Как да постъпиш ако в твоето предприятие няма синдикална организация?

Ако си решил да реализираш своите синдикални права, но на мястото където работиш няма синдикална организация, ти можеш да станеш инициатор за нейното създаване.

Има няколко прости правила, които трябва да знаеш:

1.    Синдикална организация към Федерацията на независимите строителните синдикати (ФНСС) може да бъде учредена:

 • по месторабота – във всяко строително предприятие или негово поделение, независимо от формата на собственост (дружество, фирма, кооперация, институт и т.н.);
 • по производствено – териториален признак;
 • на териториален принцип – безработни, пенсионери, учащи се, които имат право и възможност да полагат наемен труд;

2.   Решение за създаване на синдикална организация към ФНСС могат да вземат единствено, самостоятелно и доброволно дееспособни физически лица, работници и/или служители, които провеждат учредително събрание, при наличие най-малко на петима учредители.

3.   Събранието избира Председател (водещ на събранието), протоколчик и приема дневен ред, който включва: учредяване на синдикалната организация, решение за членство във Федерацията на независимите строителните синдикати, избор на ръководни и контролни органи на организацията.

4.   Събранието решава начина на гласуването (тайно или явно). След процедурите по гласуването се съставя учредителен протокол, който трябва да съдържа дата, място, дневен ред, взети решения, подписва се от водещия заседанието, протоколчика и от всички учредители с име, презиме и фамилия, или се прилага списък на учредителите.

5.   Ръководството на синдикалната организация осъществява контакт с  ФНСС (оновен член) към КНСБ и я информира за желанието си за членство в нея.

6.   Ръководството на синдикалната организация уведомява работодателя за създадената организация.

Независимо от съществуващите различия във вътрешно устройствените правилници и наредби, Федерацията на независимите строителните синдикати и останалите основните членове на КНСБ сме постигнали съгласие за действието на няколко универсални правила в момента на учредяване на синдикалните организации. Те са залегнали в Устава на КНСБ и не позволяват:

 • създаването на повече от една синдикална организация на КНСБ при един работодател; директно членство на синдикалната организация в КНСБ;
 • едновременно членство в КНСБ и други синдикални сдружения;
 • едновременно членство в два или повече основни члена (федерации, синдикати и съюзи) на КНСБ.

Веднъж създадена синдикалната организация, започва да се ползва от редица права. Синдикалните представители имат възможността:

–     да посещават по всяко време предприятията и другите места, където се извършва работа, както и помещенията, ползвани от работниците;
–     да изискват от работодателя обяснения и предоставяне на необходимите им сведения и документи;
–     да се осведомяват пряко от работниците и служителите по всички въпроси, свързани със спазването на трудовото законодателство;
–     да сигнализират контролните органи по спазване на трудовото законодателство (ИА „Главна инспекция по труда” и нейните териториални органи) и да изисква предприемане на мерки за отстраняване на нарушенията.

Важно е да знаеш!

Когато е допуснато нарушение на синдикалните ти права, можеш – и трябва! – да потърсиш помощ и подкрепа, като се обърнеш към синдикалната организация в твоето предприятие. Синдикалните представители могат – и трябва! – да те защитят, защото законът им разрешава.

На практика синдикалната организация помага да се изяснят твоите интереси, обединява ги с тези на колегите ти и ги формулира в искания, по които могат да се водят преговори и да се търси постигане на споразумение с работодателя. Това осигурява основата и интереса на работодателя да поддържа добри отношения с организацията на работниците.

Основните функции на синдикалната организация като субект на индустриалните отношения се предопределят от нейното предназначение на организация за самозащита на наемния труд пред работодателите в индустриалните отношения в предприятието. Механизмите, които синдикалната организация използва за реализация на твоите интереси са:

–     социално партньорство с работодателя (в т.ч. колективно трудово договаряне);
–     протестни и стачни действия.

В процеса на колективното договаряне синдикалната организация те представлява, води преговорите по поставените от теб искания и постига споразумение с работодателя. При успешно сключен колективен трудов договор синдикалната организация трябва да контролира изпълнението на клаузите, при необходимост да участва в тълкуването на текстовете и в коригирането на неефективните решения. В случай, че синдикалната организация не постигне споразумение, тя може да окаже натиск, ако ти и твоите синдикални братя я подкрепите за провеждането на протестна акция или стачка в твоето предприятие. Поради това е от особена важност във взаимоотношенията между синдикалните членове да се установи атмосфера на доверие, солидарност и подкрепа.

