Когато очакваме или отглеждаме дете

Вълнение и радост са децата ни, когато ги очакваме или ги отглеждаме, но те са и голяма грижа, особено ако семейството е в нужда. На помощ идва Законът за семейните помощи за деца, който гарантира права на нуждаещите се семейства с деца на специални помощи.

Кой има право на семейни помощи за деца?
–     бременните жени – български граждани;
–     семействата на българските граждани – за децата, които отглеждат в страната;
–     семействата, в които единият от родителите е български гражданин – за децата с българско гражданство, които отглеждат в страната;
–     семействата на роднини, близки или приемни семейства – за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
–     бременните жени – чужди граждани, и семействата на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е страна.

На какви видове семейни помощи можем да разчитаме?

•     еднократна помощ при бременност

За да я получи бременната жена, доходът на член от семейството не трябва да превишава 350 лв. на човек. Другото условие е бъдещата майка да не е придобила право на обезщетение за бременност по линия на социалното осигуряване.

•     еднократна помощ при раждане на дете;

Този вид помощ се полага на всяко семейство при раждането на живо дете, независимо от доходите. Детето не бива да е настанено за отглеждане в специализирана институция за деца.

•     месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;

Правото на този вид помощ зависи от дохода на семейството в което се отглежда детето. Той не бива да надвишава 350 лв. на член от семейството за период от последните 12 месеца. Условие за да се получи и тази помощ е детето да не е настанено за отглеждане в специализирана институция за деца. Заедно с това се изисква детето да живее постоянно в страната и да посещава редовно училище, разбира се ако е на възраст за да учи.

Важно е, че ако детето има трайни увреждания, удостоверени от медицинските органи, тази помощ се изплаща в двоен размер и независимо от доходите на семейството.

•     месечни помощи за отглеждане на дете до 1 година

Тази помощ се полага на майката, ако доходът е по-нисък или равен на 350 лв. на човек от семейството и при условие, че тя не е осигурена и няма право на обезщетение за отглеждане на дете от осигурителната система. И в този случай детето не бива да е настанено за отглеждане в специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка.

Ако детето е с трайни увреждания помощта се изплаща до две годишна възраст на детето и независимо от дохода на семейството.

• целеви помощи за ученици

Такава помощ се предоставя на семействата, чиите деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище. Помощтта е еднократна и целева за да подпомогне разходите на семейството в началото на годината. Помощта може да се отпуска и в натура. Задължителното условие за реализиране на това право е доходът на семейството да не надвишава 350 лв. на човек.

•     безплатно пътуване за многодетните майки (веднъж в годината!) – отиване и връщане с железопътен и автобусен транспорт;

•     еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година – тази помощ не зависи от доходите на членовете на семейството и се полага, ако детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция;

•     еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение – тази помощ също не зависи от дохода и се полага, ако детето не е настанено за отглеждане в специализирана институция;

•     месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст в размер на 70 на сто от минималната работна заплата за страната.

 

Какво да направим ако искаме да получим семейни помощи?

Семейната помощ при бременност, раждане и отглеждане на деца се отпуска въз основа на молба-декларация по образец до дирекциите “Социално подпомагане” по постоянен адрес.

Важно е да знае, че правото на семейни помощи като правило е обвързано с определени условия, като най – важното е свързано с дохода на семейството. Преценката се прави въз основа на подадена декларация за брутните доходи на семейството, получени за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който сте подали молба-декларацията.

Помощите за отглеждане на деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст са с еднакъв размер за всяко дете. За 2014 г. той е определен на 35 лв., за второ дете – 50 лв.

Помощите могат да Ви бъдат предоставяни и като социални инвестиции – изцяло или частично, т. е. с тези средства да се закупуват учебници, да се плащат такси в детска градина ,учебни пособия дрехи и др.