласуване и квалифицирано мнозинство 2/3 от делегатите.
 • 7. Процедурата по прекратяването се утвърждава от Общото събрание /Конгреса/ с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Този Устав е приет на VІІІ-мия Извънреден Конгрес на Федерация на независимите строителни синдикати,   проведен на 20 и 21 ноември 2017 г. и съдържа всички изменения и допълнения приети единодушно от всички делегати, взели участие в работата на Конгреса.