Основните направления на дейност и конкретните средства, които синдикалната организация прилага за осъществяване на функциите си, са:

 • Защита на правото на труд и обезщетения при безработица

Механизмите тук са колективните преговори и сключването на споразумения и колективни договори, като често използвано средство за защита правото на труд е въвеждането на частична и плаваща заетост, непълно работно време и т.н. В случай на неизбежност от намаляване на заетостта се договарят отделни споразумения с работодателя за по-голям размер и продължителност на обезщетенията за безработица, за конкретни ангажименти за връщане на работа на освободените работници при подобряване състоянието на предприятието и други.

 • Свободно договаряне на условията за наемане и цената на наемния труд

Колективното договаряне на условията за наемане на работниците и служителите и цената на техния труд е една от най-важните дейности на синдикалната организация. Механи- змите, които се използват, са: предварителна координация и съгласуване на отделните групови интереси на отделните професионални групи в синдикалната организация, водене на диалог и колективни преговори, сключване на споразумения. Участието в определянето на трудовите норми и разценки също е често ползван начин за отстояване на интереси.

 • Защита на правото на здравословни и безопасни условия на труд

Дейността на синдикалната организация в това направление включва и проблемите на екологичната жизнена среда, условията за отдих и възстановяване, здравното обслужване и културата на бита на синдикалните членове.

Механизмите за защита правата и интересите в тази сфера се реализират чрез изработване на собствени синдикални програми и отстояването им пред работодателя. Колективните трудови договори са средството, чрез което постигнатото от синдикалната организация се материализира и контролира.

Участието в изработването на вътрешноведомствените нормативни актове по охрана на труда и използването на сигнална- та функция на синдикатите за контрол по спазване на трудовото законодателство в областта на безопасните и здравословни условия на труд също са механизми, които се използват често.

 • Трудово – правна защита и помощ на синдикалните членове

Персоналната помощ и закрила на всеки синдикален член по трудовоправни проблеми, осигурена от синдикалната организация е от голямо значение за формиране на чувството на принадлежност и отношението на вас, синдикалните членове към вашата организация.

Най-често използваните механизми са: участие и представителство при регулиране на индивидуалните трудови отношения с работодателя и изразяване на несъгласия по определени управленски решения, които са в ущърб на синдикалните членове, трудовоправни консултации, представителство пред правораздавателни органи, предложения за усъвършенстване на вътрешноведомствени актове, регулиращи вътрешния трудов ред, трудовата дисциплина и други.

 • Защита интересите на синдикалните членове по проблемите на социалното осигуряване

Дейността на синдикалната организация по проблемите на социалното осигуряване включва както задължителното пенсионно осигуряване, така и възможностите на допълнителното задължително и доброволно осигуряване. Съществуващите на редица места ведомствени системи за социално подпомагане също са обект на внимание от страна на синдикалната организация.

Синдикалното ръководство защитава тези интереси отново чрез механизмите на социалното партньорство и колективното трудово договаряне с работодателя. Необходимо е да се подчертае, че наред с това, синдикалната организация трябва да извършва широка разяснителна кампания сред членовете си, тъй като не всички са добре запознати с възможностите, които дават тези системи за осигуряване.

В процеса на колективните преговори се уреждат проблеми, свързани с размера и срока на обезщетенията при пенсиониране, договарят се предложения за промени в категорията на труд при отделни професии и длъжности и др.

 • Защита интересите на синдикалните членове в индустриалната демокрация

Тук дейността на синдикалната организация се осъществява в три направления: участие в управлението на предприятието, участие в собствеността и в печалбата на предприятието. Основните механизми, които се прилагат тук, са упълномощаването на синдикалната организация и представителството на синдикалните членове в органите за управление и надзор на предприятието.

 • Защита интересите на синдикалните членове при преструктуриране на предприятията и фалит

Дейността на синдикалната организация при фалит на предприятието се насочва предимно към гарантиране на дължимите вземания на работниците и служителите. Своевременното прецизно изчисляване на индивидуално дължимите плащания (трудови възнаграждения, неизползван платен отпуск и др. обезщетения) със законно полагащите се лихви, ще осигурят последна защита на интересите на синдикалните членове, чрез конституирането им като редовен кредитор на фалиралото предприятие.

Накрая е необходимо да се посочи, че при реализацията на всички дейности за осъществяване на основните си защитни и представителни функции в процеса на индустриалните отношения в предприятието синдикалната организация гъвкаво определя сама подходящите механизми, начини и средства за постигането на конкретните си цели. Прибягването до крайни механизми и средства като протестни и стачни действия, може да бъде предизвикано от различни по съдържание и значимост мотиви.