Ти и твоят работодател

Твоето правоотношение ти дава права, които ти осигуряват своевременно уведомяване за важни неща и събития в трудовата ти дейност.

  • Ти имаш право:

>     на своевременна, достоверна и разбираема информация от работодателя за неговото икономическо и финансово състояние, която е от значение за трудовото ти правоотношение, за твоята работа;
>     на писмена информация при всяко едностранно изменение на трудовия ти договор от страна на работодателя;
>     на писмена информация за свободните работни места и длъжности при пълно и непълно работно време в цялото предприятие, включително и за длъжностите, изискващи определена квалификация и за тези от ръководния състав на предприятието;
>     да изискваш от работодателя обективна и справедлива характеристика за професионалните ти качества и резултатите от трудовата ти дейност, както и на обективна препоръка за започване на работа на друго място;
>     работодателят да те информира своевремен, но чрез твоята синдикална организация, когато има намерение да извърши масово уволнение, за причините за планираното уволнение; броя на работниците и/или служителите, които ще бъдат уволнени, и основните икономически дейности, квалификационни групи и професии, към които се отнасят; броя на заетите от основните икономически дейности, квалификационни групи и професии в предприятието; периода, през който ще се извършат уволненията и предвидените критерии за подбора на тези работници и/или служители, които ще бъдат уволнени, причините за предстоящото уволнение;

  • Нещо важно! Свързано е с личните ти отношения с работодателя:

>     Той е длъжен да пази достойнството ти по време на изпълнение на договорената с него работа;
>     Освен всички други твои задължения, свързани с изпълнението на договорената работа, ти си длъжен да бъдеш лоялен към работодателя, т.е. да не злоупотребяваш с неговото доверие и да не разпространяваш поверителна за него информация, както и да пазиш доброто име на предприятието.

  • Важно е да знаеш:

>     При осъществяване на трудовите права и задължения не се допуска пряка или непряка дискриминация, основана на дискриминационни признаци, народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно и материално положение, наличие на психически или физически увреждания, както и различия в срока на договора и продължителността на работното време.
>     Предвидено е в Закона за защита от дискриминация, поставяне под закрила срещу дискриминация на всички работници и служители. Защитата е въведена за случаите на прояви на дискриминация, извършени както от работода- теля, така и от други работници и служители.

Закрилата е срещу пряката и срещу непряката дискриминация:

–     пряка дискриминация са случаите, при които едно лице се поставя в по-неблагоприятно положение (третиране) спрямо друго лице въз основа на дискриминационните признаци, посочени по-горе. Ти не трябва да бъдеш поставян в по-неблагоприятно, спрямо друго лице, положение (не трябва да бъдат засягани пряко или непряко твоите права и законни интереси) както преди да възникне трудовото ти правоотношение, така и след като то е възникнало;
–     непряка дискриминация е поставяне на лице на основата на дискриминационните признаци в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, с изключение на случаите, когато тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдан/а, с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими;
–     при обявяване на свободно работно място работодателят няма право да поставя изисквания, свързани с дискриминационните признаци. Преди сключване на трудовия ти договор работодателят няма право да иска от теб информация за дискриминационните признаци, освен в случаите, по които законът го допуска;
–     работодателят няма право да откаже да те наеме на работа или да те наеме при по-неблагоприятни условия спрямо друго лице на основата на дискриминационните признаци;
–     работодателят трябва да осигури еднакви условия на труд без оглед на дискриминационните признаци;
–     работодателят трябва да предостави на работниците и служителите равни възможности, без оглед на дискриминационните признаци, за професионално обучение и повишаване на професионалната квалификация и преквалификация, както и за професионално израстване и израстване в длъжност или ранг, като прилага еднакви критерии при оценка на дейността им;
–     работодателят е длъжен в сътрудничество със синдикатите да предприеме ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация на работното място.

  • Важно е да знаеш още:

>     В случай, че спрямо теб е имало проява на дискриминация, ти можеш да се обърнеш към съда или към Комисията за защита срещу дискриминация и да потърсиш защита на правата си. Това може да бъде направено и от синдикалните организации и техните поделения, както и юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
>     Ако си претърпял вреди от нарушаването на правата ти, във връзка с равенство в третирането, можеш да предявиш и иск пред съда за обезщетение срещу работодателя, лицата и/или органите, причинили вредите.
>     За производствата пред съд ти не плащаш държавни такси, а разноските са за сметка на бюджета на съда.